Sandnes historie 1800-tallet

Langgata i Sandnes. Foto: Ukjent.
Langgata i Sandnes. Foto: Ukjent.

1801
Postveien som hovedvei ble anlagt fra Lurabekken opp Lurabakken, langs Troneshøyden, ned søndre Tronesbakke, over Stangelandsbrua ved Barkemølla og sørover til Åsedalen.

Folkemengden i Høyland, iberegnet Sandnes, var 1269 personer.

1818
Det eldste kart over Sandnes ble laget i anledning av oppløsning av et sameie. Eiere var Jon Olsen, Trones og Anfind Anfindsen, Hana. Kartets tittel er: Grænsekart over Sandnæs-Søndre del.

1825
Strandstedet Sandnes, sammen med Tronesgårdene hadde 252 beboere fordelt på 55 familier.

1827
Ny skolelov av 14. juli forutsetter at omgangsskolen avvikles og at det etableres faste skoler ved alle hovedkirker.

1831
Høiland Sogneselskap ble stiftet 15. juni. Det var underlagt Stavanger Amts Landhusholdningsselskap. De delte ut belønning til husmenn, bønder, fruentimmer og andre som gjorde en stor innsats.

1833
Mauritz Kartevold ble født 17. januar.

1835
Nygaardhuset i Langgata 8 ble bygd dette året og er nå fredet.

1836
Ved kgl. skjøte overdras eierforholdet for Høyland kirke fra Kristiansands Bispestol til sognemenighe-ten. Soma sogn eide allerede selv sin kirke.

1837
Den såkalte Formannskapslov ble gitt kongelig sanksjon den 14. januar.

1839
Høylands og Somas sogn ble slått sammen og Soma annekskirke ble revet.

1840
27. april var det auksjon på Høyland prestegård over inventaret i Somakirken (1 prekestol, 1 kiste, 1 kirke-skip, skamler, bord, dører, vinduer, takstein osv. Dette innbrakte 144 riksdaler og 11 skilling. 3. september gikk selve kirken under hammeren. Den ble solgt stykkevis og delt, og innbragte 263 spesidaler, 3 ort og 13 skilling. Blant annet ble altertavlen delt og brukt først som klaffebord og senere som skomaker-bord og til kalvebinge.

Høyland gamle kirke fra 1664 ble revet og rosemalte tømmerstokker ble brukt som golvbjelker i ny-kirken.

1841
Høyland nye kirke ble innviet 22. august.

1842
Høle anneks ble utskilt fra Strand som egen kommune.
Landets eldste potteri ble anlagt i Sandnes av Simon Asbjørnsen Haustveit fra Hardanger.

Fattigkommisjonen hadde møte i Høyland prestegård 23. februar og besluttet å dele kommunen inn i 13 roder. Til julen fikk 24 personer utdelt hver 5 daler, 4 ort og 20 skilling = Ca. 25 kroner.

Hovedveien Stavanger-Flekkefjord var ferdig.

1846
Landbruksskolen på Austrått startet med teologen J. A. Budde som bestyrer. Skolen ble nedlagt i 1876.

Strandgaten som ny hovedvei gjennom Sandnes ble anlagt og avlastet Postveien og Tronesbakkene.

Kgl. resolusjon om opprettelse av landhandleri i Sandnes. Ole Andreas Olsen ble meddelt handels-brev.

1847
Bygningsloven av 6. september 1845 gjøres gjeldende for Sandnes. Toldbetjent Hanson blir utpekt til Politi og Ingebret Ingebretsen til Branddirektør.

Jonas Øglænd (1847–1931) ble født.

1848
Ny offentlig vei fra Lura til Skeiane langs Stranda ble ferdig, og Sandnes utviklet seg til et markert sentrum.

Innføringen av fastskole i Høyland ble vedtatt og et eget skolebygg stod ferdig sør for Solaveien. (Kretsene som ble lagt til denne fastskolen var: Stangeland, Trones, Nygård, Skeiane, Brueland, Sand-ved, Skei, Hove, Austråttgårdene og Sandnesstranda). Hardangermannen Anders Tvedt ble den første lærer. Tvedt ble også den første ordføreren i Sandnes ladested. I 1860 gikk Sandnes ut av Høyland og skolebygget ble revet og lyttet til Brueland som skole for Gann krets.

