Sandnes historie 1900-tallet

Sandnes i 1941. Foto: Mittet & Co.
Sandnes i 1941. Foto: Mittet & Co.

1900
AS Sandnes Jernvarefabrikk ble etablert.
Brødrene Jacob J. Øglænd og Lars Øglænd startet et verksted for reparasjon av sykler.
Karl Dahle startet et mindre møbelverksted i Flintergata.
Sandnes Arbeiderforening ble stiftet 16. februar.

1901
Metodistmenigheten gjenreiste ny kirke på samme sted i Langgata etter at den første kirken brant ned under bybrannen i 1897.
Ullendal Teglverk ble oppkjøpt av Graverens Teglverk.

1902
Harald K. Øglænd etablerte en ullvarefabrikk i Hommersåk.
Nils og Thorvald Oftedal starter opp Brødr. Oftedals mek. Værksted i lokalene til tidligere Sandnes Dreieri i Gjesdalveien. I sin tid arbeidet hele seks brødre i firmaet.
Karmel Bedehus på Riska ble bygd.
Sandnes skofabrik ble grunnlagt av Olaus Vagle. Fra 1930 har firmaet hatt skobutikk i Kirkegata 3.
Sandnes nye Skofabrik startet med Svend Svendsen som deleier. I 1918 oppføres en fabrikkbygning i fire etasjer i Flintergata ovenfor skobutikken.
Stangeland Trevarefabrikk ble etablert med vasshjul i Stangelandsåna.

1903
Brødrene Fjogstad Trelastforretning etablert 21. oktober i Strandgata.
Ivar Skei startet urmakerbutikk i Langgata.

1904
Brua over Storånå i Gjestalveien ble ferdig.
Dette året utvandret 69 personer fra Sandnes og 68 personer fra Høyland til Amerika.
En murbygning i Jugendstil ble bygd ved jernbanebrua på Lura (kalt Polen). Bygningen ble brukt som bolig for disponenten til Lura Teglverk.
Ganddal Kinamisjon ble stiftet.
Sandnes Forbruksforening ble stiftet 7. desember. Senere ble et forretningsbygg reist i Langgata.
Sandnæs Sangforening ble stiftet.

1905
Jonas Worsøe etablerte urmaker- og optisk forretning i Langgata 55.
Sandnes Kalkbrenneri starter sin produksjon.
Sandnes bystyre vedtok 5. mai å legge ned skyssstasjonen ved Nygaard som den siste i Sandnes. 

1906
Stokkavatnet (I dag Forus Industriområde) ble tappet ut i tiden fram til 1912 og ca. 5 000 mål ble tørrlagt.
Sandnes Kamgarn Spinneri ble grunnlagt av Mr. Walter Rof.
Urmaker Karl Sivertsen anskaffer seg et stort utendørs veggur som er et kjennetegn for Langgata.
Kong Haakon VII og dronning Maud stanset på Sandnes jernbanestasjon 27. juli. Stasjonen var rikt dekorert og ordførerne i Sandnes og Høyland holdt sine taler.
Lundens Hjulfabrik ble etablert av Sven Aarrestad.
Jonas Øglænd og sønner starter produksjon av egne sykler i Langgata.
Høyland Forbruksforening ble stiftet. Kjøpte forretningseiendommen til Martin Østraat i Gjesdalveien.

1907
Et lass brenseltorv kostet i Riska 2 kroner.
Jakob og Lars Øglænd var de to første som fikk bil i Sandnes. De var såkalte Lokomobil fra Tyskland. Deres søster, Marie Øglænd, var den første kvinne i Rogaland som tok sertifikat. Den første regi-strerte bilen i Rogaland med L-1 skilt tilhørte fabrikkeier Bernhard Mikkelsen. Han var en pioner når det gjaldt biler i Sandnes.

1908
Første gang det ble gjennomført målføreavrøysting for skolekretsene. Nynorsken ble hovedmålet for Soma, Bråstein og Tveit krets. I 1919 ble nynorsken hovedmål også for Malmheim og Haga krets.
Søknad fra oppsitterne på Forus og Hogstad om å bli overflyttet til Hetland kommune. Søknaden ble i første omgang avslått, men senere innvilget pr. 1. januar 1912.

