Stavanger Toldbod

Stavanger Toldbod. Foto: Erling Jensen
Stavanger Toldbod. Foto: Erling Jensen
Stavanger Toldbod. Foto: Erling Jensen
Stavanger Toldbod. Foto: Erling Jensen

Tekst: Erling Jensen
I 1821 innførte landets myndigheter en nyordning for tollvesenet, der landet ble delt inn i tolldistrikter, og der Rogaland fikk tollstedene Stavanger, Egersund og Sokndalsstrand. Der-med fikk Stavanger etter hvert behov for ny tollbod.

Bygningen som en gang rommet Stavanger Toldbod ligger i Nedre Strandgate 51. Det var stads-konduktør Christian Heinrich Grosch som tegnet bygningen. Grosch var en av landets fremste arkitekter på den tiden. Den tyske murmester Wilhelm Schmeichler sto for oppføringen, og bygg-leder var Georg Neumann Crøger som var offiser med arkitektutdannelse. Arbeidet med oppfør-ingen begynte i 1838, og bygningen sto klar i 1840. Stavanger Toldbod var det første statlige bygg som ble reist i Stavanger på 700 år.

At man på den tiden gikk i gang med å bygge en slik staselig bygning, må en se i sammenheng med de gode tidene i første halvdel av 1800-tallet. Tolletaten hadde råd til å koste på seg byg-ninger som sto i stil med dens samfunnsmessige betydning. På denne tid var det nemlig utførsels- og innførselstoll som skaffet det meste av statsinntektene (fiskaltoll). For Stavangers vedkom-mende var det den sterkt ekspanderende sildeeksporten med tilhørende returlaster som utløste byggeplanene. Tidligere hadde man klart seg med et lite trehus og funksjonærenes våningshus.

Bygningen på Strandkaien ble oppført i pusset tegl, og har én full etasje som opprinnelig rommet kontorlokaler og vaktrom. Bygningens høye steinkjeller ble brukt som pakkhus. Kjelleren har hvel-vet tak, kraftige pillarer og bueganger i tegl. De første årene lå bygningen like ved sjøen med hovedinngangen mot sør. Etter kaiutvidelsen i 1860-årene, fikk Stavanger Toldbod inngang fra kaien i annen etasje.

Utenfor bygningen lå opprinnelig en åtte meter bred steinbrygge som ble kalt Toldbodbryggen. På fasaden mot sjøen var det opprinnelig en trekantet gavl båret av fire søyler. Da grunnen ga etter, ble denne fjernet. Bare tretrappen sto igjen, og i 1861 ble denne erstattet av en jerntrapp.

Da den nye tollboden på Skansen sto ferdig i 1905, overtok Stavanger kommune bygningen i Nedre Strandgate. Den ble da leid ut til Stavanger Preserving som leide bygningen og brukte den som lager til hermetikk, fram til Havne- og losvesenet overtok den i 1918. Bygningen var da forfalt kraftig, men ble pusset opp og tatt i bruk som administrasjonsbygning og bolig for havneingeniø-ren. I 1923 ble bygningen fredet, og i 1930 fikk også sunnhetsvesenet sine kontorer her.

I 1920-årene ble bygningene brukt av Fred. Wattne som drev dampskibsekspedisjon og agenturforretning. Foto: Ukjent.
I 1920-årene ble bygningene brukt av Fred. Wattne som drev dampskibsekspedisjon og agenturforretning. Foto: Ukjent.

Den tyske okkupasjonsmakten overtok bygningen under 2. verdenskrig, og brukte den som ad-ministrasjonssentrum for den tyske havnekommandanten. Stavanger Toldbod ble da ribbet for alt inventar og verdifulle og uerstattelige ting. Selv messinghåndtakene på dørene forsvant. Under arbeidet med å fjerne plastmaling fra østfasaden ble det oppdaget noen bokstaver på sokkelveg-gen. Ved nærmere betraktning kunne man lese: Tyskland seirer på alle fronter. Det er foretatt fotografisk dokumentasjon og kalkering av bokstavene, men skriften er, etter ønske fra antikvarisk myndighet, blitt malt over. Etter krigens slutt i 1945 overtok havnevesenet igjen bygningen og holdt til her frem til 1950. Samme år flyttet havneingeniøren med teknisk stab inn. I 1977 ble byg-ningen restaurert og steinkjelleren innredet til representasjonslokaler. Etter 172 år med skiftende bruk og varierende kvalitet på vedlikehold ble en sårt tiltrengt utvendig rehabilitering igangsatt tidlig i 2008.

Riksvåpenet
I 1996 ble riksvåpenet som hadde hengt øverst på fasaden, funnet på loftet i tollbygningen på Skansekaien. Det ble fjernet i 1905, da Stavanger fikk ny tollbod på andre siden av Vågen. Riks-våpenet ble flyttet til et magasin på Norsk Tollmuseum i Oslo. Der ble det "gjenoppdaget" i 2009. Lokale krefter i Stavanger forsøkte flere ganger å få statlige myndigheters tillatelse til å få riksvåp-enet montert der det opprinnelig hadde hengt. I mars 2017 ble det klart at alle involverte statlige myndigheter godkjente at riksvåpenet kunne returneres og henges opp på Stavanger Toldbod.

Bygningen eies fremdeles av Stavanger kommune, og er i dag i bruk som administrasjonsbygg for Stavangerregionen Havn IKS. Bygningen ble fredet i 1923.

Til hovedsiden