1849
Første poståpneri i Sandnes fikk plass i det nye skolehuset i Krossen med lærer og ordfører Anders Tvedt som post-åpner.

1850
Firmaet Hans Aasland ble opprinnelig stiftet av Ole Nielsen, grunnleggeren av Aalgaard Uldvare-fabrik. Han startet med farveri og i 1869 med landets første leiespinneri. I 1881 overtok svigersønnen, Hans Aasland virksomheten. I 1891 ble en ny forretningsgård bygget i Langgata.

1851
Skjævelandsbrua ble bygd i stein. Arbeidet ble ledet av Gabriel Høyland fra Time.

1852
Graveren Teglverk antas etablert dette året under navnet Østraadt Teglverk. Grunnleggeren var Ola Anfinsen fra Hardanger.

1853
Sandnes herredstyre behandlet 6. desember et andragende til Norges Storting om å få ladested-rettigheter for strandstedet Sandnes. Saken avvises i denne omgang. Nytt framstøt ble gjort
15. desember 1858.

1854
Ole Christiansen Østraadt ble født.

1856
Kronprins Carl den 15 reiste over Jæren og byttet hest ved David Torgersens gjestgiveri i Langgata.

Reglement for brannvesenet i Sandnes ble ratifisert. I 1867 fikk en et nytt reglement: Hver huseier skal have en haandløkt, fyrtøy, stige, brandhage og fra 2-8 brandspand.

1857
Det opprettes brannvesen for Sandnes, og det utlignes brannskatt på 59 hus i Sandnes.

1858
Høyland Sparebank ble etablert 24. februar. Bankens første navn var Høiland Præstegjælds Spare-bank. I årene 1858–1870 holdt banken til i Tjosevikhuset i Gannsområdet. Banken hadde så ekspedi-sjonslokale i det gamle skolehuset i Krossen. I 1876 flyttet banken til den gamle lensmannsgården på Skeiane. Eget bankbygg på Skeiane kom først i 1885.

Det var fortsatt omgangskole i syv skolekretser i Høyland. Fastskole var det bare i Sandnes krets.

1860
Høle nye kirke ble innviet 24. okt. Den gamle kirken fra 1600-årene ble «solgt ut i smått» på auksjon.

Sandnes fikk status som ladested ved lov av 14. april. Det ble visse stridigheter om hvor grensen for den nye byen skulle gå. Høyland herredstyre mente at, foruten vestsiden av fjorden, burde også Hana og Graveren være med. Det endelige resultat ble noe redusert.

1861
Den første håndsprøyten ble innkjøpt.

1862
Etter at Sandnes ble ladested/egen kommune, ble skolehuset i Krossen solgt til Høyland og flyttet til Brueland.

1863
Sandnes ble innvilget status som tollsted på grunnlag av byens omfattende skipstrafikk og reder-skap.

Skolehuset i Høyland på Brueland sto ferdig.

1864
Landbruksskolen på Austrått startet opp 1. februar med syv elever. Kand. theol. J. A. Budde var bestyrer.

Skolehuset i Kvål sto ferdig.

1865
Ved folketellingen i desember var det 1000 innbyggere i Sandnes, dvs. en dobling på ti år.

Sandnes Totalavholdsforening ble stiftet 13. februar.

Hana Potteri ble anlagt av Cornelius Simonsen. I 1885 ble Holmens Potteri anlagt. Hana & Holmen Pot-teri var i sin tid Skandinavias største. Sønn av Cornelius, Emanuel, bygget potteriet ut til en betydelig bedrift som også drev en omfattende handelsvirksomhet med sine produkter med båter langs kysten helt til Hammerfest. Simonsen eide storgården Svanholm på Forussletta og medvirket til tørrlegging av Stokkavatnet.

Traseen for hovedveien fra Kyllingstad til Sandnes ble i tiden 1865–1870 lagt om fra Austrått-Espedalen-Brueland-Skeiene til Austrått-Krossen. Dette medførte at handelssenteret ble flyttet fra Skeiane til Krossen.

