Rosenkildehuset

Peder Valentin Rosenkilde
Peder Valentin Rosenkilde

Tekst: Erling Jensen
Peder Valentin Rosenkilde ble født 6. august 1772 i Stavanger. Han tok utdannelse i Hamburg, og begynte senere som forretningsmann. Etter hvert kom hans hovedinteresse til å dreie seg om skipsfart, og han anskaffet en rekke fartøyer. Etter hvert var han både kjøpmann, reder, konsul, stadshauptmann og politiker. 

Peder representerte Stavanger ved Riksforsamlingen på Eidsvoll, der han ble en begeistret tilhenger av selvstendighetslinjen. Han var en holden og ytterst respektert mann i gamle dagers Stavanger. I 1796 giftet han seg med Charlotte Sophie Winsnæs (1773–1848).

Peder skulle bygge det som i dag kalles Rosenkildehuset. Han solgte familiens gamle kjøpmannsgård som lå på Straen. Den ble solgt på auksjon, og det var snekkermester Svend Stoerhoug som fikk til-slaget med et bud på 650 spesiedaler. Peder forlangte at det gamle bygget ble revet i løpet av åtte dager, det nye bygget ville han ha opp i en fart. Etter at rivingen var ferdig og eiendommen ryddet, var det kun et gammelt sjøhus som sto igjen.

Stavangers største bolighus
Våren 1813 sto Rosenkildehuset ferdig oppført. Den nye kjøpmannsgården besto av bolighuset, det gamle sjøhuset med en trebrygge til Vågen, et eldhus med skorstein og bakerovn, en stall, og en ter-rassehage på oppsiden av Nedre Strandgate. Huset var på denne tiden Stavangers største bolighus bygd i tre. Det var 25 meter langt, 18 meter bredt og 12,5 meter høyt. Det inneholdt 20 værelser, 32 vinduer og seks ovner.

Rosenkildehuset. Foto: Erling Jensen.
Rosenkildehuset. Foto: Erling Jensen.

Imponert over byggverket
Branntakseringsnemda ble så imponert av kjøpmannsgården at de takserte den til 42 600 specieda-ler. Til sammenligning kan det nevnes at samme nemd hadde taksert Stavanger domkirke til 8000 speciedaler. Og selv om Rosenkildehusets verdi ble nedjustert i 1817 til 6300 speciedaler, så er det ingen tvil om at både hustruen Charlotte og Stavangers befolkning var meget imponert over bygg-verket til Peder.

Prins Christian Fredrik
I 1813 ble prins Christian Fredrik utnevnt til stattholder og øverstkommanderende i Norge. Hans opp-drag var også å reise omkring i landet for å styrke båndene mellom Danmark og Norge. 18. septem-ber 1813 fylte prinsen 27 år. I Stavanger skulle han også feires, og Peder sto i spissen for arrangemen-tet. Til å begynne med ble festlighetene holdt i friluft, og skuespiller Knudsen sang og deklamerte til prinsens ære. Dessuten fremførte 24 hvitkledde damer en nydiktet sang som priste den unge prin-sen. Etterpå innbød Peder til konsert i sitt nye hjem, og Charlotte sang solo samt duetter sammen med skuespiller Knudsen. Så var det kveldsmat for dem som var inne i huset. Men festen hadde også tilhørere utenfor hvor folk deltok som best de kunne. Når det ble ropt hurra inne, så lød det straks hurra utenfor også.

Stavanger Rockeklubb
167 år senere, nærmere bestemt 8. november 1980, ble det på ny holdt konsert i Rosenkildehuset. Stavanger Rockeklubb arrangerte sin første konsert i det gamle hjemmet til Peder og Charlotte. På plakaten sto Bergensbandet Krampe og de lokale Mops og Det Pene Bæn. Mer enn 300 ungdommer forsøkte å komme inn på Rosenkildehuset i løpet av kvelden. Markedsføringen besto av en plakat som ble laget av bokstaver klippet ut av Stavanger Aftenblad. Denne ble kopiert i 20 eksemplarer og hengt opp rundt omkring i byen. Men det ble ikke ropt hurra etter denne konserten, lokalene var så tilgriset at Studentsamskipnaden nektet Stavanger Rockeklubb videre bruk av Rosenkildehuset.

Fabrikklokale og dampkjøkken
Peder Valentin Rosenkilde døde i 1836, og sønnen Børge drev virksomheten videre. I 1870-årene kom firmaet i store økonomiske vanskeligheter, og huset havnet senere på tvangsauksjon. Tørres Ander-sen Rønneberg som drev T. Rønneberg Preserving Co. kjøpte da Rosenkildehuset for 21 000 kroner. Han brukte huset som bolig, kontor og fabrikklokale. I 1898 installerte Rønneberg et dampkjøkken, og fra kjøkkenet ble det daglig produsert 500 middagsporsjoner. Stavanger kommune overtok driften i 1916 og drev det videre under navnet Matsalgets Kafé i et bygg som hadde tilknytning til Rosenkilde-huset og også samme adresse. Matsalget ble forøvrig nedlagt i 1974. En utfyllende artikkel om dette finner man i boken Skaal Stavanger. Fra 1957 til 1973 holdt Stavanger Arbeidskontor til i bygget, og senere Studentsamskipnaden og Rogaland Distriktshøgskole.

Huset Peder Valentin Rosenkilde hadde fått bygd forfalt utover 1900-tallet, men i 1975 ble et omfat-tende rehabiliteringsprosjekt iverksatt. Initiativtaker var tidligere byantikvar Einar Hedén. Sjøhusbe-byggelsen foran Rosenkildehuset ble revet i mars 1984, og rehabiliteringen av Rosenkildehuset ble gjennomført på rekordtid. Siden 1994 har Rosenkildehuset vært tilholdssted for Næringsforeningen i Stavangerregionen.

Kilder: Hans Eyvind Næss: Gamle Stavanger - historien i og mellom husene, 1998. Stavanger byleksikon. 2008. Wigerstrand Forlag, Stavanger.

Til hovedsiden