Gater i Stavanger

Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Det arbeides iherdig for å få denne siden ferdig. Jeg har også tatt med noen navn som er i vanlig bruk, men som ikke formelt er vedtatt i kommunale organer. En del gamle gatenavn som ikke lenger eksisterer, er også tatt med. I 1946 ble skrivemåten endret fra gaten til gata. Bildet øverst viser Verksgata.

Sist oppdatert: 7. mai 2024.

Risbakken. Foto: Erling Jensen.
Risbakken. Foto: Erling Jensen.

A. Buddes vei
A. Buddes vei ligger i området opp fra den Tekniske fagskolen i Våland bydel. Jan Adolf Budde (1811–1906) var teolog og arbeidet som lærer i Kopervik på Karmøy.

A.B.C.gata
A.B.C. gata går et kort stykke nordover fra Nytorget, deretter et stykke østover, paral-lelt med Nytorget og så opp mot Nytorget igjen. Den består av tre deler; A, B og C.

Abelstrappa
Abelstrappa går fra Niels Abels gate og ned til Paradisveien i Paradis. Den er oppkalt etter matematikeren Niels Abel.

Abelstrappa. Foto: Erling Jensen.
Abelstrappa. Foto: Erling Jensen.

Adjunkt Hauglands gate
Gata ligger i Eiganes og Våland bydel. Den går fra Ytre Ringvei Vest i vestlig retning, dreier deretter nord til sammenløpet av av Øvre Stokkavei/Vestre Stokkavei/Christian Skreds-vigs vei.

Admiral Cruys gate
Storhaug. Admiral Cruys gate går fra krysset Hjelmelandsgata og Avaldsnesgata i sørøst-lig retning, med et avbrudd, fram til Eger-sundsgata. Gata er oppkalt etter den rus-siske admiral Cornelius Cruys, født i Stavan-ger 1655, død i St. Petersburg i 1727. Cruys het opprinnelig Nils Olsen, men han foran-dret navn da han arbeidet som tømmer-mann i Nederland. Der møtte han tsar Peter den Store som tok ham med til Russland for at han skulle bygge opp den russiske marineflåten.

Admiral Hammerichs vei
Gata ligger like overfor Våland Kolonihager. Carl Hammerich (1888–1945) var dansk sjøoffiser, kontreadmiral og sjef for admi-ralstaben i 1940. Sammen med sin norske kone, Borghild, og andre norgesvenner utførte han under 2. verdenskrig et storstilt hjelpearbeid for det okkuperte Norge.

Adolph Tidemands vei
Adolph Tidemands vei ligger på Stokka og fikk sitt navn i 1964. 

Advokat Bergs gate
Ligger på Eiganes og fikk sitt navn i 1954. Fikk sitt navn etter advokat Kristoffer Bert-ram Louis Berg. Han ble høyesterettsadvo-kat i Stavanger i 1896, og han var byens ord-fører i 1910. Gata er bebygd med ene- og tomannsboliger.

Agathe Backer Grøndahls vei
Gata ligger på Stokka i Eiganes og Våland bydel. Den går fra Ytre Ringvei Vest i nord-østlig retning, og dreier nordvest til Edvard Griegs vei. Gatenavnet ble vedtatt i 1961.

Agderveien
Gata ligger i Hinna bydel. Gata går fra Hordaveien i nordvestlig retning til Mark-veien. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Agent Kiellands gate
Gata ligger på Våland. Den går fra sammen-løpet av Kong Carls gate/Cort Adelers gate/ Rektor Steens gate i sørlig retning til Biskop Njåls gate. Gata er oppkalt etter agent Gabriel Schanche Kielland.

Agnes Mowinckels gate
Gata ligger på Auglend og fikk sitt navn i 1971.

Ajaxparken
Parken ligger i Nykirkebakken i nærheten av St. Petri kirke.

Alexander Kiellands gate
Gata ligger på Eiganes. Den fikk sitt navn i 1934.

Alkeveien
Kvernevik. Sidevei til Kvernevik Ring. Alke, svømmefugl som tilhører alkefamilien. Opp-holder seg for det meste av tiden på sjøen, er bare på land under rugingen. Ruger oftest i kolonier. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Almenningsgata
Almenningsgata går fra A.B.C. gata i nord-østlig retning ned til Rosenkildealmenningen og Verksgata. En allmenning er et sted hvor alle kan ferdes fritt. Ordet ble også brukt om torg og åpne plasser hvor folk møttes.

Almenningsgata. Foto: Erling Jensen.
Almenningsgata. Foto: Erling Jensen.

Almeveien
Byhaugen, Tasta bydel. Boliggate som går fra Furuveien i sørvestlig retning, krysser Lindeveien og ender blindt ved Byhaugen-området.

Alperoseveien
Eiganes og Våland bydel.

Alsteinsgata
Eiganes og Våland bydel.

Alvasteinveien
Revheim. Ligger mellom Revheimsveien og Krossbergveien. Alvene var opprinnelig av-døde personer i den norrøne folketroen. De holdt vanligvis til i berg, men kunne også være bosatt under jorden. Før kristen tid ble der ofret til bergfolket (alvene). Alvasteinen som veien har fått navn etter tyder på at denne steinen har vært et offersted.

Alvastien
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1973.

Amalie Skrams gate
Gata ligger på Hinna. Den fikk sitt navn i 1981.

Amdalsgata
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Amtmannssmauet
I gamle dager var navnet Amtmandssmuget. Det var en sidegate fra Lagårdsveien ved nr. 26 mot jernbanelinjen.

Andasmauet
Eiganes og Våland bydel. Gate-navnet ble vedtatt i 1861.

Andasmauet. Foto: Erling Jensen.
Andasmauet. Foto: Erling Jensen.

Anders Bærheims gate
Hillevåg.

Anders Hovdens vei
Tasta. Boliggate bebygd med eneboliger og tomannsboliger. Gateløpet er fra Høgeveien i sørvestlig retning til Vedeveien.

Andreekroken
Bekkefaret, Hillevåg bydel. Boliggate som går vestover fra Andrees gate og ender opp i Svend Foyns gate.

Andrees gate
Bekkefaret, Hillevåg bydel. Gata strekker seg sørøstover fra Andreekroken og ender opp som blindvei og går over i en sti. Den sørligste delen av gateløpet passerer Jarla-banen. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Andrew Smiths gate
Eiganes og Våland bydel. Navnet ble vedtatt i 1920.

Ankerplassen
Hundvåg bydel.

Anne Grimdalens vei
Anne Grimdalens vei ligger på nedre Stokka og går fra Gustav Vigelands vei ved butik-ken i sørlig retning. Den fortsetter som en sti over til en gren av Stokkabrautene. Gata er oppkalt etter  skulptøren Anna Maria Grim-dalen fra Grimdalen i Telemark og fikk sitt navn i 1966. Et eget Grimdalen-museum ble åpnet i Telemark i 1973.

Anton Brøggers gate
Anton Brøggers gate i Madlamark har hatt sitt navn siden 1970. Anton Wilhelm Brøgger (1884–1951) var professor i nordisk arkeologi. Han var ansatt som konservator ved Stavan-ger Museum i årene 1909 til 1913 og gjorde mye for å bygge opp samlingene ved mu-seet. I tillegg har han gitt ut en rekke bøker og skrifter om arkeologiske emner. Viking-skipshuset på Bygdøy skyldes i høy grad hans initiativ. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Arbeidergata
Arbeidergata går fra Kjelvene i nordvestlig retning mot Øvre Banegate. Gata ble anlagt i 1870-årene. Gatenavnet ble vedtatt i 1882. I dette strøket bodde det hovedsaklig arbei-dere ved reperbanene, vervene, sjøhusene og dokkene.

Arkeologveien
Gosen. Ligger mellom Sophus Buggesgate og Magnus Olsensgate. Etter de arkeolo-giske funn, kanskje spesielt jernaldergården. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Arkitekt Eckhoffs gate
Oppkalt etter Hartvig Sverdrup Eckhoff.

Armauer Hansens vei
Gata ligger i Våland bydel. Gerhard Henrik Armauer Hansen (1841–1912) var lege og naturfors-ker. Han er mannen som med primitivt mikroskop og få hjelpemider opp-daget leprabasillen.

Arne Garborgs vei
Gatenavnet ble vedtatt i 1934.

Arneageren
Åpen plass mellom Sølvberget og Stavanger bibliotek og kulturhus.

Arne Rettedals gate
Gata strekker seg fra rundkjøringen ved Haakon VII's gate og Hertervigs gate, forbi Folken og opp til Møllegata. Den erstatter tidligere Ny Olavskleiv. Navneskiftet ble iverksatt 4. januar 2014. Gata er oppkalt etter Arne Rettedal (som var sentral i utvik-lingen av Stavanger. Han var bystyremed-lem i over 30 år, ordfører i Madla og Stavan-ger, samt statsråd i Willoch-regjeringen i 1980-årene. Rettedal var praktisk og løs-ningsorientert, og har fått mye av æren for at Stavanger ble valgt som Norges olje-hovedstad. Han ble også utnevnt til ridder av 1.klasse av St. Olavs orden i 1993.

Asalkroken
Tasta.

Asalveien
Ble i 1966 endret til Frodes gate.

Asbjørn Klosters gate 
Ligger i Storhaug bydel.

Asbjørnsens gate
Eiganes og Våland bydel.

Asjeveien
Eiganes og Våland bydel.

Askeladdveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Askelandssmauet

Askildbeen
Ligger på Forus. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Aslaveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Aspelundtunet
Tasta.

Asser Jåttens vei
Hinna.

Astraveien
Hillevåg.

Astrids gate
Madlamark. Sidegate til Kong Haralds gate. Var gift med kong Tryggve Olavson, hun var datter av Eirik Bjodarskalle fra Obrestad. Etter at kong Tryggve falt kom hun seg i hemmelighet unna med alt det løsøre hun fikk med seg. Fosterfaren hennes, Torolv Luseskjegg fulgte og støttet henne under flukten. Under flukten fødte hun en sønn som hun kalte Olav etter farfaren. Sønnen ble siden Olav Tryggvarson. Astrid ble gift med en rik vikværing som het Lodin etter at han hadde kjøpt henne fri fra fangenskap. Astridsgate kan også være oppkalt etter søster til Olav Tryggvarson som ble gift med Erling Skjalgson fra Sola. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Asylgata
Går fra Pedersbakken i nordlig retning til Hospitalgata. Den er oppkalt etter Stavan-ger Asyl, populært kalt Petri asyl, et dag-hjem for barn, som ble opprettet av Stavan-ger Byselskap i 1844. Det første asylet lå i Asylgata 10 fram til 1898. Da endret det navn til St. Petri Børneasyl og flyttet til Lyder Sagens gate 9. I Asylgata lå det for øvrig flere religiøse forsamlingslokaler på 1800-tallet. Disse er senere blitt revet for å gi plass til de nye blokkene mot Klubbgata. Ordet asyl betyr et tilfluktssted, en trygg plass.

Aubehagen
Sunde. Sidegate til Tassabekken. Ifølge Gunnar Skadberg har Aubehagen fått sitt navn etter nedstrandbuen Ola Olsen som via husmannsplassen Aubøhagen på Aubø i Sjernarøy slo seg ned på Sunde i begynnel-sen av 1800-tallet og der fikk navnet Au-bøen som siden ble forkortet til Auben.

Auglendhagen
Hinna.

Auglendsbakken
Hinna.

Auglendsbråtet
Hinna.

Auglendsdalen
Hillevåg.

Auglendsmyrå
Hillevåg.

Auglendsveien
Hillevåg.

August Jacobsens vei
Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Auravigå
Hundvåg bydel.

Aurikkelstien
Eiganes og Våland bydel.

Austbøgeilen
Hundvåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Austbøjordet
Hundvåg bydel.

Austbøkroken
Hundvåg bydel. 

Austbømarka
Hundvåg bydel.

Austbøsletta
Hundvåg bydel.

Austbøstien
Hundvåg bydel.

Austbøsvingene
Hundvåg bydel.

Austbøveien
Hundvåg bydel.

Austhallet
Gatenavnet ble vedtatt i 1961.

Austrevigå
Hundvåg bydel.

Austrikrossen
Hundvåg bydel.

Austtunleitet
Hinna.

Austunlia
Hinna.

Austtunsletta
Hinna.

Austtunveien
Hinna.

Avaldsnesgata 
Gata går fra Niels Abels gate ved Paradis i nordøstlig retning til Lervigsveien. Den krys-ser Erfjordsgata med trappegang. Den er en av de lengste gatene i Storhaug bydel. Den skjærer Storhaug i to fra Paradis til Lervig. Oppkalt etter Avaldsnes på Karmøy. Avalds-nes var en gammel kongsgård og var tidli-gere en egen kommune.

Axel Paulsens gate
Hillevåg.

B. Christophersens gate
Gata ligger på Eiganes og er en boliggate. Den er oppkalt etter Berdines Christopher-sen (1851–1917) fra Talgje. Han etablerte sin egen manufaktur- og fiskegarnsforretning, og kjøpte egen gård i Østervåg 25. Gate- navnet ble vedtatt i 1934.

Baades gate
Ligger nordøst for Victoria Hotel.

Badehusgata
Badehusgata går fra Verven, i nordøstlig retning langs Badedammen til Ramslands-berget. Den er oppkalt etter et badehus som lå i Banavigå fram til 1850-årene. Senere ble det satt opp nytt badehus noe lenger øst i Strømsteinen.

Bakgata
Gata går fra Grensesteinsgata/kulverten ved Haugesundsgata i østlig retning mot Arbei-dergata. Navnet har den antakelig fått fordi den er en trang, mindre gate som ligger mellom to breiere, nemlig Pedersgata og Øvre Banegate.

Bakergata
Storhaug bydel, boliggate fra A.B.C. gata i nordøstlig retning til Verksgata. Oppkalt etter de mange bakeriene som lå i gata, blant annet Rosenkildehavens bageri som lå i huset som nå har adresse Bakergata 9. Den gamle bakerovnen er fortsatt bevart. Et jordstykke som lå i dette området, ble kalt bagerager. Bebyggelsen er fra 1830-årene.

Bakergata. Foto: Erling Jensen.
Bakergata. Foto: Erling Jensen.

Bakkebråtet
Tasta bydel.

Bakkegata

Bakkegata. Foto: Erling Jensen.
Bakkegata. Foto: Erling Jensen.

Bakkehallet
Gatenavnet ble vedtatt i 1961.

Bakkesvingen
Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Balders gate
Boliggate på Våland, fra Johan Thorsens gate i retning oppover mot Vålandstårnet. Flere gater i området har fått navn fra nor-røn mytologi. To bygninger i gata er fredet, Balders gate 2 som er i jugendstil, og nr. 12 i funksjonalisme.

Ballaststraen
Engøy, Hundvåg bydel. Navnet ble vedtatt i 1970. Ble endret til Smaleveien i 1985.

Bamsefaret
Hinna.

Banavigå
Ligger mellom Bekhuskaien og Strømstei-nen. Navnet kommer av den store reper-banen som lå her på 1800-tallet.

Bandyveien
Ligger på Tjensvoll. Navnet ble vedtatt i 1975.

Baneveien
Hillevåg.

Banevigsgata
Gata går fra Nedre Banegate i nordlig ret-ning til Badehusgata og Badedammen. I gamle dager ble gata også kalt Breiagadå.

Bangarvågsgata
Hundvåg bydel.

Banksjef Kleppes gate
Hillevåg.

Batterisvingen
Kalhammeren. Gatenavnet ble vedtatt i 1963.

Beite
Hundvåg bydel.

Bekhuskaien

Bekkelundsgata
Eiganes og Våland bydel.

Bendikstien
Hillevåg.

Bennetters gate
Eiganes og Våland bydel.

Berberisveien

Berge Odels vei
Hundvåg bydel.

Bergehaugen
Hundvåg bydel.

Bergelandsbrua

Bergelandsgata
Gata var kjent for alle bedehusene sine. I en lang periode het den Bergjelandsgata, sann-synligvis på grunn av den lokale dialektva-rianten bergjet.

Bergelandstunnelen
Går fra Verksgata til Bergelandsbrua, Jern-banelokket og Kannikgata. Riksvei 509 går gjennom tunnelen.

Berge Odels vei
Husabø, Hundvåg bydel, boliggate i nord-østlig retning fra Hundvåg Ring til Hundvåg-veien. Gata har navnet sitt fra tankskipet Berge Odel som ble bygd på Rosenberg mekaniske Verksted i 1963 for rederiet Sig. Bergesen d.y & Co. Da dette skipet ble bygget var det Norges største tankskip. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Bergehaugen
Engøy, Hundvåg bydel. Navnet ble vedtatt i 1970.

Bergflåtveien
Vaulen. Gatenavnet ble vedtatt i 1961.

Berggyltstien
Gata ligger på Skeie, Hundvåg. 

Berggyltveien
Hundvåg. Navnet ble vedtatt i 1968.

Bergliveien
Ligger på Hinna.

Bergljots gate
Madlamark. Sidegate til Bjørnfarmanns gate. Datter av Håkon jarl, gift med Einar Tambar-skjelve. Harald Hardrådes menn tok livet av både Einar og sønnen Eindride ca. 1050. Bir-gitta egget bymennene i Nidaros til hevn og Harald rømte fra byen.

