Tollboden

Tollboden. Foto: Erling Jensen.
Tollboden. Foto: Erling Jensen.

Tollboden i Stavanger ligger i Skansegata 2, og ble oppført etter tegninger av arkitekten Schak Bull. Den består av en to og en halv etasjes kontorbygning og en lavere pakkhusbygning.

Byggearbeidet med grunnen startet i november 1904, og det egentlige murarbeidet tok til i juni 1905 og ble ledet av murmestrene Morten Mortensen fra Stavanger og Ludvig Larsen fra Sola. En del av bygningen ble tatt i bruk 29. august 1905, men bygningen var ikke helt ferdig før 19. okto-ber 1907. Det tok altså tre år fra arbeidet startet, til Tollboden sto ferdig for innvielse. 13 hus ble revet på Skansen for å gi plass til bygget. Tidligere brukte tollvesenet Stavanger Toldbod som lå på Strandkaien.

Tollboden ble tatt av tyskerne like etter 2. verdenskrig brøt ut, og ble brukt som kontorer for Hafenkapitän Stavanger og Marinebaudienststelle Stavanger. På toppen av pakkhuset bygde man en signalstasjon med lyskaster som skulle holde kontroll med skip som trafikerte havna. Signal-stasjonen på pakkhuset ble flyttet i august 1944 opp på Valbergtårnet.

Her ser man "sjøbussene" i kamuflasjemaling under tysk flagg. Disse ble rekvirert tidlig i april og inngikk i Hafenschütz-flottillie Stavanger. Foto: Ukjent

Fram til 1980-årene ble pakkhuset brukt som frilager og transittlager for Tollvesenet. Mye sild og hermetikk har vært lagret her. I en periode ble huset brukt som lager for et spedisjonsfirma. I 1989 gjennomgikk både hovedhuset og pakkhuset en omfattende rehabilitering for å tilfredsstille toll-vesenets krav til moderne lokaler. Etter hvert kom spørsmålet opp om ikke pakkhuset kunne bru-kes til noe annet enn lagerplass. Det manglet ikke på ideer og muligheter. Alt fra ferskvarehus, selvbetjent vinmonopol, torgaktiviteter og et stort restauranthus ble lansert. Det var den siste ideen som vant gjennom. I dag benyttes det gamle pakkhuset til restaurantdrift.