Høle fikk sin første faste skole i eget hus. Seldal fikk egen skole i 1873, Bersagel i 1875 og Horve i 1876. Med dette gikk en over fra omgangsskole til fast skole for disse distriktene.

Treskemaskinene i Høyland ble drevet med hestekraft (11 maskiner), vannkraft (27) og vind-kraft (1 maskin).

1866
Arne Garborg begynte som lærer i Riska, 15 år gammel. Han sluttet i 1868.

Sandnes fikk sitt skolebygg like sør for bloksene i Gannsområdet.

D/S Oscar I var den første dampbåten som ble satt i rute på Sandnes.

1867
Soma skole ble bygd.

1868
Mikelsens Møbelfabrik ble anlagt i Strandgt. 33 av Sven Mikelsen. Flere større fabrikkbygg ble reist i Strandgata 46. Grunnleggerens sønn, Bernhard Mikelsen overtok bedriften i 1902.

Jonas Øglænd starter kolonial- og manufakturforretning i Krossen.

Sandnes Trelastforretning & Høvleri ble startet opp av Svend Øglænd, bror av Jonas Øglænd.

1869
Nåværende firma Jakob Idland AS ble grunnlagt av Ole Johannes Olsen Idland under navnet Manu-faktur- & Herre-ekviperingsforretning og etablerte seg i Krossen, der firmaet fortsatt driver.

1870
Høle ble egen kommune utskilt fra Forsand kommune. Gårdene Mork, Rage og Oltesvik gikk over til Gjesdal.

1872
Telegrafstationen i Sandnæs åpnet 1. juli.

Bedriften G. Block Watne ble grunnlagt av Timebuen Martin Larsen - først i kolonial og senere i trelast. Hans svigersønn Gabriel Watne kom inn i firmaet i 1890 og ble eneeier i 1911. Firmaet ble overtatt av Gunnar Block Watne i 1926.

Kong Oscar II stanset i Sandnes på reise til Haugesund for avdukning av Haraldsstøtten (1000-års jubileum for slaget i Hafrsjord). Det var mottakelse på Brueland hos M. A. Grude og besøk på planteskolen.

Høyland kommunes gård på Soma ble bebygd med hus beregnet for trengende. Det offisielle navnet var i mange år Fattiggården, men i herredstyremøte 4. april 1908 ble det vedtatt at det offisielle navn skulle være Kommunegården på Soma. I paragraf 1 for opprettelse av fattiggården heter det: Anstalten der bærer navn af Høiland Fattiggaard oprettes paa den for Kommunens Regning ind-kjøpte Anpart af Gaarden Soma og dens Hensikt er at stanse det overhaandtagende Fattigaande samt til at virke til en større Arbeidssomhet, Nøisomhed, Tarvelighed, Orden og Sædelighet i det Hele, men dog især blant de Fattige. Det var bare en kommune til i landet som hadde etablert denne type gård.

1873
Ganns Potteri og Teglværk anlegges med Petter Simon Øgland som disponent.

Nynæs Teglverk ble stiftet med eierne Christian Olsen Østraadt og Chr. O. Brosten. (Brosten var eier av de eiendommene som opprinnelig ble tatt i bruk). Ved driftsoppstarten var eierforholdene Chr. O. Østraadt 7/16, Chr. O. Brosten 4/16, Ole Idland 2/16, Tønnes R. Hana 2/16 og Tønnes Larsen 1/16. I 1896 overtok O.C. Østraadt Nynæs og ble eneeier.

Sandnes Oppbyggelseshus = Salem ble bygd på Gamlaverkets grunn.

1874
Sandnes ladested fikk sitt første apotek.

1875
Baker- og konditorforretningen Arne Johannesen startet.

Ved kgl. res. av 3. juli fikk Sandnes sin første havnekommisjon og havnedistriktet ble fastlagt. Grensen gikk ved en ret Linje trukken ud fra Ladestedets nordligste Grænse ved Somanæsset over Fjorden til den nordligste Kant af Kostøet ved Laberget paa Østsiden af Fjorden.