Bergsagelveien
Boliggate i Hillevåg bydel, fra Kvaleberg-veien til Sjøhagen. Gata er oppkalt etter Daniel Bergsagel fra Høle, som drev gårds-bruk i Hillevåg. Han var også en dyktig tømmermann og bygde mange hus i områ-det. Våningshuset til gården har i dag adresse Kvalebergveien 7 mens driftsbyg-ningen for lengst er revet.

Bergsmauet
Det berget gaten har sitt navn etter, er for en stor del sprengt bort i forbindelse med utretting og utvidelse av Nedre Strandgate. Som det går fram av flg. beskrivelse, har dette berget gjennom århundrene vært et atskillig mer fremtredende trekk i bybildet enn det er i dag: Fra Nedre Strandgate slyn-ger sig i sydvestlig Retning under mange-haande Forhold en smal Gade, Smug eller Stræde. Den løber nedenfor, ovenfor og ved et stærkt fremtrædende Bjergstykke, og sees hidtil opført under det kun lidet be-stemmende og i sig selv ubekvemme Navn: Gaden til Bjerget. Et karakteristisk trekk ved berget var det sprøytehus som sto lett syn-lig oppe på toppen i mange år.

Bergstien
Tasta bydel.

Berings gate
Hillevåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Bernhard Hanssons gate
Gata ligger på Våland, og navnet ble vedtatt i 1909.

Bernhard Hinnas vei
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Bernt Støylens vei
Tasta bydel.

Bertha Bergs gate
Eiganes. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Betzy Kjelsbergs gate

Beverstien

Bevreveien

Binnekroken

Birgittas gate
Madlamark. Sidegate til Madlamarkveien.

Birkebeinerveien

Birkelands gate
Gata er fortsettelsen av Bergelandsgata i sørøstlig retning hvor den smelter sammen med Lyder Sagens gate. Oppkalt etter Peter Hersleb Graah Birkeland (1822–1913) som var prest i Frue menighet i perioden 1848–1858. Han gjorde en betydelig innsats for å få bygget Frue kirke. Birkeland tok også initia-tiv til at Hetlandsmarken, som besto av ukul-tivert lyngmark, ble stykket opp til mindre eiendommer for nydyrking og boligreisning. Birkeland ble senere biskop i Bergen. Gate-navnet ble vedtatt i 1899.

Biskop Arnes gate
Gatenavnet ble vedtatt i 1934.

Biskop Njåls gate

Biskop Reinalds gate

Bispegata

Bispeladegård

Bjaalands gate

Bjergljots gate
Madla bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Bjergsted

Bjergsted Terrasse

Bjergstedveien

Bjerkreimsgata
Gata går fra Søilandsgata sørover mot kolo-nihagene i Rosendal. Oppkalt etter Bjerk-reim i Dalane.

Bjødnabeen
Forus. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Bjørkelunden
Navnet ble vedtatt i 1966.

Bjørkestien

Bjørkeveien

Bjørn Farmanns gate
Madlamark. Sidegate til Madlamarkveien. Kjøpmann Bjørn Farmann var sønn av Harald Hårfagre. Han ble av faren satt til underkonge på østlandet, han residerte på kongsgården Sem i Vestfold. Ifølge historien ble han drept av sin bror, Erik Blodøks etter en krangel der Bjørn nektet å utbetale skat-ter og avgifter til broren. Han døde omkring år 900, gjennom sin sønn Gudrød ble han stamfar til Olav den hellige.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate
Tjensvollskråningen. Gata går fra Henrik Ibsens gate i sørøstlig retning til Ullandhaug-veien. Gata fikk navnet i 1954, da også rek-kehusene her ble oppført av Stavanger Boligbyggerlag.

Bjørnøygata

Bjørnøygeilen
Hundvåg bydel.

Bjørnøyhavna
Hundvåg bydel.

Bjørnøystraen
Hundvåg bydel.

Bjaalandsgata
Gata går fra Bekkefaret kirke og østover mot Hillevåg. Gaten er kalt opp til minne om polfareren Olav Bjaaland (1873–1961) fra Morgedal i Telemark.

Blancas gate
Madlamark. Sidegate til Madlamarkveien. Dronning Blanca av Namur (ca. 1315–1363) var gift med kong Magnus Erikson. Somme-ren 1334 dro den 18 årige kongen med stort følge på frierferd til Namur i Belgia der hans valg falt på den jevnaldrene prinsesse Blanca. Han utstyrte henne fyrstelig og året etter kom den unge bruden til Norden, bryl-lupet sto høsten 1335. I morgengave fikk hun store landområder og et slott. Blanca skal ha vært både vakker, klok og elskverdig. I 1339 fikk hun sin første sønn Erik som ble svensk konge, men han døde før faren. Året etter fikk hun sønn nummer to som ble Norges konge Håkon IV. Etter Eriks død bosatte hun seg fast i Norge og residerte på Tønsbergs-hus der hun døde kort tid etter sønnen Håkons bryllup med Margreta Valdemars-datter av Danmark. Navnet ble vedtatt i 1966.

Blidensol Plass
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Blidensolstredet
På flere av tomtene i gata har det stått bolighus siden 1700-tallet. De små bygning-ene her nede var de ytterste langs Vågens strandside til ut på 1800-tallet. Som forbin-delseslinje mellom sjøen og Blidensol (Øvre Strandgate 112) har her vært en vei eller sti allerede på 1600-tallet. Iallfall er forbindel-seslinjen tatt med på  Aagaards kart over Stavangers gateløp i 1726. Pga. at det eldre kildematerialet er vanskelig tilgjengelig, er det for tiden ikke mulig å foreta sikre date-ringer på bolighus på Straen før 1767. Går-den Blidensol som gata har navn etter, ble sannsynligvis oppført i perioden 1720–1745. Den tilhørte familien Smith, en av de rikeste og driftigste kjøpmannsfamilier i Stavanger på den tiden. De fleste hus både i Blidensol-stredet, Mellomstraen, Klausegaten og ytre del av Øvre Strandgate er bygd på tomter som først ble leid, og senere kjøpt av Bliden-sols eiere.

Blokkmakergata

Blomsterveien

Blåfjellveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1960.

Blåklokkestien

Blåkvalveien
Hundvåg bydel.

Blåskjellveien
Hundvåg bydel. Gata som ligger på Skeie går fra Muslingveien i nordøstlig retning og ender blindt. Gata fikk navnet sitt i 1968 og er bebygd med eneboliger.

Blåtoppveien
Hillevåg bydel. Gata som ligger på Kristians-lyst går fra Timoteiveien i nordvestlig retning til Finntoppveien.

Blåfjellveien

Blåklokkestien

Blåtoppveien

Boganeset
Ligger på Jåttå. Navnet ble vedtatt i 1972.

Boganesgeilen
Navnet ble vedtatt i 1967.

Boganeshagen

Boganeskroken

Boganesringen

Boganessletta

Boganesstraen
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Boganesveien 

Bokfinkveien
Navnet ble vedtatt i 1982.

Boknaveien

Boktrykker Dreyers gate
Gata går fra Emmausveien i nordøstlig ret-ning til Søilandsgata. Den er populært kalt Breivigsveien. Gata ble oppkalt etter bok-trykkerfamilien Dreyer som eide et landom-råde her. Boktrykker Paul T. Dreyer Grafiske Anstalt i 1846. Sønnen Jacob (1861–1952) bygde opp bedriften til å bli en av de le-dende grafiske bedrifter i landet. Dreyer holdt til i et stort bedriftsbygg i Bergelands-gata fram til 1970-årene. Da trykkeriet kom i vansker, kjøpte mange vanlige stavangerfolk aksjer for å redde bedriften. Virksomheten ble likevel avviklet i 1982, etter en mislykket nysatsing på Grødem i Randaberg. Gate-navnet ble vedtatt i 1958.

Bolette Wieses gate
Gata går fra Avaldsnesgata i sørøstlig ret-ning, forbi Nylund skole, til Nedstrandsgata. Den er oppkalt etter Bolette Sofie Wiese.

Boregeilen

Boremarkveien

Borgermester Middelthons gate

Borghammers plass

Bosteberget
Hundvåg bydel.

Botaniker Resvolls gate

Brageveien
Tasta bydel.

Brattestig
Tasta bydel.

Brattåsveien

Brattebakken

Bratteberggata
Går fra Øvre Banegate sørover til Høgs-fjordgata. Gata stiger oppover på bratt berg, derav navnet. Stykket fra Øvre Bane-gate til Pedersgata ble kalt Siffersbakken i gamle dager.

Bratteberggata.
Bratteberggata.

Brattestig

Bratthallet
Gatenavnet ble vedtatt i 1961.

Brattliveien

Brattåsveien

Braudasmauet

Brauta
Gatenavnet ble vedtatt i 1961.

Bregnebakken
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Breibakken
Gata går fra Kongsgata oppover mot Tårn-gata ved Frue kirke. Den nye veien opp bakken var forholdsvis brei etter datidens forhold.

Breidablikkveien 

Breiflåtveien 
Vaulen. Gatenavnet ble vedtatt i 1961.

Breigata
Breigata ble anlagt etter bybrannen i 1860. Navnet forteller oss at anleggelsen av gata var et bevisst forsøk på å unngå en liknende katastrofe som byen nettopp hadde vært gjennom. Til daglig skulle gata gi godt rom til en stadig travlere ferdsel, men det baken-forliggende motivet, om at gata skulle av-skjære ilden fra å spre seg med samme rasende hastighet som den grusomme nat-ten i mars 1860, var det nok det viktigste ved denne nye anleggelsen.

Breitorget
Ligger ved Breigata.

Breivikveien
Storhaug kommunedel. Gata ligger i Ler-vig og går fra Ryfylkegata i sørøstlig retning til Søilands gate. Navnet ble vedtatt i 2002.

Bretlandsgata

Brislingveien
Hundvåg. Navnet ble vedtatt i 1968.

Brosmekroken
Hundvåg bydel.

Brosmeveien
Hundvåg bydel.

Bruveien

Bruvikbakken

Bruvikveien

Bryggerikaien

Bryggeriveien
Starter ved Forusbeen og går i en ring rundt Ringnes Tou bryggeri.

Brynhilds gate
Madlamark.

Brødregata 
Gata går fra Asylgata og opp til Kongsteins-gata. Den er oppkalt etter brødrevennene eller Herrnhuterne, en religiøs menighet som vokste fram i byen i 1820-årene. Brødreme-nighetens forsamlingshus lå i Asylgata 6, populært kalt Duesalen etter forstanderen, Stephan Due.

Brønngata 
Eiganes og Våland bydel. Gata går fra Haugvaldstads gate i sørvestlig retning til Holbergs gate. Navnet som ble vedtatt i 1861 er etter en brannbrønn som lå i gata.

Bråde

Buegata
Gata går fra Fisterveien i nordøstlig retning til Karlsminnegata. Gata går i en bue, noe som sikkert er årsaken til navnet.

Buflåtveien
Vaulen. Gatenavnet ble vedtatt i 1961.

Buhagen
Gatenavnet ble vedtatt i 1965.

Bukken Bruseveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Buseneset
Sunde. Ligger mellom Revheimsveien og Skredbakka. Skjul for folk som ventet på skyssbåt. Kan også komme av den brede båt typen busse som ble benyttet i middel-alderen.

Butlers gate

Buøy Ring
Buøy, Hundvåg bydel.

Byberggaten
Gatenavnet ble vedtatt i 1925.

Bybergplassen
Navnet ble vedtatt i 1925.

Byfjordparken

Byfjordtunet

Byfoged Christensens gate
Våland. Tverrgate til Rogalandsgata.

Byfoged Finnes gate

Byggstien
Revheim. Ligger i området som har navn knyttet til jordbruket, i dette tilfelle kornsor-ten bygg.

Byhaugveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1925.

Bøkelunden
Navnet ble vedtatt i 1966.

Bøkeveien

Bøkkersmauet

Bøkkersmauet. Foto: Erling Jensen.
Bøkkersmauet. Foto: Erling Jensen.

Bømloveien

Børehaugen
En liten gate som går i nordøstlig i retning fra Nordbøgata.

Børehaugen 3. Foto: Erling Jensen.
Børehaugen 3. Foto: Erling Jensen.

Børeholen
Hundvåg bydel.

Børekroken
Hundvåg bydel.

Børeringen
Hundvåg bydel.

Børesvingen
Hundvåg bydel.

Bøygen
Gatenavnet ble vedtatt i 1960.

Baades gate

Båtmannsveien
Hundvåg bydel.

C. Strøms vei
Gatenavnet ble vedtatt i 1958.

Calypsoveien
Hundvåg bydel.

Camilla Colletts gate
Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Carl Sundt Hansens gate

Castors gate
Ligger på Tjensvoll. Navnet ble vedtatt i 1975.

Cecilie Tvedts gate

Cederberghs gate
Går fra Asbjørn Klosters gate i sørøstlig ret-ning til Storhaug Allè. Oppkalt etter maler-mester og kjøpmann Andreas Cederbergh (1792–1858). Cederbergh var en allsidig herremann. Han var tracteur og drev gjest-giveri og skjenkestue ved Arneageren. Her ble det fremført skuespill og arrangert polit-iske møter. Dessuten overtok Cederbergh den store, rødmalte reperbanen i Strømstei-nen. Han var stortingsrepresentant fra Sta-vanger i 1830-årene, og han var også aktiv i kommunalpolitikken. 

Christen Tranes gate 
Eiganes og Våland bydel. Gata fikk navnet sitt i 1920 etter et ønske om å minnes Trane-slekten. Det var to generasjoner som gjorde seg bemerket i byen. Christen Trane (1533–1600) var handelspionèr og ølimportør og drev handel med England i stor stil omkring 1590. Han ble fogd på Utstein og siden over hele Stavanger. Sønnen Christen Christen-sen Trane var toller, drev handel og eide skip. Han ble etter hvert byens største eksportør av trelast.

Christian August Thorings veg

Christian Bjellands gate
Tasta bydel.

Christian IV's gate

Christian Jacobsens gate

Christian Louis Langes plass
Ligger på plassen mellom Rosenkildetorget og Torget/Tusenårsstedet.

Christian Skredsvigs vei
Nedre Stokka. Gatenavnet ble vedtatt i 1964

Clausegata

Cleng Peersons vei
Ligger omtrent midt på Vålandstoppen mot Sentralsykehuset.

Clipperveien
Gata ligger på Buøy og går fra Skipsbyg-gergata i nordvestlig retning langs admini-strasjonsbygningene til Rosenberg. Clipper er en betegnelse på en type hurtigseilende fartøy som har et særlig smekkert skrog, en spiss baug og et stort seilareal.

Colin Archers vei
Hundvåg bydel.

Condeep-veien
Ligger på Jåttå.

Consul Sigval Bergesens vei
Går langs Hillevågsvatnet. Navnet ble ved-tatt i 1972.

Cora Sandels gate

Constitutionens vei
Hundvåg bydel.

Cort Adelers gate

Dahlalmenningen

Dalabrekkå
Går fra Østre Ring opp til Dalaneveien. Stig-ningen er ganske bratt, derav navnet "brekkå". Ei brekka er et dialektuttrykk for en bratt skråning. Gatenavnet ble vedtatt i 1937.

Dalasteinveien

Dalaneveien
Går fra Hellandsveien sørover i en bue rundt Varden på Storhaug. Veien er oppkalt etter distriktet Dalane i Sør-Rogaland. Gatenavnet ble vedtatt i 1937.

Dalasteinveien
Hundvåg bydel.

Dalehaugen
Hundvåg bydel.

Dalsetkroken
Auglend. Navnet ble vedtatt i 1966.

Dalsetveien
Auglend. Navnet ble vedtatt i 1966.

Diagonalen

Digranesveien
Går fra Rosenli i østlig retning mot Gands-fjorden. Navnet ble vedtatt i 1958.

Djubingen
Hundvåg bydel.

Djupadalshagen

Djupadalskroken
Navnet ble vedtatt i 1966.

Djupadalstunet
Ligger i byggefeltet vest for Revheimsveien med innkjørsel fra Bråde.

Djupadalsveien
Ligger i byggefeltet vest for Revheimsveien med innkjørsel fra Bråde.

Dokkgata
Gata går fra Pedersgata i nordvestlig retning til sjøen i Svankevigå. Navnet er knyttet til den dokken som ble bygd av Stavanger Støberi & Dok i siste halvdel på 1800-tallet.

Dokksmauet
Går fra Støperigata i nordøstlig retning mot Spilderhaugvigå. Smauet går langs den gamle dokken til Stavanger Støberi & Dok.

Doktor Lassens gate

Domkirkeplassen
Navnet ble vedtatt i 1960.

Dr. Eyes gate
Gata lå nedenfor St. Petri kirke, der kjøpe-senteret Stavanger Storsenter (Arkaden) ligger nå. Oppkalt etter Anton Mathias Eye som ble født i Stavanger i 1812. Han døde i Haugesund i 1894. Doktoren har fått en ny vei på Tjensvoll oppkalt etter seg.

Dr. Eyvin Dahls gate
Våland. Oppkalt etter legen Eyvin Dahl.

