Constance Lothe

Tekst: Erling Jensen
Constance Lothe var en dominerende skikkelse i Haugesunds sosiale liv. Hun var engasjert i politikk, kvinnesak, avholdssak og hjelp til trengende sjøfolk, fiskere og trette husmødre.

Da landhandler Rasmussen fra Sand trengte en guvernante, ansatte han den 18 år gamle Constance. Den unge damen var så absolutt kvalifisert til jobben, hun hadde nemlig utdannet seg hos selveste Nathalie Zahle i København. Etter tre år hos landhandleren på Sand flyttet Constance til Haugesund hvor hun ble ansatt som bestyrerinne ved Haugesund private pikeskole. Etter fem år i byen ble hun gift med den 17 år eldre skipsrederen Arne Lothe. Constance Marie Mourier Kruse som ble født i Kongsvin-ger i 1855 fikk nå etternavnet Lothe og var dermed blitt skipsrederhustru. Constance solte seg imidlertid ikke i glansen av sin mann, men viste at hun sto godt på egne bein.

Constance var en svært samfunnsengasjert kvinne med stor interesse for sosialpolitiske spørsmål. I 1906 var hun initiativtaker til å stifte Haugesunds Kvinneråd som var en tilslutning av forskjellige forenin-ger som Barnehjemmet, Hvite Bånd og Sanitetsforeningen. Kvinnerådet som var en maktfaktor i Hauge-sund, tok initiativ til en rekke sosiale tiltak. De var medlem av International Council of Women og var engasjert i fredsarbeid. Som medlem av Norske kvinners nasjonalråd arbeidet de blant annet med pen-sjonsordninger for kvinner. Kvinnerådet arbeidet også for å få kvinner som medlemmer inn i fattigstyre, helseråd og skolestyre. De var opptatt av de sosiale forholdene i byen, og kjempet også for å få eta-blert en kommunal husmorskole. Constance satt som leder i Kvinnerådet fra starten i 1906 og frem til 1930.

Skipsfarten og havet dannet inntektene til skipsrederparet Lothe. Men havet både gir og tar, og i 1903 mistet de sin 18-år gamle sønn Arne Arnesen i et skipsforlis. Dette var nok en medvirkende årsak til at Constance engasjerte seg for sjøfolkenes vel og ve. Like etter hun mistet sin sønn leste hun i avisen om to unge sjøgutter som var satt i arresten pga. tyveri. Hun dro straks ned og snakket med guttene. Den ene gutten takket ja til å bo i hennes hjem, og sammen fikk ekteparet Lothe gutten på rett kjøl igjen.

To prester, havnefogden og tre av byens fruer etablerte i 1899 et leseværelse for sjømenn i Haugesund. Constance ble medlem i styret i 1906, og hun ble drivkraften bak sjømannshjemmet som senere ble opprettet i tilknytning til leseværelset. Sjømannshjemmet ble drevet av en stiftelse med representanter fra Haugesund menighet, kristne organisasjoner og rederinæringen. Det var dårlige losjiforhold for sjø-folkene, og hjemmet fungerte som et slags pensjonat hvor de kunne leie rimelige rom. Til å begynne med leide man en leilighet, men i 1912 fikk Haugesund Sjømannshjem eget hus i krysset Sørhauggata/ Grønhauggata. I 1919 ble Sjømenns Aldershjem bygd i Langgata 50 på Hasseløy, og også her var Con-stance den drivende kraften. Hun var formann i byggekomiteen og senere i styret.

I sitt hjem arrangerte Constance kurs i matstell og behandling av frukt og grønnsaker. Dette utviklet seg, og ved hjelp av Haugesund Kvinneråd ble hun en av initiativtakerne til at Haugesund Husmorskole ble etablert i 1913. Husmorskolen flyttet inn i første etasje i Skåregaten 125, i lokalene hvor Arbeidsskolen holdt til.

Avholdssaken var svært viktig for Constance. Hun var medlem av avholdsforeningen I.O.G.T. Hun var også med å stifte den kvinnelige avholdsforeningen Hvite Bånd hvor hun var formann i mange år. Det var etter hennes idè at Hvite Bånd lagde en kiosk hvor fiskerne kunne kjøpe varm melk og sjokolade. Constance var ikke bare en organisator, men sto selv om kveldene og solgte varm drikke til frosne og tørste fiskere. Hvite Bånd mente at fiskerne burde ha et alternativ til alle stedene som solgte alkohol.

Constance var blant de første kvinner i Haugesund som satt i bystyret. Her satt hun i tre perioder. Fra 1911–1913 representerte hun Venstre, senere ble det Venstres Særgruppe, og i hennes siste periode representerte hun Avholdspartiet. Constance satt i mange komiteer, råd, styrer og utvalg. Fra 1914–1936 satt hun i styret ved Haugesund Folkebibliotek, hvor hun var styrets formann i elleve år. Constance Lothe døde i 1941 og er gravlagt på Nordre Hauge Gravlund i Haugesund.

Hennes samfunnsengasjement ble i 1924 belønnet med Kongens fortjenstmedalje i gull. På Olav Kyrres plass ved Skåre gamle kirke reiste Haugesund Kvinneråd i 1959 et minnesmerke over henne.

Kilde: Kim va det? Tor Inge Vormedal. 2008 Vormedal Forlag.

Til hovedsiden