Sandnes Sparebank ble opprettet 4. desember. Virksomheten startet 21. februar 1876.

1876
Sandnes Almuebibliothek ble opprettet 9. desember.

Riska i daværende Hetland kommune ble eget kirkesogn. Etter ny lov om oppheving av sognekomm-uner, gikk Riska i 1951 igjen inn i Hetland kommune.

1877
Pr. 1. januar forandret en pengesystemet fra daler/ort/skilling til kroner/ører. 1 daler = 4 kroner.

Skolebudsjettet ble for første gang satt opp med beløp i kroner.

Riska gamle kirke sto ferdig og ble vigslet 27. november. Chr. Bjelland hjalp til med å finansiere utsmykking/inventar.

1878
Sandnes fikk sin første sjøalmenning og denne ble utvidet frem til 1890 da den første kommunale kai åpnet.

Hommersåk Mølle ble satt i drift med drivkraft fra Frøylandsbekken. Ti mann var ansatt.

Brostens Barkemølle ble anlagt av garver M. Braasten i Storgata 1. Firmaet hadde to avdelinger, en butikk for salg av skotøy og en avdeling for garveri, skomakerartikler samt innkjøp av huder og skinn.

Jernbanen Stavanger-Egersund gjennom Sandnes åpnet 27. februar. Ordinær drift fra 1. mars. Anleggskostnaden ble totalt 5 ½ mill.

1879
Forsamlingshuset Elim ble bygd. Tomten i Vågsgjerd tilhørte Skeiane gård, men eieren, J. S. Jonasen gav fri grunn og veirett.

Samuel J. Sandved opprettet en planteskole på heimegården Sandved.

1880
Gandalens Skytterlag ble stiftet 24. november.

1882
Sandnes kirke ble bygd ferdig.

1883
Sandnæs Meieri kom i drift. Meieribygningen brant ned under bybrannen i 1897.

Metodistmenigheten bygget kirke i Langgata.

Martin Olsen Stangeland bygget Lundens Havremølle.

1884
Holmens Potteri ble opprettet på Hana.
P. O. Løvaas kjøpte den nedlagde Ganddalens Tekniske Fabrik og starter AS Aase Dreieri. I 1980 ble møbelproduksjonen avviklet, og i 1985 gikk firmaet konkurs.

1885
Elise Ottesen-Jensen (1885–1965) ble født. Hun var foregangskvinne innen kvinnekamp, seksual-opplysning og feminisme.

Altona Teglverk ble kjøpt av O. C. Østraadt (privatmannen) sammen med sin onkel Ole O. Idland.

Sandnæs-Stavanger-Høgsjord Dampskipsselskab ble stiftet. Skipet Oscar I ble overtatt og kunne ta 212 passasjerer. Siden ble fartøyene Oscar II, Eira og Farmann innkjøpt.

Høyland Sparebank flyttet inn i sitt eget nybygg på Skeiane. Kostnad 6 000 kroner. Påbygget i 1909. I dette bygget ble også formannskapsmøtene holdt de første årene.

1886
Høyland Barnehjem ble etablert på Stangeland. Det ble drevet av midler fra kirkeofringer, kvinne-foreninger og gaver.

1887
Den første hermetikkfabrikken i Sandnes ble etablert av Enok L. Stangeland. Fabrikken ble nedlagt i 1897.

1888
Firmaet Ingvald Dahle ble etablert med bok- og papirhandel, boktrykkeri, bokbinderi og eskefabrikk.

Sandnes Uldvarefabrik ble stiftet. Senere Sandnes Garn.

1889
Sandnes Uldvarefabrik starter sin produksjon.

Sandnes Haandværksforening ble stiftet.

1890
Firmaet J. Schanche Olsen AS ble stiftet av Ole A. Olsen. Familieselskapet J. Schanche Olsen ble i 1978 solgt til rederigruppen Sea Truck Group.

Sandnæs Turnforening ble stiftet 21. november.

Sandnes korps av Frelsesarmeen ble etablert 20. februar.