Dr. Græslis vei

Dr. Martha Persens gate
Gata er oppkalt etter Martha Persen og lig-ger i Hinna bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Donevikstien
Sunde. Sidevei til Kvernevik Ring. Viken der en hører drønnet (doningen) fra havet.

Donevikstraen
Sunde. Ligger mellom Kvernevik Ring og Mjugbakken.

Donevikveien
Sunde, sidevei til Donevikstraen.

Dorybakken
Hundvåg bydel. Gata som ligger på Austbø går fra Hundvåg Ring Øst i østlig retning og ender som tursti mot friområdet ved Draga-berget. Gata fikk navnet i 1970.

Dragabergveien

Gata er en boliggate som går fra Hundvåg Ring til Dorybakken. Navnet fikk gata etter det eldre stedsnavnet Dragaberget som er et høydedrag som ligger sørøst på Austbø, nord for Jadarholm. Hva Dragaberg betyr er usikkert, men sannsynligvis er det en beteg-nelse på formen på landskapet eller på seilingsforholdene i sundet mellom Austbø, Roaldsøy og Steinsøy.

Draumkvædestien
Tjensvoll.

Drivgarnsveien
Austbø, Hundvåg bydel.

Dronning Mauds gate
Madlamark. Ligger mellom Åsta Kongsmor-gate og Astridsgate. Charlotte Mary Victoria 1869–1938. Norges Dronning fra 1905. Yngste datter av Edvard VII av Storbritannia og Irland, og Dronning Alexandra av Dan-mark. I 1896 ble hun gift med Prins Carl av Danmark, som senere ble Kong Håkon VII av Norge. Hun døde i England og båren ble ført til Norge. Det var den første kongelige begravelsen på norsk grunn siden 1380.

Dronning Ragnas gate
Gata ligger på Våland, og går fra Hafrsfjord-gata i sørvestlig retning til Johan Thorsens gate.

Dronningens gate
Eiganes.

Dronningåsen
Gata ligger i Hinna bydel og er en boliggate som går fra Eikesetveien og i sørlig retning.

Duberget
Gata ligger i Hinna bydel og er en boliggate som går fra Godesetbakken i sørøstlig retning.

Dues vei 
Ligger på stokka. Oppkalt etter pastor Stephan Due.

Dugane
Sunde. Sidevei til Duganeveien. Betyr opp-dyrket myr.

Duganekroken
Sunde. Sidevei til Duganeveien.

Duganeveien
Sunde. Sidevei til Kvernevik Ring.

Dusavikhagen

Dusavikkroken

Dusavikkrossen

Dusavikmarka

Dusavikstien

Dusaviksvingen

Dusaviktunet

Dusavikveien 

Dykjelbakken

Dykjelsletta

Dykjelveien

Dyretråkket
Gata ligger i Gauselmarka og er en bolig-gate.

Dyvekes gate
Madlamark. Sidegate til Jernalderveien. Dat-ter av Sigbrit Willumsdatter. Traff Kongen i Bergen ca. 1507 og fulgte ham til Christiania hvor Kongen lot bygge et hus til henne. Fulgte siden med til Danmark hvor hun fikk bolig på Hvidøve og siden i en gård på Ama-ger torv. Hun døde etter sigende av forgif-tede kirsebær som hun fikk av Torben Oxe. Da Torben tilsto at han hadde strebet etter Dyvekes gunst lot Kongen ham dømmes og henrettes. Dyveke skal være begravd i Helsingør. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Døhringsbakken

Eckmannsbakken

Edvard Griegs vei

Edvard Munchs vei

Eføysvingen

Egelandsveien
Egelandsveien går fra Emmausveien i nord-østlig retning opp til Egeland, høydedraget over Breivig. Den er oppkalt etter gården Egeland som lå her.

Egersundsgata
Gata går fra Pølsesvingen i Paradis til i østlig retning til Nymansveien. Gata er oppkalt etter Egersund.

Egå
Et lite tjern på Lundsneset, Hundvåg bydel.

Eidsveien
Hundvåg bydel.

Eiganesveien 

Eikåsveien

Eikebergveien

Eikegreina

Eikeset

Eikesetleitet

Eikesetstubben
Navnet ble vedtatt i 1967.

Eikesetveien

Eikåsveien
Boliggate på Auglend som går fra Øverås-veien i sørvestlig retning. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Eilert Sundts gate

Einar Hedéns plass
Oppkalt etter Einar Héden. Den åpne plas-sen mellom Øvre Strandgate 67 og Anda-smauet har fått navnet Einar Hedéns plass.

Einerholen
Tasta bydel.

Einerveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Einevollveien

Eiriksgate
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Ekofiskbakken
Gata ligger i Tasta bydel og går fra Gjerde-veien til Tasta idrettspark.

Ekrehaugen
Sunde. Ligger mellom Revheimsveien og Ekrehøgda. Eng som tidligere har vært åker.

Ekrehøgda
Sunde. Ligger mellom Sundeveien og Ekre-stien.

Ekrestien
Sunde. Ligger mellom Revheimsveien og Ekrehøgda.

Ekrestubben
Sunde. Sidevei til Revheimsveien.

Eldfiskbakken

Elgefaret

Ellisivsgate
Madlamark. Sidevei til Grytingsgate. Gate-navnet ble vedtatt i 1968.

Ellsworths gate
Hillevåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Emmausveien
Gata går fra Nymansveien i østlig retning til Rosenli. Veien er oppkalt etter eiendommen Emmaus som presten Lars Oftedal kjøpte til sitt barnehjem.

Endre Dahls gate
Går fra Storhaug Allè i østlig retning til Cederberghs gate. Gata er oppkalt etter kjøpmann og malermester Endre Dahl (1816–1885), en kjent kveker i Stavanger. Dahl var også veiinspektør, gårdbruker og medlem i bystyret. Han var medstifter i Stavanger Andelsmeieri (1874) og Stavanger Dyrebe-skyttelse (1876). I Dahls hus i Hospitalgata 12 hadde kvekerne sin møtesal fra 1852 og helt frem til 1957. Endre Dahl hadde et landsted på eiendommen Myren, hvor Alders Hvile ligger nå. Her hadde han en usedvanlig vakker og velstelt hage.

Engelsminnegata

Engen
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Engflåtveien
Vaulen. Gatenavnet ble vedtatt i 1961.

Engveien
Madlamark. Sidevei til Bjørnfarmannsgt. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Engøy
Hundvåg bydel.

Engøydalen
Engøy, Hundvåg bydel. Navnet ble vedtatt i 1970.

Engøyholmen
Hundvåg bydel.

Engøyklubben
Engøy, Hundvåg bydel. Navnet ble vedtatt i 1970.

Engøysnaget
Engøy, Hundvåg bydel. Navnet ble vedtatt i 1970.

Erfjordsgata
Går fra Taugata i sørøstlig retning, med av-brudd, til Trafikkgata. Oppkalt etter Erfjord i Ryfylke. Endring: Erfjordgata er delt i to. Nordre del omnummereres, og den søndre del får eget navn: Nærbøgata.

Erichstrups gate
Går fra Bergelandsgata østover til krysset Hjelmelandsgata og Saudagata. Gata er oppkalt etter Jens Erichstrup (1775–1826), amtmann i Stavanger i 1825. Han møtte på riksforsamlingen på Eidsvold i 1814 fra Lister amt. Erichstrup var også stortingsrepresen-tant i 1818, i 1821–22 og i 1824. Erichstrups gate 14 var opprinnelig bolig for soknepres-ten i St. Petri menighet. Senere kjøpte skips-reder og konsul Sigval Bergesen bygget. Det ble ominnredet, og ble deretter overtatt av sønnen, Sigval Bergesen d.y. Han hadde i mange år stavangerkontoret til rederiet her.

Erik Werenskiolds vei
Nedre Stokka. Gatenavnet ble vedtatt i 1964

Erika Nissens vei
Ligger på Stokka. Navnet ble vedtatt i 1972.

Erlands gate

Erling Skjalgssons allé

Erling Skjalgssons gate

Ernst Askildsens gate
Madlamark. Ligger mellom N. Frafjordsgate og Hognesgate. Ernst Askildsen (1921–1945) fra Stavanger var 22 år da han kom med i motstandsarbeidet under krigen. Han og Magne Bakka satte opp en sender på øya Jerusalem i Lutsivatnet, her sendte og mot-tok de opplysninger av stor betydning for de allierte. Våren 1945 ble senderen peilet inn av tyskerne og 4. april ble de omringet av 280 mann. Etter intens skuddveksling ble Askildsen skutt mens Bakka ble tatt til fange. Året etter reiste hans kamerater en bauta over ham ved Lutsivatnet. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Esbjerggata
Tasta bydel.

Eskelandsgeilen

Eskelandshagen

Eskelandssvingene

Eskelandstunet

Eskelandsveien 

Eskilstunagata
Tasta bydel.

Eventyrbråtet
Ligger mellom Auglendsveien og Ulland-haugveien.

Fabrikkveien

Fagerflåtveien
Ligger på Kristianslyst.

Fagerstølveien

Fangstveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1963.

Fartein Valens Vei

Fasanveien
Madlakrossen. Ligger mellom Hubroveien og Stareveien. Fasan er en underfamilie av hønsefuglene, den hører sammen med kal-kuner og påfugler. 

Feisteinveien
Tasta bydel.

Feltspatkroken

Feltspatveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Figgjogata 
Gata går fra Asbjørn Klosters gate i sørvest-lig retning til Hjelmelandsgata. Den er opp-kalt etter Figgjo ved Ålgård. Før var det van-lig å si Figgensgate.

Finklasmauet
Finklasmauet åler seg smalt mellom Breigata og Øvre Holmegate, og fikk sitt navn i 1927. Likevel skulle det gå over 75 år før skiltet kom opp. Finkel Jakob Tobiassen ble født i 1817 på Egeland i Lyngdal prestegjeld. Han ble sjømann, men kom på et eller annet tids-punkt til Stavanger. I 1821 ble det født ei jente i Stavanger som fikk navnet Kirsten Olene Petersdatter, og hun ble gift med Fin-kel, trolig første halvdel av 1840-årene. For i 1845 fikk de sitt første barn, en sønn. De fikk til sammen seks barn. De bodde i et av husene som var bygd opp igjen på Bakken etter den store bybrannen i 1860. Huset rommet fire husstander med til sammen 19 personer. Navnet Finkel var veldig vanlig i Lyngdal.

Finnåsveien

Finnestadgeilen

Finnestadsvingen

Finnestadveien

Finnkvalveien
Hundvåg bydel.

Finntoppveien

Fisterveien
Gata går fra Søren Berners vei i sørøstlig ret-ning til Jelsagata. Den er oppkalt etter Fister i Ryfylke.

Fiskekroken
Hundvåg bydel. Navnet ble vedtatt i 1968.

Fjeldehagen
Sunde. Sidevei til Olsokveien. Navn etter Fjelde som hadde garden sin her.

Fjellbergveien
Ligger ved Bangarvågen på Hundvåg.

Fjellfaret

Fjellsenden
Tasta bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Fjellsmauet
Gata går fra Normannsgata rett inn i en bratt fjellskrent som fører opp til Kyviks-markå, den gamle klokkergården i Hetland.

Fjellstigen
Tasta bydel.

Fjellstøltunet
Går i en ring mellom Fagerstølveien og Fjell-stølveien.

Fjellstølveien
Går fra Nystølveien og mot vest, svinger sørover parallelt med Gamle Randaberg-veien og ender blindt.

Fjorddrottveien
Hundvåg bydel. Navnet ble vedtatt i 1975.

Fjøløyveien

Flintegata
Gatenavnet ble vedtatt i 1965.

Folke Bernadottes vei

Folkeviseveien

Folkvangveien

Foren
Madla. Foren kommer av myr eller våtlendt område, gjerne krysset av et vad eller en sti/vei. Ordet foren kommer av ford som er laget av verbet fera i betydningen føre over, sette over. Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Forkleiva
Madlamark. Ligger mellom Madlaveien og Skjalgsgate. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Forsythiakroken

Fortunaveien
Tasta bydel.

Forusbeen

Forushagen

Forusmyra

Forusskogen

Forusstraen

Forusvågen

Forusveien

Frams gate
Hillevåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Fredrik Nannestads vei

Fredrikke Qvams gate
Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Fredtunveien
Tasta bydel.

Fregattveien
Ligger på Buøy.

Frida Hansens vei
Hillevåg bydel.

Fridtjof Nansens vei 
Hillevåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Friggs gate

Froastølveien

Frodes gate
Madlamark. Sidegate til Klovsteinsveien. Navn på flere konger i dansk sagnhistorie. Mest kjent er Leirekongene Fred Frode og Frode Fredegode av Skjoldunge ætten. Frode Fredegode var sløv i ungdommen, men ble vekket til dåd av nordmannen Eirik Målspake. Navnet ble vedtatt i 1966.

Frue Terrasse
Frue Terrasse går fra Paradisveien, med et avbrudd, til krysset Hjelmelandsgata og Egersundsgata. Den er oppkalt etter Frue sokn, som var det gamle navnet på Hetland sokn. Tidligere var det Mariakirken, som lå ved siden av Stavanger domkirke, som var soknekirke. Derav kommer navnet Vår Frue. Mariakirken ble senere rådstue, men ble revet i 1883.

Frøyas gate

Frøystadveien

Fudasmauet

Furras gate
Våland.

Furulunden
Navnet ble vedtatt i 1966.

Furuveien

Fylkeslege Ebbells gate

Færingbakken
Hundvåg bydel.

Færøygata

Gabbroveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Galeiveien
Buøy, Hundvåg bydel.

Gamle Dusavikveien
Ligger i Dusavik.

Gamle Eikesetveien

Gamle Forusveien
Navnet ble vedtatt i 1967.

Gamle Godesetvei
Navnet ble vedtatt i 1967.

Gamle Grannesveg

Gamle Jåttåvågen
Ligger på Jåttå. Navnet ble vedtatt i 1972.

Gamle Madlaveien
Del av Madlaveien.

Gamle Prestveien
Gata starter ved Øvre Sjøveien, svinger rundt seg selv og ender blindt.

Gamle Randabergveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Gamle rytterstien
Ligger i byggefeltet vest for Revheimsveien med innkjørsel fra Bråde.

Gamlestølen

Gamleveien

Gandsbakken

Gandsveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1965.

Gangarstien
Haugtussa.

Gangflåtveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Garborgveien
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Gartnerveien

Garvesmuget
Det var to Garversmug:
1. Garversmuget gikk fra Øvre Strandgate til Breiavatnet. Mellom garver Gunder Thor-sens eiendom og Aleksander L. Kiellands eiendom (tidligere Radesykehuset).
2. Garversmuget gikk mellom Nygata 18 og 20 til Søregata 29 til 31.

Gaupestien

Gauselarmen

Gauselbakken

Gauselgeilen
Navnet ble vedtatt i 1967.

Gauselhagen

Gauselkneiken

Gauselkroken

Gausellia

Gauselstraen
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Gauselstubben

Gauseltunet

Gauselvågen
Gausel, Hinna bydel. Boliggate med offentlig virksomhet fra Boganesveien i østlig retning, før den passerer jernbanelinjen med bru og slynger seg langs jernbanelinjen sørover til sammenløpet Slettestrandveien og Nedre Gauselvågen. En liten tarm av Gauselvågen ligger nord for Midtgårdveien og ender blindt. Gata er oppkalt etter Gauselvågen. Sammen med Boganesvika er Gauselvågen Stavangers største gjenværende grunne vannområde. Langs strandsonen ligger brygger og naust, og det er lite igjen av den opprinnelige flora. Men de store mudderfla-tene som kommer til syne ved lavvann, blir besøkt av sjøfugler vinter, vår og høst. Den store bukta, holmene utenfor og strendene ble i kommuneplanen for 1998–2000 øre-merket som friområde.

Gauselveien

Geitaberget

Geitastova
Ligger på Forus. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Gerhard Munthes vei
Nedre Stokka. Gatenavnet ble vedtatt i 1964

Gitlesmauet
Gitlesmauet går fra Pedersgata 96-98 ned-over til Øvre Banegate. Den skal være opp-kalt etter Gitle husvasker, en gammel mann som bodde her i 1870-årene.

Haugvaldstads Gate. Foto: Erling Jensen.
Haugvaldstads Gate. Foto: Erling Jensen.

Gjerdebakken

Ligger på Tasta.

Gjerdestien
Madla bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Gjerdeveien
Ligger på Tasta.

Gjerdesvollen
Madla bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Gjesdalsgata
Gata går fra Emmausveien 16 nordover til Krossgata. Den er oppkalt etter Gjesdal kommune.

Gjøas gate
Bekkefaret, Åsen, Hillevåg bydel. Boliggate som strekker seg i sørvestlig retning fra Svend Foyns gate til hvor Frams gate, Ells-worths gate og Haugåstunet møtes. Gata er bebygd med rekkehus og ligger i et strøk der flere av gatenavnene er oppkalt etter oppdagelsesreisende og polarforskere. Gjøas gate er oppkalt etter en Hardanger-jakt, som Roald Amundsen brukte da han seilte gjennom Nordvestpassasjen i 1903–1906. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Glassbegerveien

Glassperleveien

Glimmerveien

Gneisveien

Godalsalléen
Gata går fra Østre Ring sørøstover til Go-dalen badeplass (Sørnes) og Gandsfjorden. Tidligere het gata Storhagen.

