Stokkaveiens sykehus

Foto: Google Maps.
Foto: Google Maps.

Tekst: Erling Jensen.
Bygningen ligger i Stokkaveien 33 i Stavanger og ble oppført rundt 1913. Eierne var Mette og Ole Torgersen Eskeland. Ekteparet solgte eiendommen i 1917 til Stavanger kommune for 45 000 kroner. 

7. juli 1919 ble bygningen tatt i bruk som underavdeling av Stavanger sykehus. Sykehuset fikk navnet Stokkaveiens sykehus. På folkemunne ble sykehuset kalt Det kroniske sykehus eller Det kroniska. De fleste innlagte var sengeliggende langtids- og pleiepasienter.

"I den almindelige manns bevisshet er det kroniske sykehus på Stokkaveien omgitt av ikke så liten mystikk, ja en kan vel næsten si uhygge. En kan rett som det er få høre de underligste meninger om hvad det kroniske sykehus er for noe, og de fleste vet å fortelle at den som kommer inn der han kom-mer aldri levende ut igjen..."
(1ste Mai 11. april 1929).

Det var tungvindt å drive sykehuset. Man måtte bære pasientene opp til 2. etasje da det ikke var heis. Frakt av pasienter, mat og utstyr fra og til Stavanger sykehus var også en belastning. Stokkaveiens sykehus ble derfor lagt ned i 1931. Etter nedleggelsen av sykehuset ble bygningen i en periode be-nyttet av Husforedlingsnemden.

I 1938 kom det forslag fra Arkivnemden om at bygningen burde brukes til statsarkiv. 23. november året etter vedtok bystyret å tilby eiendommen vederlagsfritt til staten mot at det ble foretatt oppus-sing og ombygging, og at byarkivet kunne bruke bygget uten vederlag. Saken ble lagt i bero pga.
2. verdenskrig, men tatt opp igjen i 1948. Man fant da ut at bygningen var dårlig skikket til dette bru-ket, og forslaget ble forkastet.

I 2002 solgte Stavanger kommune eiendommen til Kirkens Bymisjon for 3 100 000 kroner. Året etter åpnet Kvinnebo, et hjem for kvinner som slet med rusproblemer. Kvinnebo ble senere nedlagt og eiendommen ble solgt til Stavanger kommune i 2010 for 9 millioner kroner. 

Stavanger kommune har i ettertid brukt ca. 30 millioner på en fullstendig ombygging og opp-gradering. Nå er det ROP-klienter "med liten eller ingen boevne" som har overtatt.

Til hovedsiden