1909
Sviland kraftstasjon ble satt i prøvedrift 25. april med strøm fram til Øglænds verksted og privatboli-gen til Lars Øglænd. Det var han, i egenskap av ordfører og styreformann i Sandnes e-verk, som hadde vært foregangsmann og pådriver for å få bygget Sviland kraftstasjon og overføringslinje ned til Sandnes by. Også Sandnes kirke fikk elektrisk lys. Strømtariffen for lyspærer var 30 øre pr. kWh.
Formannskapet foreslo å bevilge 600 kroner i årslønn til en stilling som politikonstabel, men bystyret avslo og mente at kommunearbeider Øverlund skulle assistere som politi.
AS Jæderens Havremølle startet sin produksjon. Samme år ble AS Sandnes Mølle opprettet.

1910
Pastor Bernhard Jonasen, Skeiane, ga fri grunn til oppføring av et kommunalt badehus i Vågen.
Hana skole ble tatt i bruk. Det var den største og best utstyrte skolen på landsbygda.
Det første Folkets Hus ble bygd i Torggata 5.

1911
En stor del av Stokkavatnet på Forus ble tørrlagt. 1000 mål ble til åkerland for Emanuel Simonsens gård Svanholm.

1912
12. oktober var det trafikktelling ved Høyland kirke. Det passerte 14 biler, 305 fotgjengere og 437 hester.
Den tekniske aftenskole startet opp med Einar Aas som bestyrer.
Forus og Hogstad ble overført til Hetland prestegjeld og herred fra 1. januar.
Krossens Havremølle ble bygd av Thomas Lura.
Nils Foss tok gull i olympiaden i Stockholm.
Sandnes Kjøbmandsforening ble stiftet 4. juni under navnet Sandnes og Omegn Detaillistforening.
Sandnes kai- og havnearbeiderforening ble stiftet.
Stavanger kommune og Fylkeskommunen kjøpte opp gardseiendommene på Dale.

1913
Sviland kapell ble innviet 23. oktober.
Nye skoler ble bygd på Sviland og Haga etter at Kylles krets ble delt året før.
Sandnes bykommune ble 25. oktober dette året eget sognegjeld med egen sogneprest.
Sandnes Cigar- og Tobaksforretning ble åpnet 17. mai.
Dale sindsygehus ble innviet med plass for ca. 200 pasienter.
Julebygdens Telefonselskap ble stiftet og arbeidet med reising av stolper og oppheng av tråd ble gjort på dugnad.

1914
Ole Christiansen Østraadt døde barnløs dette året. Arvingene drev videre under samme firmanavn (Nynæs teglverk) frem til 1921 da bedriften ble omgjort til aksjeselskap under navnet O. C. Østraadt A/S.
Sandnes Privatbank ble etablert.
Sandnes Sykehus ble ferdigbygd etter tegninger av el-verksjef Ragnvald Kluge.
Sandnes kommune blir eget prestegjeld fra 1. januar.
Gandalens telefonselskap i Sannerudkrysset ble etablert.
Utbyggingen av kaiområdet startet. Anleggsarbeidene fortsatte helt fram mot 1954.
Den første hermetikkindustrien startet opp ved anlegg av Sandnes Conservfabrikk på Hana.

1915
Sangkoret Sandneskameratene ble stiftet.
Høyland tuberkuloseforening ble stiftet 20. mars.

1916
Den første kinodriften i Sandnes startet opp i Folkets Hus som en privat virksomhet under navnet Sandnæs Selskapelig Forening.
Gamlaverket ble nedlagt.
Ved kommunevalget 16. oktober var det 4 lister: Samlingspartiet (4), Landbrukspartiet 6), Venstre (5) og Arbeiderpartiet (9).

1917
Sandnes kommune kjøpte vannrettighetene i Maudal for 100 000 kroner.
Sandnes Støperi ble etablert, delvis som en fortsettelse av Sandnes Mek. Verksted.

1918
Hotel Sverre AS ble etablert i Storgata 45.
Sandnes bykommune fikk egen lensmannsetat med Hermann Tengs-Pedersen som første lensmann. Lensmannen i Høyland dekket tidligere begge kommunene.
Sandnes kommunale kinematograf begynte sin virksomhet 5. januar. Fikk lydfilmapparat i 1931.
Stangeland Mølle ble anlagt av brødrene Aareskjold. Nytt lagerhus kom til i 1931.

1919
Sandnes Skolekorps ble stiftet.
Riska sognestyre opprettet eget el-verk 20. april. Strømforsyning startet 21. november året etter.
Carlsens Elektriske Forretning ble startet av A. Hovland Carlsen og Gabriel Thorkildsen.
Grudavatnet ble tørrlagt og klargjort som jordbruksareal.