Godalstunet

Godalsveien
Storhaug bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1937.

Godesetdalen

Godesethagen

Godesetkroken

Godesettunet

Godmyrstien
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Gosenbakken
Gosen, Madla bydel. Boliggate som går fra Gosenstien i sørvestlig retning før den dan-ner en vinkel, blindvei. Bebygd med ene-boliger. Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Gosenhaugen
Gosen. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Gosenlund
Madlamark. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Gosenringen
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Gosenstien
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Gosenveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Gramstadbrekkå
Ligger på Stokka.

Gramstadveien

Granbakken
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Granveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Granittveien

Granlibakken
Tasta bydel.

Granlunden
Navnet ble vedtatt i 1966.

Grannesveien

Grashaugveien

Grasheibakken

Grasholmbryggå
Grasholmen, Hundvåg bydel. Boliggate som går i sirkel fra Grasholmringen. Grasholm-bryggå har navn etter Grasholmen og bryg-gene på vestsiden. Grasholmen er en lav holme som ligger mellom Sølyst og Strøm-steinen. Grasholmen og Sølyst het opprin-nelig Hvidingsøerne, men endret navn da sorenskriver Eiler Hagerup Schiøtz arvet øyene i 1821. Holmen ble innlemmet i Stavan-ger kommune ved byutvidelsen i 1866. I 1890-årene ble det drevet med sildesalting på Grasholmen. Senere ble det anlagt slipp for mindre fartøyer og AS Norske Esso drev i en årrekke et oljetankanlegg på vestsiden av øya, der det meste av bebyggelsen var konsentrert. Tankanlegget ble avviklet når boligutbyggingen begynte i 1980-årene. Grasholmen er i dag bebygd med boliger i sjøhusstil og båthavn. Holmen er knyttet til Sølyst med bru, og ble landfast da Stavan-ger Bybru ble tatt i bruk i 1978.

Grasholmen
Hundvåg bydel.

Grasholmkroken
Hundvåg bydel.

Grasholmringen
Hundvåg bydel.

Grasholmstubben
Hundvåg bydel.

Grasmyrveien
Ligger på Godeset.

Gråsteinveien

Grasvollveien

Grenaderveien
Øvre Madla. Har tilknytting til Madlaleiren. Grenader var opprinnelig særlig utvalgte fotfolk som skulle kaste håndgranater, det gikk senere over til å betegne infanterielite-soldater i sin alminnelighet. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Grensegata

Grensesteinsgata
Gata går fra Kjelvene ved Nedre Dalgate i nordvestlig retning til Pedersgata, hvor den avbrytes av kulverten over Haugesunds-gata.

Grevlingstien

Grindagadå
Grindagadå var det gamle navnet til en del av Hospitalgata på 1800-tallet. Det skyldes at det var en grind på ei bru over Skolebek-ken. Dette var nærmest en "byport" i sin tid. Folk som bodde her, ble omtalt som de som bodde ved grindå.

Grindkvalveien
Hundvåg bydel.

Grobakken
Ligger på Vardeneset. Navnet ble vedtatt i 1970.

Grytingsgate
Navnet ble vedtatt i 1966.

Grødemsmauet
Gikk fra Steinkargata 25 til Høleberggata. Smauet fikk sitt navn etter skipper Christian Grødem.

Grødemtunet

Grødemveien

Grønholen
Gatenavnet ble vedtatt i 1965.

Grønlandsgata

Grønnavig
Hundvåg bydel.

Grønndalsveien
Hundvåg bydel.

Grønnegata

Grønnliveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Grågåsveien
Kvernevik. Sidevei til Lomvikroken. Grågåsa tilhører gåseslekten, den ruger i Norge langs kysten fra Stavanger til Porsangerfjorden. Den holder vesentlig til på øyer og holmer. Vingespenn 41-48 cm. Vårtrekket er fra mars til mai, høsttrekket fra september til oktober. Under trekket flyr de i v-formasjon.

Gulaksveien

Gullfakskroken

Gullfaksstien

Gullfaksveien

Gullregnstien

Gullspennetunet

Gulnebbveien
Kvernevik. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Gunhilds gate
Navnet ble vedtatt i 1966.

Gunnar Warebergs gate

Gustav Vigelands vei
Stokka. Navnet ble vedtatt i 1966.

Gustava Kiellands gate

Gydas gate
Madlamark. Ligger mellom Grytingsgate og Rappveien. Gyda skal i følge sagaen være en datter av kong Eirik på Hordaland. Hun ble oppfostret hos en mektig bonde i Vald-res. Den unge kong Harald (Hårfagre) fridde til henne og hun skal ha svart at hun bare ville gifte seg med ham dersom han la under seg hele Norge. Sagnet sier at det var det som fikk Harald til å samle Norge til et rike. Navnet ble vedtatt i 1966.

Gåsemyrveien
Hundvåg bydel.

Hafrsfjordgata
Våland.

Hafrsfjordplass
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Hagaholen
Gatenavnet ble vedtatt i 1961.

Hagavegen
Ligger på Finnøy.

Hageveien
Gata ligger på Stokka. Gatenavnet ble i 2020 endret til Kirsten Flagstads vei.

Haklangs gate
Madlamark. Tore Haklang var sønn av kong Kjotve den rike fra Agder. Navnet Haklang fikk han da han hadde så lang kjake. Han var en stor berserk, han falt i slaget i Hafrsfjord Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Halfdan Egedius' vei
Nedre Stokka. Gatenavnet ble vedtatt i 1964

Halfdan Kjerulfs vei

Hallingstien

Halvdan Svartes gate
Madlamark. Ligger mellom Åsta Kongsmors-gate og Engveien. Den første kongen av den norske Ynglingeætten som kan sies å tilhøre historien. Han må ha vært født i første tredjedel av det 9 århundre. Han ut-videt sitt Vestfoldrike langt oppover byg-dene på Østlandet. Han var opphavet til Eid-sivating loven. I følge sagaen var han far til Harald Hårfagre. Det er mange motstridene opplysninger om Halvdan Svarte, men de fleste er enige i at han kjørte gjennom isen på Randsfjorden og druknet.

Halvorstraen
Engøy, Hundvåg bydel. Navnet ble vedtatt i 1970.

Halvsmauet
Halvsmauet gikk fra Nytorget mot Brødregata.

Halvor Scheies gate
Hundvåg. Navnet ble vedtatt i 1968.

Hamarøykroken

Hamneveien

Hamråsveien

Hanna Winsnes gate
Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Hannasdalsgata

Hans E. Kincks gate

Hans Egedes gate
Hans Egedes gate er en sidegate til Hjalmar Johansens gate, til høyre opp mot Auglend skole. Gata fikk sitt navn i 1956. 

Hans Gudes vei
Nedre Stokka. Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Harald Hårfagres gate
Går fra Kjelvene, skjærer Spilderhauggata og Pedersgata og går ned til Nedre Bane-gate. Oppkalt etter Harald Hårfagre (ca. 860–940).

Haraldsgate
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Haraldskroken
Madlamark. Sidegate til Kong Haralds-gate. Navnet ble vedtatt i 1975.

Haraldsringen
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Harholveien

Harlows gate
Tasta bydel.

Harpunveien
Ligger på Husabø i Hundvåg bydel. Gata går fra Ulsnesveien i nordøstlig retning, ender blindt, med gangvei til Vestalis vei. Gatenav-net ble vedtatt i 1963.

Harriet Backers vei
Nedre Stokka. Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Hasivs gate
Går fra Emmausveien og nordover mot Ryfylkegata. Gata er oppkalt etter Halvor Karlo Sivertsen.

Hasivs gate
Hasivs gate

Hasseløyveien

Haugabergstien

Haugåsstubben
Hillevåg. Gatenavnet ble vedtatt i 1963.

Haugåstunet

Haugåsveien
Hillevåg. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Haugesundsgata

Haugliveien

Haugvaldstadminde
Ligger i Hillevåg.

Haugvaldstads gate
Navnet er endret til John Haugvaldstads gate.

Haukeligata 
Ligger i Storhaug bydel.

Havertveien
Hundvåg bydel.

Havgul
Dusevik. Navnet ble vedtatt i 1968.

Havneringen
Hovedtrafikkåren Skagen-Børevigå-Banavigå. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Havørnbrautene
Kvernevik. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Heddekroken

Heddeveien

Hegreveien
Kvernevik. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Heiamyrå
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Heidrunveien

Heiloveien
Kvernevik. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Heimdalskroken

Heimdalsveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1961.

Hellelandsveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1937.

Hellestølveien

Hellesøy

Helmer Hanssens gate
Gatenavnet ble vedtatt i 1958.

Helmich Gabrielsens plass
Den åpne plassen mot kaien ved Nedre Strandgate 15. Oppkalt etter John Helmich Gabrielsen.

Hemmestveitbakken

Hemmestveittunet

Henrik Ibsens gate
Ligger i Tjensvollskråningen. Navnet ble vedtatt i 1954. Henrik Ibsen var født i 1828. Han var en banebryter for det moderne drama. Han hadde en suveren evne til å fange inn en menneskeskjebner i noen få replikker og gi skikkelsene liv på scenen. I 1851 ble han ansatt som regissør ved Det norske Theater i Bergen, og fortsatte som teatermann i hovedstaden noen år før han dro utenlands, der han med korte avbrudd bodde de neste 27 år. Blant de første histo-riske dramaene han skrev var Fru Inger til Østeraad og Hærmenderne paa Helgeland. Siden fulgte det samfunnssatiriske verket Kjærlighedens Komedie og en lang rekke dramaer. Mange av dem vakte voldsom de-batt, blant andre et dukkehjem. Brand og Peer Gynt ble hans største scenesuksesser. Henrik Ibsen døde i 1906.

Henrik Steffens gate

Herlaugsbakken
Madlamark. Sidevei til Madlamarkveien. Nord i Namdalen var der to brødre som var kon-ger, Herlaug og Hrollaug. Da kong Harald kom med en hær mot dem lot kong Herlaug seg begrave i en stor haug. Hrollaug ga seg selv jarlsnavn og møtte kong Harald og ga ham hele sitt rike og gikk i hans tjeneste. Det kan også være en av mågene til Harald Hår-fagre, sønn til Håkon Ladejarl som falt i sla-get mot kong Solve Klove. Navnet ble ved-tatt i 1966.

Herman Wedels gate

Hermetikkgata
Ligger i østre bydel. Tidligere Hesbygata.

Hertervigs Plass

Hesbygata
Gata ligger i østre bydel. Gatenavnet ble i 2020 endret til Hermetikkgata.

Heskestadveien

Hestnesstranda
Ligger på Hestnes og går fra Hestnesveien retning sørvest mot stranden.

Hetlandsgata 

Hetlandsmarka

Hidlegata

Hillevåg terrasse

Hillevågsveien

Hilmands gate

Himalaya
Et tidligere populær betegnelse på høyde-draget som omsluttes av Jelsagata og Fisterveien.

Hindal gård
Hinna.

Hindalsbakken 
Hinna.

Hindalsveien
Hinna. Navnet ble vedtatt i 1968.

Hinnakroken
Boliggate som ligger i Hinna bydel. Gata går fra Hinnavågen i sørlig retning. En avstikker i østlig retning ender blindt.

Hinnali
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Hinnasvingene 

Hinnatunet

Hinnavågen

Hitraveien

Hjalmar Johansens gate
Gata går på nord-og nordøst siden for Ullandhaug skole og er oppkalt etter polfa-reren Fredrik Hjalmar Johansen (1867–1913). Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Hjaltlandsgata
Gatenavnet ble vedtatt i 1937.

Hjelmelandsgata
Storhaug. Går fra Erichstrups gate i sørøstlig retning mot Dalaneveien. Den er oppkalt etter Hjelmeland i Ryfylke.

Hjortestien

Hockeysvingen

Hognes gate
Madlamark. Tverrgate til Klovsteinsveien. Oppkalt etter Hogne som var sønn av Øy-steined den mektige. Han la under seg hele Hedmark, Toten og Hadeland. Et annet sagn var om kong Hodne, far til Hild som ble bort-ført av Hedin Hjarrandason. Kong Hodne fulgte etter dem og det kom til kamp som varer evig. Hver dag sloss flokkene og dre-per hverandre og hver natt går Hogne på slagmarken og vekker dem til ny strid. Dette kalles Hjardninges kampen. Navnet ble ved-tatt i 1966.

Hognekroken
Navnet ble vedtatt i 1966.

Holbergs gate 

Holmeallmenningen

Holteveien

Hompebakken
Var et folkelig navn på Figgjogata fra krys-set ved Admiral Cruys gate og ned til Hjelmelandsgata.

Hordaveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Horjegata
Går fra Åkragata parallelt nord for Nordre Ramsvigsvei. Oppkalt etter den lille øya Horje i Hidlefjorden. Før var det vanlig å skremme ungene med at lensmaen på Horje ville komme og ta dem hvis de var ulydige. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Hospitalsgata 
Går ned fra Laugmannsgata, krysser Klubb-gata og går opp til krysset mellom Nytorget og Bergelandsgata. Den er oppkalt etter Hospitalet, en sosial institusjon som ble opp-rettet her i 1270-årene av kong Magnus og biskop Thorgils. En tidligere betegnelse på deler av gateløpet var Grindagadå.

Hulda Garborgs vei

Huldrestien
Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Hummerveien
Hundvåg bydel.

Hundvågveien
Hundvåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Hunstein
Hundvåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Hunsteinstien
Hundvåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Hunsteintunet
Hundvåg bydel.

Hundvåg Ring Ø
Hundvåg bydel.

Hundvågveien
Hundvåg bydel.

Husabergbakken

Husaberget
Navnet ble vedtatt i 1967.

Husabøåkeren
Hundvåg bydel.

Husebøhagen
Hundvåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Hvalrossveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1963.

Høgebrekka
Tasta bydel.

Høgeveien
Tasta bydel.

Høghallet
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Høgsfjordgata
Høgsfjordgata går fra Bratteberggata forbi St. Johannes kirke til Suldalsgata. Gata er oppkalt etter Høgsfjorden.

Høkkergata
Går fra Nedre Dalgate, skjærer Pedersgata og går ned til Verksgata. Den er oppkalt etter høkeryrket, et annet navn for kjøp-mann. I Stavanger ble denne betegnelsen uttalt som høkker eller hykkar.

Høleberggata
Sentrum, går fra Bakkegata mot Østervåg.

Høleveien
Storhaug bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1937.

Høvedsmannsveien
Hundvåg bydel.

Høyebakken

Høyehaugen
Tasta.

Høylandsgata
Gatenavnet ble vedtatt i 1937.

Høystemveien
Tasta bydel.

Håbakken
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Håkon Jarls gate

Haakon Shetelids gate
Madlamark. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Haakon VII's gate

Håsteinsgata

Håvoll
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Håvollveien

Idrettsbakken
Hundvåg bydel.

Idsegata
Idsegata går i sørlig retning fra Buegata til Nedstrandsgata. Gata er oppkalt etter øya Idse i Strand kommune.

Imperators vei
Hundvåg bydel.

Ingebretbeen
Forus. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Inger Hagerups gate

Inges gate

Isbjørnveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1963.

Ishallveien

Islandsgata

Islomveien
Kvernevik. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Ivar Ballangruds gate

Jadarholm
Hundvåg bydel.

Jakob Jåthuns gate

Jammerdalen

Jan Petersens gate
Madlamark. Sidegate til Jernalderveien. 1887–1967. Jan Greve Thaulow født i Trond-heim. Direktør for Stavanger museum fra 1923 til 1958. Har gitt ut en rekke betydelige arbeider over arkeologi og historie, bl.a. Gamle gårdsanlegg i Rogaland. Han var også meget opptatt av vikingtiden, skrev doktoravhandling om norske vikingsverd.  Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Jarleveien

Jasminveien

Jegerveien

Jelsabakken

Jelsagata 
Gata går fra Vår Frues plass i sørøstlig ret-ning til Fisterveien og Nymansveien. Den er oppkalt etter Jelsa i Ryfylke. Jelsagata 49 er et bemerkelsesverdig murbygg i jugendstil. Det ble opp-ført i 1910 og er tegnet av arki-tekt Knud Øgreid.

Jelsagata. Foto: Erling Jensen.
Jelsagata. Foto: Erling Jensen.

Jens Otterbechs vei

Jens Tvedts gate
Gatenavnet ble vedtatt i 1937.

Jens Zetlitz gate 

Jensahagen
Gatenavnet ble vedtatt i 1925.

Jernalderveien
Madlamark. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Jernbaneveien
Går langs Breiavatnet.

Jervestien

Johan Gjøstein plass
Gatenavnet ble vedtatt i 1937.

Johan Svendsens vei

Johan Thorsens gate

Johanne Dybwads gate

Johannes gate

Johannes Johnsens gate

John Haugvaldstads gate
Ligger i Gamle-Stavanger.

Jonas Dahls plass
Våland. Oppkalt etter presten Jonas Dahl. Gatenavnet ble vedtatt i 1934.

Jonas Lies gate

Jonsokveien
Navnet ble vedtatt i 1966.

Jungmannsveien
Hundvåg bydel.

