Kalhammaren

Kalhammaren er et område nordvest for Bjergsted som ble innlemmet i i Stavanger ved byutvidel-sen i 1878. Stedet ligger der Byfjorden er smalest mellom fastlandet og Hundvåg. Man mener at stedet har fått navn av at man her pleide å kalle etter båt til overfart. 

Sildoljefabrikk
Kalhammarviken med Chr. Bjellands sildolje og sildemelfabrikk. Stemmen til høyre. Vågen til venstre. Gassverket og Kampen skole i bakgrunnen. Foto: Widerøes flyfotosamling/Stavanger byarkiv. Bildet ble tatt 6. september 1953.


Reperbane
Verslandsbanen lå langs østsiden av Kalhammarveien, nordover fra Bjergstedparken. Banen var del-vis overbygd og den var i drift i 1880-årene. Den var oppkalt etter eieren, bonde og repslager, Knud Enoksen Versland.


Ildebrand
Fredag Eftermiddag gik "Kommandantboligen" paa Kalhammeren op i Luer. Bygningen tilhørte Sta-vanger kommune og var, saavidt vides, ikke ausureret. Den Familie, som beboede Huset, var fravæ-rende og de levende Væsener, som vare tilstede, næmlig 2 Katte og 1 Griis, bleve indebrændte. Aar-sagen til Ildens Opkomst vides ikke. Bygningen havde forresten lidet Værd; den svarede i sin Helhed ganske til Batteriet, hvorpaa den stod: Tidens Tand havde gnavet Haardt paa begge Dele.
(Throndhjems Stiftsavis 16. august 1865).


Fundet Lig
En ældre kone fandtes idag liggende død i Marken ved Kalhammeren. Det antages, at hun er om-kommet som Følge af kulde; om hun kan være gaaet vild og af Udmattelse tilsidst er segnet om og saaledes er bleven Dødens Bytte eller hvordan de nærmere Omstændigheder ved Dødsmaaden, vides ikke endnu. - Den omkomne kones Navn oplyses senere at have været Anna Hadland. Hun saa-vel som Manden skal begge flere Gange have været paa Arbeidsanstalten, have været drikfældige og ført et omstreifende Liv uden fast Bopæl. - Sidste Onsdag Aften havde de begge været i Byen og vare paa Veien udover "Tastadveden" for at begive sig til sit Opholdssted for Natten. Begge antages da berusede, og ankomne til Stedet, hvor konen siden er funden som Lig, tror man, at de ere blevne uenige og ere skilte ad, idet konen siges at vilde til Byen og faa mere Brændevin, medens Manden har fortsat sin Vei. Her har hun da segnet om som Følge af Beruselse og Udmattelse, og fandtes senere med Flasken ved sin Side. Forhør vil antagelig bringe mere Lys over det her passerede.
(Stavanger Amtstidende og Adresseavis 24. februar 1883).


Mordforsøg
En uhyggelig Begivenhed som glædeligvis hører til Sjeldenhederne i vort Land, hændte nylig ved Sta-vanger, idet en ung Mand gjorde Forsøg paa at myrde sin Kjæreste. Kjæresteparet er fra Suldal, hvorfra de netop var ankommet til Stavanger for at emigrere til Amerika. Den unge Mand, nogle og tyve Aar gammel, overtalte tidlig paa Formiddag sin Kjæreste til at gaa med sig en Tur, hvad hun og-saa gjorde, fortæller "Hetlandsposten". Turen lagdes udover mod Kalhammeren; sammen i Omegnen af Dusevigen paa et Sted, som syntes ensomt og riktig skikket for at tale uforstyrret sammen, satte de sig ned og blev en Stund siddende og smaasnakke.

Der var ogsaa Grund for alvorlig Eftertanke: hun var høyst frugtkommelig og var meget bestemt over sin Stilling, over at for alle Tider have forladt sin kjære Dal med de høie Fjelde, og nu den fore-staaende lange Reise og Uvisheden om hvad Fremtiden indebar. Han førte Samtalen over paa Pengeforholdet og anmodede hende om at overlade ham de Penge, hun havde. Det gjorde hun og-saa villig; men saa begjærlig var han efter Pengene, at han greb dem, uden at vilde lade hende faa tælle dem først. Da han vel har forvaret Pengene, griber han hende med stærk haand i Struben og tvinger hende bagover mod Jorden. Hun beder for sig, saa længe hun kan give Lyd; men snart tabte hun Bevidsheden, hun ved ikke mere.

Paa Udturen, ved Kalhammer eller Tastadveien, havde nogle Folk lagt Mærke til det fremmede Par; men nogen Opmærksomhed vakte det ikke før ved Middagstider, da Mandspersonen alene kom tilbage, og da i stor Skyndsomhed. Omkring en Timestid efter er Pigen imidlertid vaagnet af sin nære Død og kravler sig med Møie og Anstrengelse frem, til hun faar fat i Folk. Her faar hun saavidt antyde Sammenhængen, saa blev hun atter meget syg. Folkene rapporterer hurtigt Politiet og Lægen som indfinder sig. Medens Lægen arbeider med at bringe Pigen udenfor Fare, er Politiet i Arbeide med at finde Forøveren af den skrækkelige Gjerning, og inden kort tid fakkes han i et Hotel paa Holmen.

Han skal strax have tilstaaet Forbrydelsen og angivet, at han ikke følte sig istand til at gifte sig med hænde. Det menes, at det skyldes Pigens usædvanlig kraftige Konstitution, at hun atter kom tillive. Hun var igaar ud paa Eftermiddagen saapas, at Lægerne ansaa hende udenfor Fare; men man turde dog ikke bringe hende ind til Byen før idag, naar hun var ordentlig udhvilet.
(Bergens Annonce Tidende 31. oktober 1893).


Fader og søn i arresten
Nat til søndag arresteredes fader og søn ude fra Kalhammeren, hvor de i hjemmet holdt paa at banke hinanden noget rent gruoppvækkende. Igaar fik de hver 40 kr. i mulkt.
(Stavanger Aftenblad 28. november 1898).


En ny valkyrkje!
Ung pike i Stavanger hugger en mand i hodet med øks. Under et drikkegilde i Kalhammer igaar slog en datter til en av gjestene med en øks i hodet. Han fik heldigvis dreid litt paa sig, saa hugget ikke blev dødelig. Øksehuggersken og fem av gjestene blev arrestert. De siste blev sluppet ut igjen da de hadde sovet rusen ut.
(Rjukan Dagblad 7. juli 1930).


Bedehuset ble oppført i 1898. Foto: G.T. Espedals arkiv/Stavanger byarkiv.
Bedehuset ble oppført i 1898. Foto: G.T. Espedals arkiv/Stavanger byarkiv.