Sjøbadet i Solviken

.
Foto: Herman Adersen/Universitetsbiblioteket i Bergen.
Foto: Herman Adersen/Universitetsbiblioteket i Bergen.

Tekst: Erling Jensen
Sjøbadet lå i Solviken i Egersund. Det ble åpnet for publikum 12. juli 1897 og revet i 1930.

Planleggingen med å få bygget et badehus startet allerede i 1984, men først i 1896 ble det fart i sakene. Interesserede voxne Mænd og Kvinder ble oppfordret til å møte i kommunelokalet for å drøfte hvordan saken kunne bli realisert. Interessen var stor, og omkring 60 personer møtte. En komité ble valgt, og arbeidet med planlegging og fremdrift var i gang. Det ble sendt søknader om støtte både til Egersund Sparebank og Brennevinssamlaget. Det ble samlet inn penger via tombola, basar og utlodninger. Også egersundere bosatt i Kristiania bidro med innsamlede midler; totalt 90 kroner. Totalt ble 1600 kroner skaffet til veie. Kommunen tilbød gratis grunn i Solviken.

24. april 1897 ble det lyst ut anbud for bygget, og i løpet av juni ble huset reist. 30. juni ble det annon-sert etter badetjener: En kraftig, ordentlig Kvinde som kunde føre Tilsyn med det hele samt foretage al Rengjøring og Vask. Lønnen var 1 krone pr. dag, søndagen medregnet.

Dalane tidende omtalte badehuset slik:
Det nye Søbadehus er nu færdigt og aabnet for publikum. Det kan vel siges at derved er et længre følt Savn afhjulpet. Badehuset presenterer sig som en net liden Bygning. inredningen er praktisk. Foruden Af - og Paaklædningsværelser er der fire lukkede kummer og et større aabnet Bassin. De lukkede kummer forekom os dog lovlig smaa. Vi anbefaler Badehuset til Publikums flittige Benyttelse.

Egersundsposten bidro med baderegler:
Alle, som tar Søbad anbefales at lægge sig følgende Regler paa Hjerte:
1. Gaa ikke for hurtig, naar du gaar til Badestedet.
2. Naar du kommer til Vandet, saa læg vel merke til Vandstanden og Bundens Beskaffenhed.
3. Klæd dig langsomt af, men gaa derefter strax i Vandet.
4. Spring med hovedet foran ud i dypt Vand, eller hvis du ikke vil det, saa duk ialfald strax helt under Vandet.
5. Bli ikke for længe i Vandet især hvis du ikke er meget stærk.
6. Klæd dig hurtig paa igjen efter Badet.

Undlad at bade:
1. Naar du er i heftig Sindsbevægelse.
2. Efter en gjennemvaaget Nat.
3. Naar du ikke føler dig rigtig vel.
4. Strax efter Maaltidet.
5. Efter Nydelsen af berusede Drikke.

Kommunen overtok badehuset i 1922. Det ble presisert at alle badende skulle bruke badedrakt, slik at ingen var til sjenanse for passerende båter eller spaserende langs Varebergsveien. Det ble ikke nevnt at "tilskuerne" ofte hadde med kikkert for å betrakte badenymfene.

I midten av 1920-årene begynte badehuset å bære preg av alderen. Det var nødvendig med omfatt-ende reparasjoner. Men badehusstyret hadde ikke penger, og kommunen var ikke villig til å bevilge noe, så forholdene ble bare verre og verre. Etter 33 år var det slutt, og badehuset ble revet i oktober 1930.

Kilder: Mellom Varberg og Kontrari: politikk, arbeid og fritid i Egersund 1890–1940. S. Birkeland og A.K. Sørdal i samarbeid med Dalane tidende, 1995.
Egersundsposten.

Til hovedsiden

.