Jupiterveien

Jærgata 
Storhaug.

Jørgen Erichsens gate

Jørgen Moes gate

Jåttåflaten
Ligger på Jåttå. Navnet ble vedtatt i 1972.

Jåttåhagen
Ligger på Jåttå. Navnet ble vedtatt i 1972.

Jåttåhaugveien

Jåttåvågen

Jåttåvågveien

Jåttåveien 

Kaisegata
Går fra Pedersgata til Øvre Banegate. Gata har fått navnet sitt etter skipsbyggermester Knud Johannes Kaisen (1809–1902). Han bygde sin første båt bare 19 år gammel. Han var en særdeles dyktig båtbygger, og var en velstående mann. Den økonomiske krisen i 1880-årene gjorde at han mistet formuen sin. Han døde på fattiggården. Likevel fikk han oppleve å få en gate oppkalt etter seg mens han levde.

Kajakkveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1963.

Kalhammaren

Kalhammarkroken

Kalhammarveien
Eiganes og Våland bydel. Boliggate med industri og annen virksomhet fra samløpet Tanangergata/Rosenberggata i nordvestlig retning til Stavanger offshore tekniske skole. Gata er oppkalt etter Kalhammaren som opprinnelig var en husmannsplass under matrikkelgården Tasta.

Kalksteinveien

Kallagbakken
Hundvåg bydel.

Kallagtunet
Hundvåg bydel.

Kalvøy

Kampens plass
Gatenavnet ble vedtatt i 1934.

Kampensgata
Gatenavnet ble vedtatt i 1925.

Kamskjellveien
Hundvåg bydel.

Kannikbakken

Kannikgata 

Kapriolkroken

Kaprifolstubben

Kaprifolveien

Kaptein Langes gate 

Kaptein Mejlænders gate
Tasta bydel.

Karelen
Karelen var et navn som i en periode fra slutten av 1930-årene ble brukt om krysset Nymansveien og Trafikkgata. I hele mellom-krigstiden var dette et vanlig treffsted for ungdommer og arbeidsledige. Karelen er en del av Finland som ble annektert av Sovjet-unionen i 1939. Mange kommunister i byde-len kom da i et dilemma; skulle de forsvare nabofolket i Finland eller den nye, "arbeider-staten" Sovjetunionen? Diskusjonene bølget visstnok særlig sterkt på hjørnet av Nymansveien og Trafikkgata.

Karen A. Sømmes vei
Hundvåg bydel.

Kari Lofthus gate
Kari Lofthus gate ligger på Hinna. Kari Loft-hus ble født i 1868 på Lofthus i Suldal. Det ordet som går på folkemunne, er "snill". Kari var kristen og blir ennå betegnet som en god person. Den populære damen var lære-rinne på fulltid ved Jåtten skole fra 1907 til 1927. På småskolen underviste hun barn fra 1. til 3. klasse. Før den tid jobbet hun på Kvaleberg skole.

Kari Trestakkveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Karikroken

Karistø
Madlasandnes. Navnet ble vedtatt i 1970.

Karlsminnegata 
Karlsminnegata går fra Frue kirke og Kyviks-marka i sørøstlig retning til Buegata. Gata er oppkalt etter Carls Minde, en eiendom som en av Carl Petter Nymans sønner bygde på vestsiden av Nymansveien, der hvor St. Johannes barnehage ligger i dag.

Karmøyveien
Eiganes og Våland bydel. Går parallelt med Misjonsveien.

Kasperbakken
Hundvåg bydel.

Kastrupsmauet

Keramikkveien

Kiellandstien

Kilenotveien
Hundvåg bydel.

Kirkebakken

Kirkegata

Kirkegårdsveien

Kirkestien 
Storhaug. Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Kirsten Flagstads vei
Gata ligger på Stokka. Tidligere het gata Hageveien.

Kisteberglia

Kistebergstien

Kistebergåsen

Kisteneset
Hundvåg bydel.

Kitty Kiellandsgate

Kjeldeberget

Kjell Arholms gate

Kjelvene
Storhaug bydel. En liten gatestubb som går fra Bratteberggata og ender blindt i retning bybrua.

Kjelvene

Kjeringholmen

Kjerkeveien
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Kjerringholmsmauet

Kjotves gate

Kjøpmann Schanche Jonasens gate
Gata ligger i Schancheholen, og har hatt sitt navn siden 1965. Gabriel Schanche Jonasen var født i 1791 på Skeiane i Høyland. Han var kjøpmann i Stavanger og bodde på Skagen. Kona hans, Maria (datter av Ole Gabrielsen) kom fra den store Ullandhauggården, som ved farens død ble delt mellom tre søsken. Marias to brødre fikk hver sin Ullandhaug-gård, mens hun arvet Holen, som eiendom-men het. Schanche Jonasen dyrket opp den store utmarken som hørte til Holen, slik at gården til slutt kunne fø om lag 30 kyr og fire hester. Han bygde også et stort vakkert hus ved Mosvatnet, men dette huset brant senere ned. Gården ble solgt og utparsel-lert, og fra 1934 ble navnet Holen forandret til Schancheholen. Hol var et alminnelig ut-trykk på Jæren for en lav haug. Gabriel Schanche Jonasen døde i 1885.

Kjøvikstien
Storhaug. Gatenavnet ble vedtatt i 1963.

Klappmyssveien
Hundvåg bydel.

Klasaskjæret
Hundvåg bydel.

Klausegata
Gata er oppkalt etter Hans Christian Clausen (1781–1846).

Klebersteinveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Kleivebakken
Gikk fra Øvre Kleivegate mellom nr. 15 og 25 til Nedre Kleivegate.

Kleivatrappene
Stavanger sentrum. Navnet ble vedtatt i 1972.

Klinken

Klinkenberggata 

Kloppsteinveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Klovsteinbakken

Klovsteinveien
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Klubbgata
Sentrum. Går fra Jorenholmen til Kongsgata.

Klunglandsveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1961.

Kløverveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Knausen

Knivskjellveien
Hundvåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Knud Baades gate
Byhaugen. Gatenavnet ble vedtatt i 1958.

Knud Holms gate

Knud Knudsens vei

Kobbungveien
Hundvåg bydel.

Kolheihagen

Kolheistubben

Kolheisvingen

Kommandørveien
Hundvåg bydel.

Kompani Linges vei
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Kon Tiki-svingen
Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Kong Carls gate

Kong Oscars gate

Kong sulkes Plass
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Konglestien

Kongsgata
Går langs Breiavatnet.

Kongsgårdbakken
Vest for Torget.

Kongsteinsgata

Kongsteinsmauet

Konservator Helliesens gate

Kontorveien

Konvallstien

Koparviksgata

Kornblomsthagen

Kornblomstsvingen

Kornblomsttunet

Kornblomstveien

Kornstien

Korporalstubben
Navnet ble vedtatt i 1966.

Kortegata

Kreklingveien
Kvernevik. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Kringkasterveien

Kringsjåhallet
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Kringsjåkroken
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Kringsjåveien
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Kringveien

Kristine Bonnevies vei

Kroken
Gatenavnet ble vedtatt i 1937.

Krokenesveien

Krokhallet

Krokusstien

Kronprinsesse Marthas gate
Gata ligger i Madlamark, og navnet ble ved-tatt i 1972. Sidegate til Åsta Kongsmorsgate. Märtha Sofia Lovisa Dagmar Thyra (1901–1954) var opprinnelig prinsesse av Sverige. Hun giftet seg i 1929 med sin fetter, davæ-rende kronprins Olav av Norge. I 1940 reiste hun med sine barn til USA, der hun etter invitasjon fra president Roosevelt bodde under hele krigen. I krigsårene foretok hun mange reiser og var en utmerket talskvinne for Norges sak. I juni 1945 vendte hun til-bake til Oslo sammen med kong Haakon og sine tre barn.

Krossgata
Storhaug bydel. 

Krosshaughagen
Hundvåg bydel.

Krosshaugveien
Hundvåg bydel.

Krykkjeveien
Kvernevik. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Krysantemumhagen

Kråkebergveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1965.

Kubbeberget

Kuneset
Hundvåg bydel.

Kunstløpveien

Kvalebergveien
Hillevåg bydel.

Kvalfangerveien
Hundvåg bydel.

Kvalrossveien
Hundvåg bydel.

Kvartsveien

Kvednaberget

Kveinveien

Kvernevikveien 

Kvernhusveien

Kviebakken

Kvieberget

Kviestølen

Kvietunet

Kvitlingveien
Hundvåg. Navnet ble vedtatt i 1968.

Kvitmyrveien

Kvitsøygata
Ligger i østre bydel

Kvivollstien

Kvivollveien

Kyviks vei
Storhaug.

Køhlers vei
Tverrgate til Hillevågsveien. Oppkalt etter Johan Adam Køhler som var møllebestyrer for møllen i Hillevåg. Han utvidet etter hvert virksomheten til også å omfatte rederivirk-somhet, sildefiske og mye annet. På grunn av sin dyktighet ble Køhler også utnevnt til kemner i Stavanger. Han døde i 1830..

L. W. Hansens gate

Laberget

Laberghagen

Lagårdskleivå
Ligger ved Museet, ned mot Lagårdsveien.

Lagårdsveien 
Går fra Kongsgata til Hillevågsveien.

Lagervegen 
Forus.

Lalla Carlsens gate

Landnotveien
Hundvåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Langflåtveien 
Vaulen. Gatenavnet ble vedtatt i 1961.

Langgata 
Går fra Fiskepiren oppover og sørover til Saudagata. Gata var forholdsvis lang, derfor fikk den dette navnet.

Langøy

Langøyveien
Tasta bydel.

Lars Dahles vei

Lars Hertervigs gate

Lars Utnes vei
Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Larsokveien
Sør Sunde. Sidevei til Syftesokveien. Har fått navnet etter den katolske helgenen St. Lau-rentius som levde omkring år 250 e. kr. Nav-net ble vedtatt i 1966.

Lassakroken

Lassaveien

Laugmannsgata

Lauritz Bergendahls gate

Lauritz Klosters gate

Lauvastølveien

Ledaalsgata

Legerdalsgata
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Leif Dietrichsons gate
Ligger ved høyblokkene på Saksemarka. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Leif Larsens gate
Ligger på Ullandhaug ved det nye SUS.

Leigvollgata

Leikebakken
Tasta bydel.

Leikvollbakken 

Leirkarveien

Leirkjeldene

Leiteveien

Leiv Eiriksons gate

Leiv Leas vei
Gatenavnet ble vedtatt i 1958.

Lektor Einar Høigårds gate

Lektor Mosgrens gate
Ligger i Sandal. Navnet ble vedtatt i 1975.

Lensmann Blix vei
Tasta bydel.

Lensmannstunet

Lerkeskogen
Hundvåg bydel.

Lervig

Lervigbrygga

Lervigsveien

Liang
Auglend. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Liastølveien

Libakken

Lidvards gate
Hundvåg bydel.

Liljeveien

Lindahlsbakken

Lindahlssmauet

Lindemann Bulls vei

Lindeveien

Lindøy

Lindøygata
Går fra Nymansveien i østlig retning til Hidle-gata. Den er oppkalt etter Lindøy, som lig-ger ute i fjorden mellom Vassøy og Hellesøy.

Litle Skippergate
Går fra Pedersgata ned til Verksgata. Nav-net har sitt opphav i skipperyrket. I tidligere tider bodde det både seilskuteskippere og sildeskippere i dette strøket. De som førte skip i utenriksfart hadde særlig høg status. 

Litlegata

Livdestig
Tasta bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1961.

Liveien

Longebakke
Madla bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Losoldermann Natvigs vei
Kampen. Gatenavnet ble vedtatt i 1934.

Lundeveien
Hundvåg bydel.

Lundshagen
Hundvåg bydel.

Lundsvågen
Hundvåg bydel.

Lupinveien

Lyder Sagens gate
Storhaug.

Lyngneskroken

Lyngnesstien

Lyngnesstubben

Lyngnesveien

Lyngveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Lyngvollveien

Lysebuveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1960.

Lysefjordgata 
Storhaug bydel.

Løkkeveien 

Lønningsmauet

Løvdahls gate

Løwolds gate

Madlaforen
Ligger mellom Madlaveien og Stokken. Navneforsker Magnus Olsen mener at nav-net har sin opprinnelse i et indueuropisk språk fra bronsealderen. Tolkingen er usik-ker men har trolig med muld/moll å gjøre, kan ha sammenheng med moreneryggen som skjærer gjennom gården. De eldste skriftformene, Mollum fra 1298, Mallar fra 1347, Malla fra 1355. Malde kom i 1610. Nav-net Madla finnes også i India, Bangladesh og i Dhaka.

Madlalia
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Madlamarkveien
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Madlasandnes
Navnet ble vedtatt i 1966.

Madlaveien 
Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Magnus Karlsons gate

Magnus Lagabøters gate

Magnus Olsens gate
Madlamark. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Magnus Vigrestads vei
Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Maiblombakken

Maiblomsvingen

Maiblomtunet

Maiblomveien

Makrellveien
Hundvåg. Navnet ble vedtatt i 1968.

Måltroststien

Måmyrstien

Marcus Thranes gate

Mariabakken

Mariahaugen

Marie Føreids vei

Marieroalleen

Marieroparken

Marierostien

Marieroveien 

Markaholen

Markflåtveien

Markveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Marmorstien

Marsteinveien

Mårstien

Maskinveien

Mathias Skeibroks vei

Matrosstien
Ligger på Buøy. Navnet ble vedtatt i 1970.

Mellomgata

Mellomstraen

Mellomstraen. Foto: Erling Jensen.
Mellomstraen. Foto: Erling Jensen.

Merkurveien
Ligger på Tjensvoll. Navnet ble vedtatt i 1982.

Mester Gottfrieds vei
Gatenavnet ble vedtatt i 1937.

Mester Jochums vei
Gatenavnet ble vedtatt i 1963.

Michael Berentsens gate

Michael Sars gate
Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Midgardtunet

Midjordgata
Gata ligger på Midjord. Tidligere Krossgata.

Midtbakken

Midtgårdveien

Midtgata

Midthallet
Gatenavnet ble vedtatt i 1966.

Midtholmen
Hundvåg bydel.

Midtre Base vei

Midtre Dalgate
Storhaug bydel. Tverrgate til Langgata.

Midtre Dalgate. Foto: Erling Jensen.
Midtre Dalgate. Foto: Erling Jensen.

Midtre Suldalsgate

Midtre Vågen
Hundvåg bydel.

Midtunveien
Tasta bydel.

Minister Ditleffs vei

Misjonsveien

Molkeholen
Ligger på Madlamark. Navnet ble vedtatt i 1975.

Mor Åses vei
Gatenavnet ble vedtatt i 1958.

Morgedalsveien

Morteveien
Hundvåg. Navnet ble vedtatt i 1968.

Mosestien
Vaulen. Gatenavnet ble vedtatt i 1961.

Mostølveien

Munkehagen

Murgata

Murmesterveien

Musegata 
Går fra sentrum mot Våland.

Muslingveien
Hundvåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Myglabergveien
Ligger på Forus. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Myrabergjet
Hundvåg bydel.

Myrvangveien

Myrveien

Møldalsveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Møllegata

Mølleveien

Møllevollkrossen
Navnet ble vedtatt i 1972.

Møllevollveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Måkeberget
Sidevei til Kvernevik Ring. I Norge er flg. åtte måkearter kjent: Dvergmåke, Hettemåke, Fiskemåke, Gråmåke, Sildemåke, Svartbakk, Blåmåke og Grønnlands-måke. Flg. slekter er kjent i Norge: Sabinemåker, Rosenmåker, Måker, Krykkjer og Ismåker. Navnet ble ved-tatt i 1968.

Måkeveien
Kvernevik. Tverrvei til Svartbakveien. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Mårmyrstien
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Nautholmveien
Ligger på Jåttå. Navnet ble vedtatt i 1972.

Nedre Banegate
Nedre Banegate går fra Verksgata sørover mot Vindmøllebakken. Den er oppkalt etter Cederberghs store reperbane som lå her tidligere.

Nedre Blåsenborg
Gata går fra Pedersgata ned til Verksgata. Navnet henger sammen med området Blåsenborg, høydedraget mellom Frue kirke og Pedersgata.

Nedre Dalgate
Gata går østover fra Kongsteingata til Grensesteinsgata.

Nedre Gauselvågen
Gata erstatter den sørligste delen av Gau-selvågen. Gateløpet starter ved Midtgårds-veien, går nordover langs jernbanen og ender blindt.

Nedre Holmegate

Nedre Kleivegate
Gaten eksisterer ikke lenger. Straensenteret, tidligere EPA, ligger omtrent der hvor Nedre Kleivegate engang sluttet.

Nedre Lyngnesveien

Nedre Olav Nilssons gate

Nedre Sandholmveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Nedre Stokkavei

Nedre Storaberget

Nedre Strandgate

Nedre Suldalsgate

Nedre Tastasjøen

Nedre Teinebakken

Nedre Tordenskjolds gate

Nedre Torfæus gate
Gata er oppkalt etter Tormod Torfæus.

Nedre Vågen
Hundvåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Nedreveien

Nedrevollveien

Nedstrandsgata
Gata går fra Sandeidgata i sørøstlig retning til Nymansveien på Midjord. Den er oppkalt etter Nedstrand i Ryfylke. 

