Sandnes kirke

Sandnes kirke. Foto: Laila Elvik.
Sandnes kirke. Foto: Laila Elvik.

Sandnes kirke ligger i Sandnes kommune i Rogaland og ble innviet 6. juli 1882. Kirken er en lang-kirke i nygotisk stil, den ble bygd i tegl, og har 500 sitteplasser.

Etter at Sandnes ble skilt ut som egen kommune fra Høyland i 1860, var byen uten egen kirke. Under denne perioden sognet byens innbyggere til Høyland kirke i nabokommunen, mens bystyret jobbet for å få byen godkjent som eget sogn og finansiering av kirkebygg og tomt.

I et brev til bystyret 23. juni 1879 meddelte sokneprest og prost G. W. Iversen i Høyland at han ville gi en gave på 500 kroner til minne om sitt 50-årsjubileum som prest til Opførelse af en Kirke for Sand-næs. Samtidig ivret prestens medhjelper Anfind Olsen for kirkesaken. Det ble innkalt til et allmanna-møte, og deltagerne stilte seg positive til tanken om egen kirke. Bystyreprotokollen viser at byggin-gen ble fremskyndet da kommunen uventet fikk en tomt i gave av skipsreder G. A. Jonasens arvinger:

G. A. Jonasens Arvingers Gavebrev, dat .10. Marts 1880, hvori de skjænker Sandnæs Kommune en Kirketomt paa Flintebakken samt af Tvergade No.23, hvad der af samme ligger paa deres Eiendom, refereredes.

Alteret i Sandnes kirke. Foto: Laila Elvik.
Alteret i Sandnes kirke. Foto: Laila Elvik.

En kirkebyggingskomité ble valgt 15. oktober 1880, og 9. februar 1881 vedtok bystyret enstemmig å oppføre kirken. Den ble tegnet av Hartvig Sverdrup Eckhoff, men av økonomiske hensyn ble den noe kortere og lavere enn Eckhoffs opprinnelige tegninger. Av samme grunn ble det installert enkel inn-redning og dekorasjon, gamle ovner og et utrangert orgel fra Farsund. Byggesummen var 26 000 kroner.

I 1899 fikk kirken nytt orgel, produsert av den lokale Orgelfabrikken Noreg i Strandgata. Et større orgel fra orgelfabrikken Wettzel i Hannofer ble anskaffet i 1938. I 1971 ble orgelet erstattet med et nytt fra Norsk Orgel-Harmoniumfabrikk. I 1904 fikk kirken ny altertavle. I 1909 ble det installert elektrisk lys med kraft fra Sviland kraftstasjon.

Orgelet i Sandnes kirke. Foto: Laila Elvik.
Orgelet i Sandnes kirke. Foto: Laila Elvik.

I mai 1961 begynte restaureringsarbeidet. Kirken ble restaurert og utvidet i lengde og høyde etter de opprinnelige tegningene. Skipet ble forlenget med 3,2 meter og koret med 1,2 meter. Det ble også bygd nytt prestesakristi og dåpssakristi. 10. februar 1962 ble kirken innviet på ny.

Prekestolen med de rikholdige utskjæringene er laget av Ståle Kyllingstad. Han vokste opp på Soma i daværende Høyland kommune. Altertavlen er laget av August Eiebakke som en kopi av Adolph Tide-mands berømte maleri Kristi oppstandelse.

Til hovedsiden