Bekkefaret kirke

Bekkefaret kirke. Foto: Erling Jensen.
Bekkefaret kirke. Foto: Erling Jensen.

Bekkefaret kirke ligger i Stavanger og ble oppført i 1977. Behovet for en ny menighet i Bekke-faret-området ble tydelig i begynnelsen av 1950-årene da bydelen vokste fram med rundt 7000 mennesker.

Menighetsmessig soknet området til St. Petri menighet. En egen prest i St. Petri menighet fikk ansva-ret for det nye distriktet. Et arbeidsutvalg ble oppnevnt for å fungere som menighetsråd for den kommende menigheten. Gudstjenestelokalet ble først leid i kolonihagehuset til Våland kolonihage, deretter på Ullandhaug skole fra 1956.

I 1958 ble det oppført en interimskirke av Stavanger og omegn Småkirkeforening litt vest for nåvæ-rende kirke. Kirken ble kalt nødkirke og hadde 250 sitteplasser. Den ble tegnet av arkitekt Oddmund Halvorsen og ble innviet 20. desember 1958.

Interimskirken i 1967. Foto: Stavanger byarkiv.
Interimskirken i 1967. Foto: Stavanger byarkiv.

Ved kongelig resolusjon av 8. desember 1961, og med virkning fra 1. mai 1962, ble St. Petri prestegjeld delt ved at Bekkefaret distrikt ble skilt ut som eget sokn. I 1993 vedtok Kirkedepartementet at Hille-våg prestegjeld skulle skifte navn til Åsen prestegjeld og at Bekkefaret skulle bli et eget sokn i dette prestegjeldet. Dette ble imidlertid aldri tatt til følge.

I 1999 ble det i stedet bestemt at Hillevåg prestegjeld og Bekkefaret sokn skulle slås sammen under navnet Hillevåg og Bekkefaret prestegjeld. I 2005 ble prestegjeldet avskaffet, slik at menighetene ble enkeltstående i et prosti, og Bekkefaret ble et eget sokn i Stavanger domprosti.

I 1967 ble det utlyst en arkitektkonkurranse om bygging av ny kirke i Bekkefaret. Nødkirken var i bruk til Bekkefaret kirke ble innviet. Materialer fra inngangspartiet i den gamle kirken ble benyttet til å bygge nytt kapell på Ynglingen sitt leirsted på Vier i 1978.

Fra Ynglingen sitt leirsted på Vier. Foto: Erling Jensen.
Fra Ynglingen sitt leirsted på Vier. Foto: Erling Jensen.

Bekkefaret kirke ble vigslet 5. juni 1977 av biskop Sigurd Lunde. Kirken er bygd i tegl, betong og stål og er en moderne arbeidskirke med 280 sitteplasser. Døpefont, prekestol og alter er i tre, og lysglo-ben er i smijern. Arkitektene for kirkebygget er Jan Stensrud og Per A. Riseng. Kirken har i tillegg til menighetssal blant annet lillesal, kirkestue, kontorer og galleri. Underetasjen er til bruk for kirkens barne- og ungdomsarbeid og øvrig virksomhet.

Alterteppet ble laget av Else Marie Jakobsen i 1980 og har navnet Jul/påske/allehelgenssøndag. Hun har også laget et billedvev i tre deler som markerer skillet mellom kirkerom og menighetssal.

Orgelet er bygd i 1977 av Norsk orgel og harmoniumfabrikk og har 13 stemmer, to manualer og pe-dal. Men det er ikke lenger i bruk. Et elektronisk orgel, som tidligere sto i Stavanger domkirke, er overført til Bekkefaret kirke og integrert i det gamle orgelet. De tre klokkene i tårnet er laget av Olsen Nauen Klokkestøperi AS i 1976 og 1978 og har inskripsjonene Komme ditt Rike, Land, Land, Land hør Herrens Ord og Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria er et av de fem sola som var viktige i reformasjonen.

I 2007 bestilte Bekkefaret menighet et spesialtegnet prosesjonskors til kirken som ble laget av David Calder. I 2018 ble det gjennomført en større rehabilitering etter vel 40 års bruk. Det er blant annet skiftet vinduer, laget heis fra hovedetasjen til kjeller, bedre handicaptoaletter, ny trapp til galleri, nye kontorer, ny taktekking, ny ventilasjon, utbedret elektrisk anlegg mm.

Besøksadressen til kirken er Svend Foynsgate 1.

Relatert lenke: Kirker og gravlunder i Sør-Norge

Til hovedsiden