Nerliveien

Nesbuveien

Nesflåtveien
Vaulen. Gatenavnet ble vedtatt i 1961.

Nestunveien
Tasta bydel.

Netlandssmauet

Niels Abels gate
Gata går fra Lyder Sagens gate sørøstover til Hjelmelandsgata. En del boliger her er kulturhistorisk verneverdige. Gata er oppkalt etter den kjente matematikeren Niels Henrik Abel (1802–1829). Abel var født på Finnøy i Ryfylke og hadde usedvanlige evner i mate-matikk. Han gjorde seg svært bemerket internasjonalt, selv om han ikke ble mer enn 27 år.

Niels Juels gate

Nils Kjærs gate

Nilsebuveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1960.

Niseveien
Hundvåg bydel.

Njordkroken

Njordveien

Nordahl Griegs vei

Nordalssvingene

Nordbøgata
Ligger i Stavanger sentrum og fikk navnet i 1861, et år etter storbrannen som la hele Holmen i ruiner. Gata er blant byens eldste. Mons Ellingsen Nordbøe var født i 1790, og var fra Finnøy. Han reiste tidlig til sjøs. Han ble skipper med borgerbrev bare 19 år gam-mel. Han eide en jakt og hadde et sjøhus på Buøy, der han saltet sild. Han dro i likhet med mange andre på Østersjøen. Her solgte han sild og kjøpte korn med tilbake. Han ble også eier av et lite hus på Holmen, og ble riktig velstående da han giftet seg med enkefru Anna Grødeland i nabohuset. Han kullseilte i Østersjøen og er gravlagt på Bornholm i Danmark. Mons Ellingsen Nord-bøe døde i 1847.

Nordens gate
Tasta bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Nordenskiølds gate
Hillevåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Nordhagen
Gatenavnet ble vedtatt i 1965.

Nordahaugen
Engøy, Hundvåg bydel. Navnet ble vedtatt i 1970.

Nordlia

Nordlysbråtet
Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Nordre Ramsvigvei
Storhaug bydel.

Nordskjeringen

Nordvikkrogen
Hundvåg bydel.

Nordvikveien
Hundvåg bydel.

Norheimskneiken
Tasta bydel.

Norheimssvingen
Tasta bydel.

Norheimsveien
Kalhammeren. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Normanns gate 
Går fra Reidar Berges gate over Storhaug til Lysefjordgata..

Norvald Frafjords gate
Madlamark. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Notbasveien
Hundvåg bydel.

Notveien
Hundvåg bydel.

Ny Olavskleiv

Nygata

Nygårdsbakken
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Nygårdskleiva
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Nygårdsmarka
Ligger på Sokn.

Nykirkebakken
Går fra Verksgata til Nytorget v/St. Petri kirke.

Nylundsgata
Storhaug bydel.

Nymansveien
Storhaug bydel.

Nystølveien

Nytorget 

Nærbøgata

Næringsveien

Nådlandsberget

Nådlandsbråtet
Navnet ble vedtatt i 1967.

Nådlandsknausene

Nådlandskroken

Nålestien
Navnet ble vedtatt i 1966.

Obrestadgata
Gata går fra Asbjørn Klosters gate sørover til Islandsgata. Gata er oppkalt etter Obrestad på Jæren.

Obstfelders vei
Gata ligger på Kampen og er oppkalt etter Sigbjørn Obstfelder. Gatenavnet ble vedtatt i 1934.

Oddahagen
Jåttå. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Oddmund Viks vei
Gatenavnet ble vedtatt i 1934.

Odins gate

Ofolskroken

Ogmund Finnsons vei

Ognagata
Gata går fra Karlsminnegata i nordøstlig retning til Erfjordsgata. Den er oppkalt etter Ogna på Jæren.

Oksøyveien

Olabeen
Forus. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Olaf Paulus vei

Olav Aukrusts gate

Olav Duuns gate

Olav Kyrres gate

Olav Liljekransstien

Olav Nilssons gate

Olav V's gate

Olavskleivå

Olavstrappa
Gatenavnet ble vedtatt i 1960.

Olderveien

Oldfunnveien
Madlamark. Sidevei til Arkeologveien. Har navnet etter oldfunnene ved Ullandhaug. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Ole Blix gate
Gata går østover fra Rosenli. Gata har fått navnet sitt etter cand. theol. Ole Blix. Gate-navnet ble vedtatt i 1958.

Ole Bulls Vei

Ole Reistads Gate

Olsokhagen
Sør Sunde. Sidevei til Olsokveien. Olavsda-gen den 29. juli var Olav den helliges døds-dag og ble feiret som helgenens hoved-festdag. Aftenen før var Olavs aften, derav navnet Olsok.

Olsokveien
Sidevei til Syftesokkbakken. Navnet ble vedtatt i 1966.

Onaveien

Opheimsgata 
Går fra Birkelandsgata nordøstover til Høgs-fjordgata. Den er oppkalt etter gården Op-heim på Storhaug. Det gamle gårdshuset ligger fortsatt i Opheimsgata, men nå er adressen Storhaugveien 20. Navnet ble sannsynligvis gitt av den første eieren, kjøp-mann og skipsreder Tollak Berentsen (1817–1893). Han dyrket opp dette området. Senere kjøpte Thore Rasmussen fra Sand i Ryfylke eiendommen Opheim. Tidligere ble gården også omtalt som Kalvehagen.

Ordfører Askelands gate

Ordfører Scheies gate
Hundvåg bydel.

Ordfører Tveteraas gate

Organist Svensens gate

Orions gate
Ligger på Tjensvoll. Navnet ble vedtatt i 1975.

Orknøygata

Ormøy
Hundvåg bydel.

Ormøydalen
Hundvåg bydel.

Ormøyveien
Hundvåg bydel.

Orrestien
Sandal. Navnet ble vedtatt i 1968.

Oscar Mathisens gate
Gata ligger på Tjensvoll og er oppkalt etter skøyteløperen Oscar Mathisen (1888–1954).

Oscar Omdals gate
Gatenavnet ble vedtatt i 1960.

Oscar Wistings gate
Gata går øst for Bekkefaret kirke, forbi Ullandhaug skole, i tunnel under motorveien og opp til Auglendsveien. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Oscars gate
Paralellgate til Løkkeveien.

Osebergstien

Osebergveien

Osmund Revheims vei
Revheim. Osmund Jonson Revheim, 1833–1892 var bonde og eide et gårdsbruk i om-rådet der veien går i dag. Han var fra Apal-vik i Skjold, sønn av Jon Osmundson og Anna Brynelsdotter. Giftet seg i 1866 med Grete Olena Ågesdotter, de døde begge samme året. De fikk tre sønner og fire døtre.

Ospeberget
Madla bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1966.

Ospebergleite
Madla bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Ospeveien

Oterstien

Othilie Tonnings vei
Ligger på Våland. Oppkalt etter Anna Othilie Tonning.

Otto Olsens gate

Overlege Cappelens gate

Paradissvingen
Paradissvingen er bakken opp fra Kirke-gårdsveien fra Lagård gravlund til Lyder Sagens gate.

Asbjørn Klosters Gate. Foto: Erling Jensen.
Asbjørn Klosters Gate. Foto: Erling Jensen.

Pannevikveien
Rosenli. Navnet ble vedtatt i 1970.

Paradisveien
Paradisveien går fra Kirkegårdsveien ved La-gård gravlund og ned langs østbredden av Hillevågsvatnet, mot Strømvig. Veien ble delvis anlagt som nødsarbeid i 1880-årene. Oppkalt etter Paradis, en gammel beteg-nelse på dette området.

Pastor Brekkes vei

Peder Claussøns gate
Gata er oppkalt etter Peder Claussøn Friis (1545–1614). Han var sokneprest i Lister og Kannik i Stavanger. Claussøn Friis gjorde seg fortjent til eget gatenavn også gjennom andre ting enn sitt virke i Stavanger. Han har sin plass i norgeshistorien som oversetter av Snorres Heimskringla og flere av de island-ske kongesagaer. Hans ettermæle forteller også at Claussøn Friis var en stor humanist og en opplysningsmann som var langt forut for sin tid.

Peder Klows gate

Peder Saxes gate
Gatenavnet ble vedtatt i 1959.

Pedersbakken
Går fra Kongsgata opp til Bergelandsgata.

Pedersgata
Pedersgata går fra Nytorget sørøstover til Møllehaugen. Den er oppkalt etter Peders gjerde, et navn som stammer fra middel-alderen. Lenge ble Pedersgata også omtalt som Mølleveien.

Pederstrappa
Går fra klubbgata og opp til St. Petri kirke.

Pepperhaugen
Hundvåg bydel.

Peer Gynts vei
Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Per Sivles vei

Per Spelemanns vei
Gatenavnet ble vedtatt i 1958.

Persdalen
Tidligere betegnelsen på strøket mellom Nedre og Øvre Dalgate, Kongsteinsgata og Tårngata. Offisielt var betegnelsen St. Peders dal.

Persokkrossen
Sør Sunde. Sidevei til Syftesokbakken. Har navnet etter apostelen Peter. Petersok eller Petersmessa, egentlig St. Peter og St. Pauls-messe den 29. juni. Merket på primstaven med en blomst fordi legeurter skulle plukkes på denne dagen. Navnet ble vedtatt i 1966.

Peter Hærems gate

Peter Krøyers gate

Peter Reimers gate

Petroleumsveien

Piggvarveien
Hundvåg. Navnet ble vedtatt i 1968.

Plogveien
Revheim. Sidevei til Alvasteiveien.

Plutokroken

Plutosvingen

Plutoveien

Polarveien
Ligger på Auglend. Gatenavnet ble vedtatt i 1959.

Pollux gate
Ligger på Tjensvoll. Navnet ble vedtatt i 1975.

Poppelveien
Ligger på Tasta. Navnet ble vedtatt i 1982.

Porfyrveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Porsveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Postveien
Nedre Madla. Sidevei til Madlaveien. Her lå Brevhuset, opprettet 15. mai 1905, som senere ble omgjort til poståpneri, Malle på Jæderen fra 1. januar 1910. Fra 1. januar 1921 ble navnet Malla på Jæren, og fra 1. Januar 1923 ble navnet igjen endret til Hafrsfjord poståpneri. Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Prestegårdsbakken

Prestestø
Hundvåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Prestveien

Primstaven
Sunde. Sidegate til Syftesokbakken. Primstaven er en gammel nordisk kalen-der av tre, med streker for dagene i året og særlige tegn for helligdager.

Prinsens gate 

Privatgata

Professor Hansteens gate
Ligger på Tjensvoll. Navnet ble vedtatt i 1975.

Professor Olav M. Hanssens vei
Gata ligger ved Høgskolesenteret på Ulland-haug. Gatenavnet ble vedtatt i 1984. Olav Mikal Hanssen ble født i 1878 og ble profes-sor i indremedisin ved Universitetet i Oslo etter ti år som overlege ved Haukeland sykehus i Bergen. Han ble født i Stavanger og tok også eksamen artium her. Hans vitenskapelige arbeider dreide seg blant annet om blodoverføringer og forskjellige forgiftningsformer. Han skrev en rekke bøker og avhandlinger, og noe av det mest sentrale i hans forfatterskap er arbeidene med blodsykdommer og blodoverføring. Olav Mikal Hanssen døde i 1965.

Prost Kløvstads gate

Prostebakken
Ligger i Stavanger sentrum og går fra Skagen til Kirkegata.

Pyntesundveien
Hundvåg bydel.

Pølsesvingen
Navnet på bakken fra Paradisveien oppover til Egersundsgata. Navnet var lenge bare i bruk på folkemunne. Det hadde sammen-heng med at det bodde en kone som solgte steikte pølser her. Senere ble navnet vedtatt som offisiell betegnelse på gata. Gata ligger i Paradis.

Ragbakken
Madla/Revheim. Sidevei til Revheimsveien. I området ligger også Ragveien og Ragkro-ken. Dette området ligger ved et lite høyde-drag som har hatt navnet Rag så lenge man kan huske. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Ragkroken
Madla bydel. Tverrvei til Ragveien. Gate-navnet ble vedtatt i 1968.

Ragna Wettergreens gate

Ragnhilds gate
Madlamark. Tverrgate til Nygårdsbakken. Her er flere alternativer. Mest sannsynlig er Ragnhild den mektige, datter av kong Eirik av Jylland. Hun ble gift med kong Harald Hårfagre. De fikk sønnen Erik Blodøks. Folk sier at da kong Harald fikk Ragnhild den mektige, ga han slipp på elleve av sine koner. Navnet ble vedtatt i 1966.

Ragnvald Ribskogs gate
Ligger i østre del av Solandsbakken. Gate-løpet startet ved Rosenberggata og ender blindt bak Bergjeland videregående skole.

Ragstien
Madla bydel. Tverrvei til Ragveien. Gate-navnet ble vedtatt i 1968.

Ragstubben
Sidevei til Ragbakken.

Ragveien
Madla bydel. Sidevei til Ragbakken. Gate-navnet ble vedtatt i 1968.

Raklasmauet

Ramslandsbjerget
Ligger like ved Badedammen. Navnet ble vedtatt i 1882 og har fått sitt navn etter Peder Endresen Ramsland (1813–1877). Han var en av byens ledende haugianere og i perioder satt han i styret for Det Norske Misjonsselskap.

Ramslandssmauet
Går nordøst fra Badehusgata. Smauet har fått sitt navn etter Peder Endresen Rams-land (1813–1877). Han var en av byens ledende haugianere og i perioder satt han i styret for Det Norske Misjonsselskap.

Ramsvig

Ramsvighagen
En sidevei til Søre Ramsvigsvei. Navnet ble vedtatt i 1968.

Ramsvigkroken
Storhaug bydel.

Ramsvigstien
Sidevei fra Søre Ramsvigvei. Gateløpet går på baksiden av Ramsvigtunet omsorgs-boliger og ender blindt mot den gamle Bergesen eiendommen.

Randabergveien
Tasta bydel. 

Rappstien
Sidevei til Rappveien.

Rappveien
Madlamark. Sidevei til Madlamarkveien.

Rasmus Lølands vei
Gata ligger i Eiganes og Våland bydel. Den går fra Lars Vaages gate til Nedre Torfæus gate.

Rasmus Risas gate
Sidevei til Rosenli. Den går inn på området til Bethaniastiftelsen i Emmaus, det tidligere Waisenhuset. Rasmus Risa var en av støt-tespillerne til Waisenhuset. Men det er litt uklart hvem dette egentlig var. For det skal ha vært to brødre med samme navn. Den ene var matros og den andre skysskar. Og ikke nok med det; de to giftet seg med hver sin Martha! Navnet ble vedtatt i 1970.

Raunebakken

Ravperleveien

Rebakken

Refsnesveien

Regimentveien
Nedre Madla. Ligger mellom Madlaveien og Revheimsveien. Har tilknyting til Madlaleiren. Regiment kalles i de fleste armeer en høyere taktisk enhet, det omfatter tre bataljoner. I Norge brukes kombinert reg., som er sam-mensatt av avd. fra forskjellige våpen. En regimentsjef er vanligvis en oberst. Navnet ble vedtatt i 1966.

Reidar Berges gate
Gata er en fortsettelse av Verksgata og ligger like bak hotellet Scandic Stavanger City. Gata er oppkalt etter kunstneren Reidar Berge.

Reidar Kvammens plass
Ligger rett utenfor hovedinngangen til gamle Stavanger stadion. Gatenavnet ble vedtatt i 1999 til minne om fotballspilleren Reidar Kvam-men (1914–1998).

Rektor Berntsens gate

Rektor Erichsens gate
Ligger i Sandal. Navnet ble vedtatt i 1975.

Rektor Hammers gate

Rektor Natvig-Pedersens vei

Rektor Oldens gate

Rektor Steens gate

Rektor Steens plass

Rennebergstien

Rennesøygata
Gata går fra Lervigsveien i sørvestlig retning til Haugesundsgata. Oppkalt etter Rennesøy i Ryfylke.

Restaurationsveien
Hundvåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Revheim
Gården ved revet Hestnes som stikker ut i sjøen, eller gården med moreneryggen.

Revheimsberget
Sidevei til Djupedalskroken.

Revheimsmyra
Ligger på nordre del av Madla/Revheim.

Revheimsslåttå
Sidevei til Tvarabergkroken.

Revheimstien
Ligger mellom Revheimsveien og Alvastein-veien.

Revheimsveien
Riksvei 509. Går fra Madlakrossen til Tanan-gerveien.

Richard Johnsens gate

Riddersporen

Rigels gate
Ligger på Tjensvoll. Navnet ble vedtatt i 1975.

Riiser-Larsens gate

Rikard Nordraaks vei

Riksvei 509
Går fra rundkjøringen ved Fiskepiren og gjennom Bergelandstunnelen og ut av Storhaug bydel.

Ringaberget

Ringnotveien
Hundvåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Ringåsveien

Risasmauet
Går fra Pedersgata til Nedre Dalgate.