1920
Riska fikk elektrisk strøm 21. november fra en linje fra Skeiane via Fjogstad. Abonnenttallet var 150.
Sandnes Husmorskole begynte undervisningen 19. august.

1921
Austrått skole brant 4. mai. Nytt skolebygg ble reist.
Stangeland nye skole ble tatt i bruk.
Storstreik i Sandnes.
E. Christophersen kjøpte Langgata 32 og etablerte sin gullsmedforretning her.

1922
Ved herredsstyrevalget fikk Arbeiderpartiet syv representanter, Sosialdemokratene 1, Venstre 6 og Bondelaget 10 representanter.

1923
Langgata i Sandnes ble brolagt.
Statuen over J. A. Budde ved Høyland Sparebank, Skeiane ble avduket 12. august.
Sven Kvia AS startet den første automobilforretning i Sandnes.

1924
11. juni ble det foretatt trafikktelling ved Høyland Sparebank. Det passerte 35 personbiler, 35 lastebiler og 185 hester med lass.
Fogdahuset ble fredet.
Havnearbeiderne streiket.
Åpningen av Ålgårdbanen. Anleggsarbeidet ble utført som nødsarbeid av 200 mann med lønn på 1,30 kroner pr. time.

1925
Hermetikkarbeiderne i Sandnes gikk til streik i åtte uker fordi lønnen var lavere enn sine yrkesfeller i Trondheim og Bergen. Flere ble fengslet og domfelt for vold og skadeverk.

1927
Sandnes Stadion ble innviet.

1928
Bautasteinen tett ved riksveien Sandnes-Sola ble reist for å markere at Soma kirke inntil 1839 sto like nord for bautasteinen.
Høylands tuberkulosehjem åpnet 12. august på Vatne.
Jæren Havremølle ble bygd for eieren Gunnar K. Skaar.
Sandnes Babtistmenighet ble stiftet 15. januar.
Sverre Haga opprettet bussruten Sandnes-Stavanger.

1931
I en trafikktelling i Krossen mellom kl. 7:00 og 22:00 ble det registrert 1265 kjøretøyer, hvorav 650 var hestekjøretøyer. I krysset Langgata-Strandgata var de tilsvarende tallene 1385 og 689.

1932
Høyland bygdemuseum ble vedtatt opprettet 5. februar.
Jonas Øglænd AS lanserte sykkelmerket Den Beste Sykkel (DBS).
Sandnes ordnet sin drikkevannforsyning ved å anlegge rørledning fra Fjogstadvannet via basseng på Krampafjellet og derfra forsyning til byen.
Pinsemenigheten Klippen ble stiftet.
Sandnes og Jærens Avis ble etablert av saudabuen Toralv Fanebust. Avisen startet i Storgaten 43, senere hadde den tilhold i Olav Kyrresgate. Avisen la ned i 1940 men startet opp igjen fra 1954–1981.
Sandnes Kamgarn Spinneri bygde ut sin produksjonsevne.
Soma barneskole ble bygd i Jugendstil.

1933
Dette året ble følgende bygg reist: Øglænds sykkelfabrikk i Solaveien, Brødrene Fjogstads høvleri, kornsiloen på Vågen og J. Schanche Olsens dampskipsekspedisjon.
Lura Kalkbrenneri ble etablert.
Soma skulekrets ble delt i to, og nye skolebygg ble reist på Soma og Lura. Gamleskolen fra 1892 på Somamyra ble solgt til losjen Aurora og ungdomslaget Heimly.
Høyland private realskole (Rogaland Middelskole) startet opp på Hana folkeskole. Lærer og eier var Sigleif Engen.

1934
Olav Rieber Thorsen åpnet sin automobilforretning i Langgt. 71.
Bussruten Dale-Sandnes ble opprettet med en 14-seters buss. Inntil da var reisende avhengig av båt.
Øglænd Sykkelfabrikk bygde sin store fabrikkbygning med en gulvlate på 15 000 m2. Kunstneren Ståle Kyllingstad fikk i 1941–42 i oppdrag å utsmykke portalen mellom fabrikkbygningene i Solaveien. Byg-ningene ble etter at produksjonen var flyttet til Kvål, omgjort til forretninger under navnet Huset Vårt.