1. juli får Sandnes eget postkontor med kontor i Krossen skolehus. Første poståpner var lærer og kirkesanger Anders Tvedt, senere kjent som Sandnes sin første ordfører.

1891
Folkehøyskole etableres på Elim med lærerne Christopher Bruun og Mathias Skard.

29. mars ble Sandnes Byselskap stiftet med formål å drive med treplantning til Sandnes og nærmeste Omegns Forskjønnelse.

Sandnæs Telefonselskap ble stiftet 18. april med 32 abonnenter og forbindelse til Stavanger. Sandnes kommune overtok i 1909 selskapets virksomhet og driften ble lagt til el-verket.

Bedehuset Elim ble brukt som lasarett under en nervefeberepedemi hvor mange døde.

1892
Sandnæs Dampskibs-Aktieselskab ble stiftet 19. februar. Ble i dagligtale kalt Sandnes Damp. Første fartøyet var D/S Sandnæs som ble bygd ved Stavanger Støberi & Dok. Selskapet fusjonerte med Chr. Bjelland & Co AS i 1987, og i 1989 gikk selskapet over til Nor-Cargo Stavangerske AS, avd. Sandnes.

Jonas Øglænd etablerte Øglænd Cyklelager, som ble forløperen til Den Beste Sykkel (DBS).

1893
Plan for etablering av fattiggård på Varatun ble vedtatt. I drift fra 1894.

Kristian L. Wathne opprettet butikk i Langgata 7.

1894
Sandnæs mek. Værksted blir anlagt på «fjærå» v/ Nicolai Kluge. Bedriften var visstnok den første som etablerte seg på Vågen.

Bertinius Svendsen, Manufaktur og Utstyrsforretning etablerte seg i innkjøpt eiendom, Langgata 18. Et større foretningsbygg ble reist på eiendommen i 1913 og er fortsatt i bruk til annen virksomhet.

Den første kloakkledning i Sandnes ble lagt fra Krossen via Gjesdalveien til elva.

Ordningen med havnekommisjon fra 1875 blir omgjort til havnestyre.

1895
Ingv. Dahles Bogtrykkeri og Bokbinderi ble etablert. Bokbinderiet startet allerede i 1888.

Sandnes Sparebank flyttet inn i sitt bankbygg i Langgata 72.

1896
12. juli reiste Kong Oscar II med tog over Jæren og stanset på Sandnes jernbanestasjon. Ordførerne i Sandnes og Høyland holdt sine velkomsttaler.

Sandnes middelskole ble opprettet.

Sandnes Dreieri ble startet av Enok Berge. Produserte bl. a. tresko, klesklyper og souvenirartikler. Bedriften avsluttet i 1973.

Sandnes Dreieri.
Sandnes Dreieri.

Sandnes Kamgarnspinderi ble etablert.

Rogaland Egglag ble opprettet med et medlemstall av 100 gårdbrukere fra Jæren. Medlemstallet i 1934 var ca. 4000. Navnet var i oppstarten Jærens Hønseavlsforening.

Sandveds Havebruksskole, som statsstøttet planteskole, ble grunnlagt av Samuel J. Sandved etter å ha drevet som vanlig planteskole siden 1879. Skolen ble nedlagt i 1926 da statsstøtten falt bort.

1897
7. juni brøt det ut storbrann i Sandnes sentrum. 30 våningshus og en rekke uthus og boder strøk med.

Sandnes Høvleri & Trelastforretning ble etablert. Thorvald S. Øglænd var i mange år firmaets disponent.

Høyland herredstyre bevilget penger til de første seks gatelyktene med olje som brensel.

Sandnes Handelsforening ble stiftet 2. desember.

1898
Fjeldbygdens Meieri på Sviland startet opp.

1899
Sandnes Bicycle-klub blir stiftet.

Firmaet Jonas Øglænd begynte med agentursalg av den amerikanske sykkelen The World.

Sandnes nye folkeskole i Langgta 74 ble tatt i bruk 24. august.

Høyland Meieri ble stiftet 27. mars, og var en fortsettelse av Sandnes Meieri som brant under stor-brannen i 1897.

Orgelfabrikken Noreg ble etablert.

Til hovedsiden