Risbakken
Blåsenborg. Gata går fra Tårngata og opp langs Kyviksmarka. Navnet har sammen-heng med at det tidligere vokste ris her, altså tett, lav krattskog. I 1920-årene drev kunstneren Bjarne Hansen en malerskole i Risbakken 10. Her utviklet det seg et farge-rikt kunstnerliv, og flere av de lokale billed-kunstnerne som senere ble landskjente, van-ket der. Tvers over gata bodde i denne perioden også forfatteren og journalisten Theodor Dahl. Også han hadde en stor om-gangskrets av kulturpersonligheter. Gottfred Borghammer bodde i Risbakken 9.

Risberget
Gammelt navn på høyden der hvor Kong-steinen lå tidligere, nær nåværende Sven Oftedals plass.

Riiser Larsens gate
Gata ligger på nedsiden og går parallelt med Auglendsveien i Saksemarkområdet.

Roald Amundsens vei

Roaldsøyveien
Hundvåg bydel.

Robert Scotts gate
Hillevåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Rogalandsgata
Ligger på Våland.

Roghaugbakken
Hundvåg bydel.

Rogstadmyrå

Rokkahaugen
Kalhammeren. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Rollaugs gate
Madlamark. Tverrgate til Klovsteinveien. Rolaug Ragnvaldson var den tredje sønn etter Ragnvald Mørejarl og hans frille, de to andre var Halland og Einar. Ragnvald Møre-larl var kong Haralds beste venn som han satte meget høyt. Navnet ble vedtatt i 1966.

Rosehagen
Ligger på Stokka.

Rosenbergbakken

Rosenbergbakken. Foto: Erling Jensen.
Rosenbergbakken. Foto: Erling Jensen.

Rosenberggata

Rosenkildealmenningen
Tidligere navn på den åpne plassen ved inn-gangen til Almenningsgata og Rosenkilde-gata på Verket.

Rosenkildegata
Gata går fra ABC gata nordøstover til Verks-gata.

Rosenkildehagen
Navnet på det strøket som strakte seg fra sjøen og opp til nåværende Nytorget. Børge Rosenkilde bygslet i 1772 et jordstykke her som han kalte Steengjærdet. Senere ble Bager ager og noe mer jord lagt til eien-dommen. Børge anla et skipsverft og flere sjøhus ved stranden. I 1808 overtok sønnen Peder Valentin Rosenkilde hele eiendom-men Rosenkildehaven på arvefeste for 266 riksdaler. Utbyggingen av dette området begynte i 1835. I 1840-årene ble deler av eiendommen stykket opp og solgt som 46 hustomter. En gjennomsnittelig byggegrunn kostet 100 speciedaler.

Rosenkildetorget

Rosenkrantz gate

Rosenli
Rosenli er i tillegg til å være et stedsnavn, også navnet på gata som går fra Sandnes-gata opp til Ole Blix gate og Rosenli.

Rosestien

Rosnæssmauet

Rudolf Nilsens gate
Ligger i Tjensvollskråningen. Rudolf William Nilsen (1902–1929) var dikter og journalist. Selv om han døde i ung alder fikk han utret-tet nok til å erobre en varig plass i norsk arbeiderbevegelse og norsk diktning. Han regnes for en av de fremste arbeiderlyri-kerne i sin tid.

Rugdeveien
Kvernevik. Sidevei til Alkeveien. Rugden er på størrelse med en liten due, den har et langt nebb som den borer med i myr eller løs jord etter mark og insekter. Vingespenn 18–20 cm, utbredd opp til 70` nord. Holder seg helst i skogsområder. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Rundvollen

Runeveien
Ligger på Buøy.

Ruskestien
Navnet ble vedtatt i 1966.

Rusteveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Rustå
Madla bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Ryfylkegata
Storhaug bydel.

Ryfylkegata. Foto: Erling Jensen.
Ryfylkegata. Foto: Erling Jensen.

Ryfylkekaien

Rygjabøvegen
Ligger på Finnøy.

Rygjaveien

Rødhetteveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Rødknappbakken

Rødknapplia

Rødknappsvingene

Rødknappveien

Rødskjellveien
Hundvåg bydel.

Rødspetteveien
Hundvåg. Navnet ble vedtatt i 1968.

Rødstilkveien
Kvernevik. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Røskvas gate
Ligger på Våland.

Røværveien
Ligger i Dusavik.

Salvågergata

Sandal Terrasse

Sandalsbakken

Sandalskrå
Ligger på Sandal. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Sandalsloen

Sandalssvingen

Sandalsveien
Sandal. Navnet ble vedtatt i 1956.

Sandeidgata 
Går fra Birkelandsgata til sammenløpet av Nedstrandsgata, Lysefjordgata og Nor-mannsgata. Gata er oppkalt etter Sandeid i Ryfylke.

Sandholmveien
Navnet ble vedtatt i 1968.

Sandnesgata
Gata går fra sammenløpet av Ryfylkegata og Søilandsgata i sørlig retning mot Rosen-dal og Ramsvik kolonihager. Gata er oppkalt etter nabobyen Sandnes.

Sandsgata 
Går fra Høgsfjordsgata i sørøstlig retning til Lyder Sagens gate. Den er oppkalt etter Sand i Ryfylke.

Sandsteinveien

Sangesands gate
Går fra Nykirkebakken i østlig retning til Almenningsgata og er oppkalt etter Ole Sangesand. Han er også kjent som Pilt-Ola.

Sandtuene

Sandvigå

Sandvikveien

Sara Berges gate
Gata ligger i Hinna bydel og er en boliggate som går fra Boganesveien i vestlig retning til Vågedalsveien. Gata fikk navnet etter den omstridte Sara Berge. I 2017 ble det frem-met forslag om å fjerne gatenavnet. Det ble avslått av gatenavnutvalget.

Saudagata 
Storhaug. Går fra Birkelandsgata i nordøstlig retning til Lysefjordsgata. Gata er oppkalt etter Sauda i Ryfylke.

Schancheholsveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Schives gate

Schiøtz gate
Schiøtz gate er et sammenhengende gate-løp mellom Madlaveien og St. Svithuns gate. Det var sorenskriver Eilert Hagerup Schiøtz (1775–1855) som var den siste som i 1882 ble minnet med eget gatenavn. Han giftet seg i sin tid med Axeliane Christina Kielland, eldste datter til Gabriel Schanche Kielland. Da Schanche Kielland døde i 1821, arvet Schiøtz store eiendommer, blant annet Kongsgård som han i 1825 overlot til skole-formål. Senere bygget han også Sølyst og Eilertsminde. Schiøtz ble også Stavangers første Stortingsrepresentant. Han var nemlig varamann for Agent Kielland som egentlig skulle dra på tinget, men da Kielland ble syk, måtte Schiøtz ta på seg det ærefulle opp-draget.

Seehusens gate

Seladons vei
Hundvåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Selhundveien
Hundvåg bydel.

Seljeveien
Ligger på Tasta.

Sersjantsvingen
Øvre Madla. Sidevei til Madlasandnes. Har tilknytting til Madlaleiren. Sersjant var opp-rinnelig tjener, rettstjener. I dag militærgrad mellom korporal og fenrik. Navnet ble ved-tatt i 1966.

Settegarnsveien
Hundvåg bydel.

Sevjebråtet

Sigbjørn Obstfelders plass
Ligger i begynnelsen av Klubbgata.

Sigbrits gate
Madlamark. Sidevei til Jernalderveien. Sigbrit Willumsdatter kom fra Holland til Bergen sammen med sin datter Dyveke hvor hun drev en liten handel. Da hun senere ble Christian II frille, fulgte de begge med til Akershus og senere til Danmark. Etter Dy-vekes død ca. 1531 fikk Sigbrit stor innfly-telse på kongen. Hun ble uoffisielt renteme-ster (finansminister). Hun skildres som ytterst heslig og var farlig å få til fiende, hun ble også tillagt å ha overnaturlige evner. Hun rømte sammen med kongen, og vi finner henne senere i Nederland. Det var hun som fikk i stand den nederlandske innvandringen til Amager. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Sigrid Undsets gate

Sigurds gate

Sildekroken
Hundvåg. Navnet ble vedtatt i 1968.

Simlestien

Siriskjeret
Lervig.

Sirius gate
Ligger på Tjensvoll. Navnet ble vedtatt i 1975.

Sisikveien
Ligger på Sandal. Navnet ble vedtatt i 1982.

Sivaksveien

Sivblomstien
Ligger på Kristianslyst. Navnet ble vedtatt i 1972.

Sivblomveien
Ligger på Kristianslyst. Navnet ble vedtatt i 1972.

Sjarkveien
Hundvåg bydel.

Sjøhagen
Gatenavnet ble vedtatt i 1965.

Sjøhusbakken

Sjøveien 
Kalhammeren. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Skagen

Skagenkaien

Skansegata

Skansekaien

Skeiehagen
Hundvåg bydel. Navnet ble vedtatt i 1966.

Skeieneset
Hundvåg bydel.

Skeierindå
Hundvåg bydel. Navnet ble vedtatt i 1966.

Skeiestraen
Hundvåg bydel.

Skiferveien

Skinnveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1960.

Skipper Worses gate

Skipsbygger Hærems vei
Hundvåg bydel.

Skipsbygger Knudsens vei
Hundvåg bydel.

Skipsbyggergata
Hundvåg bydel.

Skittenhål smau

Skitnesmauet

Skjalgsgate
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Skjeringen
Hillevåg.

Skjærabergveien

Skogen
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Skogveien
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Skogsbakken

Skogstøbakken

Skogstøstraen

Skogstøveien

Skolebryggå
Hundvåg bydel.

Skolegata
Storhaug.

Skolevollen

Skonnertveien
Ligger på Buøy.

Skreddersmauet

Skulestigen
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Skytterlagsveien
Madla bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Skøyteveien
Hundvåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Skårungeveien
Hundvåg bydel.

Sleipners gate
Hundvåg bydel.

Sletten

Slettestrandveien

Slettmarkveien
Tasta bydel.

Slettmyra

Slettmyrhagen

Smaleveien
Hundvåg bydel.

Småflåtveien
Ligger på Mariero.

Smågamyrtunet

Smågamyrveien

Smaleveien
Engøy, Hundvåg bydel. Navnet ble vedtatt i 1985.

Smalgangen

Småvollen

Smedgata

Smiehagen

Smiestubben

Smietunet

Smølaveien

Smørbukkstien
Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Snarehaugen
Auglend. Navnet ble vedtatt i 1966.

Snarestien
Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Snarevollen
Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Snarveien

Snøklokkestien

Solagata

Solandsbakken 

Solandstrappa

Solåsveien
Ligger på Åsen.

Solbakkeveien

Solbjørgveien

Solborgveien
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Solfagerstien

Solheimveien

Solhøgda

Solliveien

Solsletteveien
Auglend. Gatenavnet ble vedtatt i 1959.

Soltunveien
Tasta bydel.

Solveig Bergsliens gate
Saxemarka. Oppkalt etter Solveig Bergs-lien. Gatenavnet ble vedtatt i 1958.

Solåsveien
Ligger på Åsen.

Sommerbakken
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Sommerrostubben

Sommerstien
Ligger på Madlamarka. Navnet ble vedtatt i 1970.

Sonja Henies gate

Sophus Bugges gate
Madlamark. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Sotesgate
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Sothammargeilen

Sotrabakken

Spilderhauggata

Spilderhaugsmauet

Springarstien
Ligger på Haugtussa, Tjensvold.

Spurvekroken
Navnet ble vedtatt i 1982.

St. Hans gate
Ligger i Storhaug kommunedel og er en boliggate som går fra Nedre Dalgate til Verksgata. Den har navnet etter St. Hans-vollen, et eldre navn på høydedraget mel-lom Normanns gate og Blåsenborg. I tidli-gere tider var det vanlig å brenne St. Hans bål oppe på vollen.

St. Olavs gate

St. Svithuns gate 

Stadsfysikus Wyllers gate

Stasjonshagen

Stasjonssvingen

Stasjonsveien
Hinna. Navnet ble vedtatt i 1968.

Staurkvalveien
Hundvåg bydel.

Statfjordringen

Statfjordsvingene

Statfjordtunet

Statfjordveien

Statoil

Staudelia
Ligger i Madlalia.

Stavangerfjords vei
Hundvåg bydel. Oppkalt etter dampskipet Stavangerfjord. Gatenavnet ble vedtatt i 1968. 

Steinhagen

Steingata 

Steinkargata

Steinkobbeveien
Hundvåg bydel.

Steinnesvåg
Ligger på Finnøy.

Steinperleveien

Steinstølveien

Steinsøy

Steinsøyveien

Stemholen

Stephan Sindings Vei

Stiftelsesgata

Stokkabrautene

Stokkaeidet

Stokkahagen

Stokkatunet

Stokkaveien

Stolen
Østre bydel. Navnet ble vedtatt i 1966.

Stoltenbergs vei
Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Stompabakken
Kalhammeren. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Storaberget terrasse

Storden
Vardeneset.

Store Skippergate

Storebakken

Storeholsveien

Storflåtveien

Storgata

Storhagen
Storhagen går fra Østre Ring sørøstover til Godalen badeplass (Sørnes) og Gandsfjor-den. Navnet stammer nok fra det omfat-tende hagebruket som ble drevet her. Går-dene i Godalen spesialiserte seg på dyrking av blomster og frukt. Navnet ble vedtatt i 1966. Gatenavnet ble i 2020 endret til Godalsalleen.

Storhallet
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Storhaug allé

Storhaugveien

Storjoveien
Kvernevik. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Storlomveien
Kvernevik. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Stranddalsveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1963.

Strandflåtveien

Strandkaien

Strandloveien
Kvernevik. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Strandsvingen

Strømsbrua
Gatenavnet ble vedtatt i 1960.

Strømvig

Stubben

Styrmannsveien
Hundvåg bydel.

Stølsbrautene

Stølsveien
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Stølstunet

Støperigata
Østre bydel. Oppkalt etter Stavanger Støberi & Dok.

Størjeveien
Hundvåg. Navnet ble vedtatt i 1968.

Sulkesgate
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Sundetunet
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Sundeveien
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Sundtagårdsveien

Sundtebakken
Går fra Kirkegata til Skagen. Bakken fikk navnet i 1968. Navnet fikk gata etter det ærverdige handelshuset Plough & Sundt. Plough & Sundt var ved siden av Jacob Kielland det ledende handelshuset i Sta-vanger på begynnelsen av 1800-tallet. De to var byens økonomiske grunnpilarer. Firmaet eksisterte i navnet opp til 1920-tallet, og Fred Hansen AS tok over der Plough & Sundt slapp. De drev mest handel med fisk og utrustning og proviant til skipsfarten. På Kjeringholmen hadde de også et av byens største skipsverft med over 50 personer i arbeid. I gammel tid kaltes bakken for Tol-dersmuget, et navn som senere ble endret til Tollaksmauet etter gamle Tollak fisker som i sin tid skal ha bodd der.

Sunnivakrossen
Navnet ble vedtatt i 1966.

Svaberget

Svalbard plass

Svanholmen 

Svartbakveien
Kvernevik. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Svend Foyns gate 
Hillevåg. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Sverdrups gate

Sverre Farstads vei

Sverre Hassels vei
Gatenavnet ble vedtatt i 1961.

Sverres gate

Syftesokveien
Navnet ble vedtatt i 1966.

Sylvelinstien

Symreveien

Syreveien

Syrinveien

Særimners vei
Hundvåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Søilands gate

Sølvberggata

Sølvbunkeveien

Sølvperleveien

Sølvspennetunet

Sølvspenneveien

Sølyst
Hundvåg bydel.

Sømmesmauet

Søre Ramsvigvei

Søregata

Søregata. Foto: Erling Jensen.
Søregata. Foto: Erling Jensen.

Søren Årstads vei

Søren Berners vei

Sørflåtveien
Ligger på Mariero.

Sørhallet
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Sørhaugveien
Engøy, Hundvåg bydel. Navnet ble vedtatt i 1970.

Sørliveien

Sørmarkbakken

Sørmarkkroken

Sørmarksvingen

Sørmarkveien

Sørnestunet

Talgjegata
Går fra Emmausveien nordover til Nærbø-gata. Talgjegata 34 er det gamle gårdshu-set på gården Krossen. Oppkalt etter Talgje i Ryfylke. Endring: Talgjegata består av to separate gateløp, som er gjennomskåret av Trafikkgata. Nordre del av Talgjegata skal få nye husnummer. Søndre del får eget navn: Ålgårdsgata. Fellesnemnda vedtok i sitt møte 10. desember 2018 at navnet Talgje-gata skulle endres til Steinhagen.

Tanangergata

Tanke Svilands gate
Tanke Svilands gate går fra Løkkeveien til Randabergveien

Tante Adas plass
Den åpne plassen ved krysset mellom Kongsgårdbakken og Haakon VIIs gate har fått navnet Tante Adas plass etter Ada Grødeland.

Tarjei Vesaas vei
Tasta bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1961.

Tarjodd Bondes vei 

Tasabekken
Sidevei til Revheimsveien. Bekken der sauene drikker vann.

Tastagata
Gatenavnet ble vedtatt i 1925.

Tastamyrkroken

Tastarustå
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Tastatunet
Ligger på Tasta.

Tastavollen
Ligger på Tasta.

Taugata
Storhaug bydel. Taugata går fra Hauge-sundsgata i sørøstlig retning opp til sam-menløpet av Nedstrandsgata og Avaldsnes-gata. Oppkalt etter Tau i Ryfylke.