1935
Godtemplarnes Hus (IOGT) i Storgata ble innviet.
Hana leirvarefabrikk i Rovika ble opprettet. Ble nedlagt i slutten av 1970-årene. «Leirvaren» hadde vanlig keramikkproduksjon med keramiske fliser som spesialitet.
Stor jubileumsutstilling for Sandnes i anledning 75 år som ladested og by.

1936
Polaris fabrikker AS ble etablert. Polaris spesialiserte seg først på rustfrie bøtter, men senere ble vaske-beslag, gryter, panner og kjeler i rustfritt stål hovedproduktene. Bedriften flyttet til Orstad i begynnelsen av 1960-årene, og produksjonen opphørte i 2000. I dag er Høyang-Polaris en del av verdenskonsernet Fiskars.
Torkel Ravndal (1936–2004) ble født. Han var en tid kjent for å være europas sterkeste mann.

1937
AS Betong ble etablert av brødrene Alfred og Asbjørn Skaarland.
I Høyland var det 1359 skoleelever, 24 lærere og ni lærerinner.
Sandnes hadde 99 understøttede personer, dvs. 5 % av byens befolkning.
Sandnes kapell ble innviet.
Sandnes Kommunale Forening ble reetablert.
Sandnes Motorbåtklubb ble stiftet 4. juni. Klubben skiftet navn til Sandnes Seil og Motorbåtforening i 1939. I 1953 skiftet de igjen navn til Sandnes Båtforening.
Storstreik i Graverens Teglverk som varte i 18 måneder.

1939
Åsebygget i Langgata ble reist, og hvor restauranten Promenaden hadde sine lokaler i 2. etasje.

1940
Ovnene ved Graveren gikk for toppdrift med 200 personer i arbeide. Lagrene ble tomme og steinene ble revet bort etter hvert som de ble produsert. Det var stor etterspørsel etter syltekrukker.

1941
Sandnes kino og rådhus i Olav Kyrres gate ble innviet 1. februar.
Figgjo Kraftselskap (Figgjo Fajanse AS) ble grunnlagt 19. mars. Første tunnelovn i drift i 1945.

1943
Julie Ege (1943–2008) ble født 12. november på Hana i Sandnes. Hun var norsk modell og skuespiller med internasjonal karriere på slutten av 1960-årene og deler av 1970-årene. Hun ble nummer to i Frøken Norge-konkurransen i 1962, og representerte Norge i Miss Universe-konkurransen samme år. Virkelig internasjonal stjernestatus fikk Julie Ege etter at hun i 1970 spilte mot Marty Feldman i filmen Every Home Should Have One. I de påfølgende år medvirket hun i en rekke skrekkfilmer for Hammer Film Productions.

1944
Sandnes Aducerverk ble etablert. Bedriften flyttet til Hana i 1947. Spesialiserte seg på støperiproduk-ter og hadde 500 ansatte på det meste. Ble lagt ned i 1986.

1947
Sandnes og Høyland avdeling av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet ble stiftet 2. november.

1948
Folketallet for Sandnes by var 4100 og gikk dermed forbi Egersund.

1949
AS Skeie Møbelfabrikk ble etablert i Kvelluren.

1952
Sandnesmannen Johannes Haukland tegnet frimerkene til Vinterolympiaden i Oslo.

1955
Jernbanen ble lagt om til høybane gjennom Sandnes by med kun to åpninger, dvs. for Gjesdalveien og Langgata/Strandgata.
Den nye Skeiane jernbanestasjon sto ferdig 1. oktober.
Sandnes Kunstforening ble etablert ved en omdannelse av Sandnes Byforening fra 1891.

1956
Jernbanedriften ble elektrifisert.
Norsk Spennbetong etablerte fabrikk på Ganddal.
Verksbygning 4 i Graveren Teglverk brant.
Folkeskolen flyttet til ny skole på Trones og realskolen overtok skolebygningen i Langgata 74.

1957
Julebygda kapell sto ferdigbygd etter tegninger av arkitekt Valdemar Hansteen. Ved innvielsen 23. november var blant annet biskop Karl Martinussen, arkitekt V. Hansteen, billedhugger Ståle Kyllingstad og formann i byggekomiteen Sven K. Raugstad tilstede.

1958
Torger Svindland etablerte eget firma for produksjon av skole- og sykehusutstyr.

1959
Sandnes og Høyland samarbeidet om å få starte gymnas. Dette ble realisert da Sandnes Sparebank flyttet ut av sitt bygg i Langgata og bygget ble innredet til klasserom for gymnaset.

