Solveig Bergslien

(1919–1943)

Solveig Bergslien
Solveig Bergslien

Solveig Bergslien ble født 4. januar 1919. Hun ble døpt i Stavanger domkirke 2. mars samme år. Hennes foreldre var Hilmar Bergslien (f. 1890) og Dagny Olsen (f. 1892).

Solveig Bergslien arbeidet ved Stavanger politikammers kriminalavdeling under 2. verdenskrig, og deltok i kampen mot tyskerne ved å gi opplysninger til motstandsbevegelsen. Hun ble ansatt i pass- og fremmedavdelingen ved politikammeret, hvor hun stjal blanketter til pass og grenseboerbevis som hjemmefronten trengte for å lage falske dokumenter til flyktninger og andre som trengte ny identitet. Passbildene ble tatt i et hemmelig studio i Døves Hus i KongsteinsgataStorhaug.

Sammen med Otto Olsen betjente hun også den første illegale radiosenderen som var i virksomhet i Stavangerområdet. Bergsliens oppgaver var både farlige og risikofylte, og arbeidet resulterte i at hun ble arrestert av Gestapo 21. november 1943. Fire dager senere tok hun sitt eget liv i en fengselscelle i Eiganesveien 17, Gestapos torturceller i kjelleren på Solvang Aldershjem. Det er ivertfall den offisielle versjonen. Men i en arkivskuff på Hjemmefrontmuseet ligger det en rapport avgitt til britisk etterret-ning i 1944 som kan tyde på noe annet. Ryktene fortalte at Solveig Bergslien skal ha blitt torturert ihjel av den beryktede Arnold Höllscher.

Hennes død gjorde inntrykk, også på tyskerne, som tillot en vanlig begravelse av Bergslien. Flere tusen mennesker fulgte henne til Eiganes gravlund i 1943.

Etter krigen fikk Solveig Bergslien post mortem tildelt Krigsmedaljen. I Antarktis er Bergslienfallet oppkalt etter henne, og på Saxemarka ligger Solveig Bergsliens gate som fikk hennes navn i 1958. Solveig Bergslien var kun 24 år gammel da hun døde.

English version:
Solveig Bergslien was born January 4, 1919. She was christened in Stavanger Cathedral on March 2 of that year. Her parents were Hilmar Bergslien (b. 1890) and Dagny Olsen (b. 1892).

Solveig Bergslien worked at the Stavanger Police Detective Department during the 2nd World War and participated in the struggle against the Germans by giving information to the resistance. She joined the passport and foreign department of the police station, where she stole forms for pass-ports and home front border traffic permits needed to create false documents to refugees and others who needed a new identity. Passport pictures were taken in a secret facility in Døves House on Kongstein Street in Storhaug.

Together with Otto Olsen she also operated the first illegal radio transmitter in the Stavanger area. Bergslien's tasks were both dangerous and risky, and the work resulted in her being arrested by the Gestapo on 21 November 1943. Four days later she took her own life in a prison cell in Eiganesveien 17, Gestapo torture cells in the basement of Solvang retirement home. At least that is the official version. But in a filing drawer in the Home Front Museum is a report submitted to British intelligence in 1944 that might indicate otherwise. Rumors said that Solveig Bergslien was allegedly tortured to death by the infamous Arnold Höllscher.

Her death made ​​an impression, also on the Germans who allowed an ordinary funeral of Bergslien. Several thousand people followed her to Eiganes cemetery in 1943.

After the war, Solveig Bergslien was posthumously awarded the War Medal. In Antarctica, Bergsliens Falls were named after her; and in Saxemarka, Solveig Bergliens street was named in 1958. Solveig Bergslien was only 24 years old when she died.

Til hovedsiden