St. Petri kirke

St. Petri kirke - 2008. Foto: Erling Jensen.
St. Petri kirke - 2008. Foto: Erling Jensen.

St. Petri kirke ligger ved Nytorget i Stavanger. I 1862 vedtok bystyret å bygge ny kirke. Grunn-steinen ble lagt 2. juni 1864 på Kapitelsbjerg, også kalt Hospitalberget ved St. Peders gjerde. Andre benevnelser som er oppgitt på dette stedet er Hospitalets Grunder, Hospitalsåkeren og Spitals-åkeren.

St. Petri kirke ble vigslet 3. august 1866. Kirken blir også kalt Petrikirken. En annen kirke som ble revet i 1815 lå også i dette området. Byggekostnadene for kirkebygget var 198 500 kroner. Kirketårnet ble reparert i 1876 og 1881 med en samlet utgift på 2700 kroner.

I 1868 ble det utgitt en reisebrosjyre for Stavanger. Der omtales kirken slik:
St. Petri nye kirke hvis taarn sees langt ude i fjorden, har faaet en præktig beliggenhed, bygget på Klippen som den er. Vi er en smule stolt af den, og det maa vi have lov til; thi det er vel ikke formeget sagt, at den er en af de vakreste kirkebygninger, der er reist her i landet i vor tid. Den blev bygget i aarene 1863-66. Grundstenen blev lagt 2den juni 1864 og kirken indviedes høitideligt af Christian-sands stifts biskop den 3die august 1866.

St. Petri kirke ble tegnet av arkitekt Conrad Fredrik von der Lippe (1833–1901) som også sto for res-taureringen av blant annet Stavanger domkirke. Jonas Dahl (1849–1919) var prest i St. Petri kirke fra 1885 til 1907. Dahl og familien bodde i presteboligen som kirken disponerte i Muségata 5.

Kirken er en treskipet basilika bygget i upusset rød teglstein. Mursteinen ble kjøpt fra teglverket i Sandnes. Utvendig er kirken malt med rød linoljemaling. Kirken skulle gi plass til 1500 mennesker og vakte stor oppmerksomhet med sitt mektige tårn. Kristusfiguren bak alteret, som er en kopi i gips, ble opprinnelig bestilt til Vor Frue kirke i København i 1821. Kunstneren Berthel Thorvaldsen (1770–1844) ønsket å framstille Kristus som tollernes og syndernes venn. Figuren ble plassert i Stavanger dom-kirke i 1853, men ble flyttet til St. Petri kirke i 1866. Mye tyder på at figuren har vært med på å bestemme St. Petri kirkes nyromantiske formspråk.

Foto: Erling Jensen.
Foto: Erling Jensen.

Kirken har hatt tre orgler siden innvielsen. Det nåværende er fra 1977 og bygd av Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH, et tysk firma som ble etablert i 1808. Orgelet har 40 stemmer fordelt på tre manualer og pedal.

Kirketårnet er 40 meter høyt, mens byggets lengde er 56 meter. Samlet byggesum for kirken inklusiv inventar ble 48 000 spd, i alt litt over 200 000 omregnet til kroner.

Bildet ble tatt 2. november 2022 kl. 07:11. Foto: Erling Jensen.
Bildet ble tatt 2. november 2022 kl. 07:11. Foto: Erling Jensen.

I klokketårnet henger tre klokker, alle støpt ved Stavanger Støberi & Dok. Kirkeklokkene bærer disse innskriftene:
Kom til Herrens Helligdom!
Ordet lyde, Sangen tone,
Bønnen stige varm og from
Op fra Jord til Himlens Trone!
Om gravens Ro jeg bringer Bud I Jesu Navn!
Fra Verdens Strid søg Fred hos Gud
I Jesu Favn!
Dyrekjøbte Menighed!
Vei din Tid, arbeid og bed!
Dage rinde,
Tider svinde,
Lad om Evighed dig minde!

Kirken representerer en historisk verdi som bare overgås av Stavanger domkirke. Med sitt karak-teristiske tårn i profil mot himmelen og med sin store takrygg, er St. Petri kirke et kjent motiv i Stavangers byrom. Opprinnelig var alle vertikale flater i klokketårnet i murverk, og spiret over var kledd med skotsk skifer. Dette ble i 1960-årene kledd inne med kobber på grunn av store lekkasjer. I 1960 ble taket tekket om. Videre ble det i 1968 innredet kontorer, menighetssal og møterom.

I 2008 ble St. Petri kirke tildelt prisen Civic Trust Award for restaureringsarbeidet. Oppussingsarbei-det tok tre år og kostet 108 millioner kroner.

St. Petri kirke er listeført. Det innebærer at den er definert som verneverdig og har nasjonal verdi. Det vil si at alle inngrep ut over vanlig vedlikehold skal forelegges for godkjenning av Riksantikvaren.

Relatert lenke: Kirker og gravlunder

Til hovedsiden