1960
Cafe Sandria ble åpnet i Oalsgata 2 av Gunnar Hagen. Kafeen ble lagt ned i 1975.
Sandnes Turnhall sto ferdig i Langgata 91.
Utfyllingen av strandområdene fra Jernbanekaien til vågsbunnen innerst i byen startet.

1961
Ny kirke ble bygd i Eidsvollgate/Flintergate for Metodistmenigheten.
Høyland rådhus ble innviet 29. juni.
Høyland prestegard ble overtatt av Landbruksdepartementet og utbygd til Statens veterinære forsøksstasjon for småfe.

1962
Første kull ved gymnaset i Sandnes gikk opp til artium. Eksamensrett var innvilget for skolen.
Nytt bygg for Hotel Sverre ble innviet.

1963
Sandnes ble eget tollsted 4. mai mot før underlagt Stavanger.

1964
Sandnes Aducerverk på Hana utvidet lager- og verkstedarealene med 25 %.

1965
Sandnes kommune ble utvidet med deler av gamle Hetland kommune, dette gjaldt Riska sokn og Dale krets. Resten av Hetland kommune gikk inn i Stavanger. Hele gamle Høyland og det meste av Høle kommuner gikk også inn i Sandnes.
Giskehallen med svømmehall og idrettshaller sto ferdigbygd.

1966
Symboluret som Mauritz Kartevold hadde arbeidet på i ni år fra 1889, ble 29. desember overrakt Sandnes bibliotek som gave fra Kartevolds slektninger.

1967
Sandnes sykehus ble overtatt av Rogaland fylkeskommune og ble da en del av Sentralsjukehuset i Rogaland.

1970
Kristi Himmelfartsdag tok det fyr på Espelandsiden i skogen tilhørende Staten. 5000 mål av Myklabust- og Melsheiskogen brant opp.

1971
Aduserverkets nye fabrikkbygning på Bjelland i Riska ble tatt i bruk.
Black Sabbath spilte i Giskehallen 24. april.
Langgata ble åpnet som gågate 9. juni 1971.
Savage Rose spilte i Giskehallen 28. august.

1972
Byvåpenet for Sandnes (Gauken) ble først offisielt godkjent dette året. Byvåpenet hadde da vært i bruk helt siden 1951 da frimerkekunstneren Johannes Haukland vant konkurransen om byvåpen.
Elise Ottesen-Jensen ble av 48 medlemmer av Sveriges riksdag nominert til Nobels Fredspris.

1973
Huset Vårt etablerte seg i de tidligere lokalene til Øglænd sykkelfabrikk i Solaveien.

1975
Sandnes Historie- og Ættesogelag ble stiftet etter initiativ fra Børge Undheim.

1978
Den tidligere (1974) gågateordningen for Langgata mellom Oalsgata og Olav Kyrres gate ble utvidet fra å være noen timer på dagtid til å gjelde hele døgnet i samtlige ukedager.
Storbrann i Sandnes Uldvarefabrik, Vågen den 21. august.
Sandnes Støperi avviklet driften i sitt nye støperi på Stokka.

1979
Gand kirke sto ferdig.

1984
Forskningsfirmaet Norsk Biotech AS ble stiftet av gründeren Sjur Svaboe. Laboratorier og forsknings-stasjon ble bygd på Hanabryggene. I årene etter er flere nye forskningsfirma etablert på samme sted.
Kjøpesenteret Kvadrat åpnet i fabrikkbygget til tidligere Sandnes Støperi på Stokka.

1986
Jesper Krogedal døde 13. oktober. Han var forkynner, sangforfatter, treskjærer og instrumentbygger.
Sandnes Uldvarefabriks nybygg på Foss-Eikeland sto ferdig.
Sandnes skifterett åpnet konkursen for Kongeparken.

1988
Forretningssenteret Vågen 33 åpnet i de tidligere fabrikklokalene til Sandnes Uldvarefabrik.
Høyland og Jæren forbruksforening åpnet ny butikk på Brueland.

1989
Ny brannstasjon på Sandved ble innviet i september.
Puben Madam Aase ble etablert.
Trones eldresenter ble innviet 7. mars v/ordfører Jostein Rovik.
Øglænd DBS AS ble solgt til Monark.

1994
Teglsteins-produksjonen ved Gann-Graveren Teglverk ble nedlagt 21. desember.

1997
Sandnes kommune fikk miljøverndepartementets Miljøbypris for ordningen med gratis sykler i sentrum.

Relatert lenke: Sandnes historie 1800-tallet.

Til hovedsiden