Teaterveien
Ligger ved Rogaland Teater.

Teglverksbakken
Navnet ble vedtatt i 1967.

Teisteveien
Kvernevik. Sidevei til Kvernevik Ring. Teisten er av alkefamilien. Vingespenn 15–17 cm. Forekommer langs hele kysten. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Tekniker Reinerts plass

Telegrafdirektør Heftyes vei

Telemarksvingen
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Tellusveien

Tennisveien
Ligger på Tjensvoll. Navnet ble vedtatt i 1975.

Terje Vigens vei
Hundvåg bydel.

Terneveien
Kvernevik. Sidevei til Kvernevik Ring. Ternen tilhører måkefamilien. Det er 30 arter i ver-den, noen av artene i Norge er: Splitterne, Makrellterne og Rødnebbterne.

Theodor Dahls gate
Gata ligger mellom Henrik Steffens gate og Stokkaveien. Gatenavnet ble vedtatt i 1963. Gata er oppkalt etter journalist og forfatter Theodor Dahl.

Theodor Kittelsens vei
Nedre Stokka. Gatenavnet ble vedtatt i 1964

Thiisabakken

Thomas Snekkers gate

Thore Horves plass

Thorleif Haugs gate

Thorsastraen
Navnet ble vedtatt i 1970.

Thorsesmauet
Boliggate fra Øvre Kleivegate i sørvestlig retning til Olav Kyrres gate. Gata er oppkalt etter Tobias Thorsen (1826–1894) som drev garveri ved Breiavatnet. Garveriet gikk kon-kurs og Tobias Thorsen og familien emig-rerte til Iowa i 1871.

Tidegeilen

Tidesmauet

Timoteiveien

Tinngata
Gata ligger ved Siriskjeret i Storhaug bydel.

Tiurveien
Madlakrossen. Ligger mellom Revheims-veien og Hubroveien. Tilhører skoghøns-familien, vingespenn 38–41 cm. Skogsfugl holder helst til i nåleskog over hele landet, minst på vestlandet.

T. J. Storækres gate
Ligger i søndre del av Eilert Sundts gate. Gateløpet starter ved Johan Thorsens gate, går mot nord og krysser Biskop Njåls gate og ender blindt øst for Kaptein Langes gate.

Tjeldveien
Kvernevik. Sidevei til Traneveien. Tjeld til-hører vadefuglene, den har et langt rødt nebb. Vingespenn 24–26 cm. Finnes langs hele kysten, det hender den overvintrer i Norge. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Tjensvolltorget

Tjensvollveien

Tjodolvs Gate

Tjodveien

Tjønnåsveien

Tollaksmauet

Tomasbakken
Hundvåg bydel.

Tonåsveien

Torbjørn Hornkloves gate

Tordenskjolds gate

Torfæus gate 

Torget

Torgny Segerstedts vei

Torgveien

Torkel J. Lendes gate

Torleiv Kvalviks gate

Tors gate
Våland.

Torvbeen
Forus. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Tostenbakken
Hundvåg bydel.

Tostenhagen
Hundvåg bydel.

Tostenkroken
Hundvåg bydel.

Trafikkgata
Går fra Haugesundsgata til krysset mellom Karlsminnegata og Asbjørn Klostersgate. 

Traktebegerveien

Traneveien
Kvernevik. Sidevei til Kvernevikveien. I Norge en slekt og en art. En av våre største fugler. Med lang hals lange ben og en busket hale. Vingespenn 54–62 cm. Holder helst til ved skogsmyrer og fjellmyrer opp til Trøndelag. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Travbaneveien

Treskeveien
Revheimsmyra. Sidevei til Revheimsveien. Ligger i området som er knyttet til jordbru-ket. Tresking (trøssjing) av korn.

Trollstien
Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Trysil Knuts gate
Gata ligger på Tjensvoll og har hatt sitt navn siden 1974. Trysil Knuts egentlige navn var Knut Skaret. Trysil har fostret mange store skiløpere, men han er uten tvil den største av dem alle. Ingen hadde sett maken til hans suverene skiteknikk og i 1861 ble det utgitt et dikt om ham med hele 31 vers, der både kjørestil, fart og mot beskrives. På sin vei oppover skibakkene kunne han henge av seg klærne og tok dem på i fart mens snø-spruten sto nedover bakkene. Det er blitt skrevet bøker om Trysil-Knut, der han blir framstilt som en helt med nesten overna-turlige evner, både når det gjaldt skiferdig-heter, skyting, tømmerfløting og mye annet.

Trålerveien
Austbø, Hundvåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Tualeitet
Øvre Madla. Sidevei til Madlasand-nes. Gatenavnet ble vedtatt i 1970.

Tulipanstien

Tunsøy

Tunveien

Turveien

Tvaraberget
Sidevei til Regimentveien. Det tverrgående berget. Berget som skiller (Madla og Rev-heim). Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Tvarabergkroken
Revheim. Ligger mellom Regimentveien og Revheimslettå. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Tverrbraut

Tverrflåtveien

Tverrveien

Tyrihansveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Tyriveien

Tømmerodden
Hundvåg bydel.

Tømmervikstraen
Hundvåg bydel.

Tårngata
Går sørover fra Vinkelgata med et avbrudd fram til sammenløpet av Hjelmelandsgata, Saudagata og Erichstrups gate. Det er to forklaringer til gatenavnet. Den ene er at gata er oppkalt etter et tårn, et seilmerke for skipsfarten, som sto oppe på høydedra-get der hvor Frue kirke ligger. En tårnvekter som bodde på Blåsenborg, signaliserte fra tårnet til skip ute i Byfjorden. En mer sann-synlig forklaring er at gata rett og slett har fått navnet etter det store kirketårnet. I protokollen fra møte i Formannskapet i Sta-vanger 12. oktober 1861, står det blant annet at Taarngaden gaar fra Vinkelgaden opad langs Blaasenborgbjergets vestre Side til Bygrænsen. I hele Gadens Længde sees Hetlandskirkens Taarn opragende.

Tårnringen
Hundvåg bydel.

Ugleveien
Sandal Vest. Sidevei til Stareveien. Ugla har en ytre likhet med dagrovfuglene men der er ingen slektskap selv om de lever av varm-blodige byttedyr. I Norge finnes åtte slekter: Snøugle, Hubroer, Haukugler, Spurveugler, Perleugler, Hornugler, Kattugler og Tårn-ugler.

Ulabrands vei
Hundvåg bydel.

Ulakroken

Ulastien

Ulasvingen

Ulaveien

Ullandhaugleitet 

Ullandhaugveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1947.

Ulsbergbakken

Ulsberghagen

Ulsbergkroken

Ulsbergleitet

Ulsbergtunet

Ulsbergveien

Ulsnesveien
Hundvåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Universitetet I Stavanger

Urgata

Urterveien

Utsikten
Kalhammeren. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Utsiraveien

Vaisenhusgata
Gata ble anlagt i 1882. Den går sørover fra Brødregata til sammenløpet av Lyder Sagens gate og Kortegata. Den er oppkalt etter Bethania Waisenhus.

Vagleveien
Ligger på Tasta. Navnet ble vedtatt i 1970.

Valberggata

Valberget

Valbergsmauet

Valkyrjegata
Går parallelt med Lagårdsveien, fra Marcus Thranes gate til Solbjørgveien.

Valmueveien

Varaldsøyveien

Vardeneset
Navnet ble vedtatt i 1966.

Vardeveien

Vassåsveien
Åsen, Hillevåg bydel.

Vassbotnen 

Vassøyveien
Tasta bydel.

Vaulaflåt

Vaulakroken

Vaulenveien

Vedeveien
Tasta bydel.

Veritashammaren

Veritasveien
Går fra Borgermester Middelthons gate og ned til DNV sitt kontorbygg i Bjergsted.

Verksgata

Verven
Verven går på nordvestre side av Badedam-men og føyer seg sammen med Badehus-gata i begge ender. Oppkalt etter vervene, -skipsverftene, som lå i Strømsteinen på 1800-tallet. Flere seilskuter ble bygget og utrustet i dette strøket. Fram til 1927 ble gata kalt Verftsgata.

Veslebakken

Veslefrikkveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Veslemøyveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1958.

Vestalis vei
Hundvåg bydel.

Vestliveien

Vestre Stokkavei

Vestre Vågedalsveien

Vestrikroken
Hundvåg bydel.

Vestvigveien
Gata er en sidegate som går sørover fra Egersundsgata. Den er oppkalt etter gården Vestvig i Hetlandsmarken. Tidligere ble høydedraget Varden kalt Vestvighaugen eller Vestvighøyderne. Gatenavnet ble ved-tatt i 1937.

Vestvollveien

Veumveien

Vibestraen
Kvernevik. Sidevei til Kvernevik Ring. Vipe er i slekt med vadefuglene, den er på størrelse med en due, lett kjennelig på den lange fjærtoppen på hodet. Vingespennet er 14–21 cm. Finnes over hele landet, et typisk vår-tegn på Jæren. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Vidars gate
Våland. Går fra fra Balders gate til A. Buddes vei.

Vierveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Vikedalsgata
Går fra sammenløpet av Langgata og Saudagata i sørøstlig retning til Avaldsnes-gata. Gata er oppkalt etter Vikedal i Ryfylke.

Vikingveien
Madlastø/Hestnes. Sidevei til Hestnesveien. Ordet brukt i Nordsjøområdet om sjøkrigere som foretok plyndringstokter mot frem-mede kyster. Betegnet også illgjernings-menn. Opprinnelsen til ordet er usikkert.

Vilhelm Bjerknes gate
Ligger mellom Auglend skole og Ulland-haug skole. Vilhelm Friman Koren Bjerknes var født i 1862. Han studerte og arbeidet ved flere institusjoner i mange land og hans vitenskapelige arbeider skaffet han mange medaljer og hedersbevisninger. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Vindmøllebakken
Går fra Pedersgata, og så i en rett vinkel til Nedre Banegate. Oppkalt etter vindmøllen som sto her oppe på Møllehaugen.

Vinkelgata
Går nordover fra Pedersgata, og så; i en rett vinkel østover til Nedre Blåsenborg. Dette forklarer også navnet på gata. Andreas Jacobsen, Ajax, vokste opp her. Mange av historiene hans er hentet fra strøket rundt Vinkelgata.

Vinterveien
Madlamark. Sidevei til Sommerbakken. Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Vistafjords vei
Ligger på Hundvåg.

Vistegata

Vivendelstien

Vodlaveien

Vollveien
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Vævergaden
Gammel betegnelse på Søregata.

Vølstadveien 
Ligger på Tasta.

Vågedalen

Vågedalskroken

Vågedalsstien

Vågedalsstubben

Vågedalsveien

Vågsmyrgata

Vålandsgata

Vålandsstubben

Vårlibakken

Vårlikroken

Vårliveien

Vårstien
Madlamark. Sidevei til Madlamarkleitet.

Vårveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1964.

Welhavens gate

Wergelands gate

Wessels gate

Westergårdveien

Wildenveystien

Wilhelm Sundts vei

Worsesmauet

Worsetunet

Ytre Eiganesveien

Ytre Ringvei vest

Zetlitzveien
Kristianslyst, Hillevåg bydel. Boliggate med næringsvirksomhet fra krysset Mariero-veien/Hillevågsveien i østlig retning, Ved Skjeringen dreier den østlig og ender i en blindvei. Veien er oppkalt etter Christian Magnus Zetlitz (17541–1825). Han var født i Stavanger, utdannet seg til apoteker, og drev Stavanger Apotek i Kirkegata. Han var også kjøpmann og prokurator. I 1801 kjøpte han en parsell av matrikkelgården Auglend. Gården hans strakk seg vest for Mariero-veien mellom Hinna og Kvaleberg, og han kalte gården for Christianslyst, oppkalt etter ham selv. Bebyggelsen består av eneboli-ger, horisontaldelte tomannsboliger og næringsbygg. Navnevedtak: 1954.

Ækreveien

Æfuglveien
Kvernevik. Sidevei til Kvernevik Ring. Er slekt av dykkender. Ærfugl er den største av våre dykkender. Vingespenn 28–30 cm. Fore-kommer langs hele kysten, kanskje mest kjent for ederdun som sankes fra fuglens rede.

Ørnaberget
Kvernevik. Sidevei til Kvernevik Ring. Berget der ørna satt. Tyskerne hadde en stor stil-ling her under 2. verdenskrig. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Østbrauta

Østersveien

Østervåg

Østervågkaien

Østersveien
Hundvåg bydel.

Østre Ring

Øveråskroken

Øveråsveien

Øverliveien

Øvre Banegate 

Øvre Blåsenborg

Øvre Dalgate
Storhaug bydel. Går fra Kongsteinsgata til Tårngata.

Øvre Dalgate. Foto: Erling Jensen.
Øvre Dalgate. Foto: Erling Jensen.

Øvre Haukeligate

Øvre Holmegate
Gata fikk sitt navn i 1861 og er oppkalt etter området Holmen. Gata går fra Skagenkaien i østlig retning til Østervåg. På slutten av 1800-tallet ble mange forretningsforetak etablert her, og det er bebyggelsen preget av. I den østre del av gateløpet finner man et gateparti hvor husene er malt i utradisjo-nelle farger. Disse ble malt i 2005, og det var beboere og forretningsdrivende med frisør Tom Kjørrsvik i spissen som var iniativ-takere.

Øvre Jærgate
Storhaug bydel.

Øvre Kleivegate

Øvre Knausen

Øvre Orknøygate

Øvre Sandholmveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Øvre Sandvikveien

Øvre Sjøveien

Øvre Stokkavei 

Øvre Storaberget

Øvre Strandgate
Gata var den øvre av de to gamle Algader. Selve gateløpet finnes inntegnet på  Aa-gaards kart i fra 1726. Men eldre tettbebyg-gelse var i denne gaten bare frem til eien-dommen Bergene der bl.a. lagmannen i Sta-vanger residerte. Nord for Bergene var det spredt bebyggelse frem til Andasmauet. Områdene på oppsiden av Nedre Strand-gate ble for det meste liggende ubebygd til etter 1820. Områdene mellom Bergene og Torget er sanert og har gitt plass for forret-ningsgårder. Det er 1800-talls bebyggelse nord for Bergene som er regulert inn i Gamle Stavanger.

Øvre Suldalsgate
Storhaug bydel.

Øvre Tastasjøen

Øvre Teinebakken

Øvre Vågen
Hundvåg bydel. Gatenavnet ble vedtatt i 1968.

Øvrebøveien
Gatenavnet ble vedtatt i 1937.

Øygardsveien

Ådlandsmauet

Ågesenveien
Hillevåg bydel. Går fra Tonåsveien i nordøst-lig retning og ender blindt.

Åkragata
Storhaug bydel. Gata går østover fra Krossgata i retning mot Horjegata.

Ålgårdsgata
Lervig, Storhaug bydel, boliggate fra Emmausveien i nordlig retning til Trafikk-gata. Dette gateløpet var tidligere en del av Talgjegata, men ved en omregulering av gateløp i strøket, fikk denne delen nytt navn. Navnet Ålgårdsgata var i perioden 1903–2002 i bruk om et gateløp mellom Jelsagata og Storhaug allé som ikke hadde noen adresse knyttet til seg.

Ålviksgata
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Ålviks Plass
Madla. Gatenavnet ble vedtatt i 1956.

Åmøydalen
Austre Åmøy, Boliggate som går fra Åmøy-veien i nordøstlig retning, danner en sløyfe rundt bebyggelsen, før den fortsetter i sør-østlig retning mot Åmøylia og tilbake til Åmøyveien.

Åmøygata
Går østover fra Krossgata i retning mot Horjegata. Åmøygata er oppstykket i flere ledd. Oppkalt etter Åmøy i Ryfylke. Endring: Navnet Åmøygata er erstattet av Åkragata.

Åmøylia
Austre Åmøy, Boliggate som går fra Åmøy-dalen i østlig retning, dreier nord og deler seg i to løp som begge ender blindt.

Åmøyveien
Austre Åmøy, Boligvei som starter på Vestre Åmøy og fortsetter gjennom jordbruksland-skap på Austre Åmøy. Veien går først i nord-østlig retning, deretter sørøstlig og sørlig retning, før den ender ved den gamle rute-båtkaien i Sjøhagen.

Årdalsgata
Storhaug bydel.

Århaugveien

Årholsleitet

Årholsveien

Åroliljastien

Åsmund Vinjes vei

Åsta Kongmors gate
Madlamark. Ligger mellom Snorresgate og Madlamarkveien. Åsta Gudbrandsdatter (970–1020) ble i sitt første ekteskap med Harald Grenske mor til Olav den hellige. I sitt andre ekteskap med Sigurd Syr ble hun mor til bl. a. Harald Hårdråde.

Åsveien
Åsen, Hillevåg bydel. Boliggate som starter ved stien nord for Tjønnåsveien og går sør-østover til Brattåsveien. Gata består av ene-boliger og rekkehus og het opprinnelig Hille-råsveien, et navn som den fikk i 1955 sam-men med alle de andre åsnavnene på gatene i området. I 1966 ble den imidlertid omdøpt til Åsveien for å unngå forveksling med Hillevågsveien.