Rennesøy

Hodnefjellvika. Foto: Erling Jensen.
Hodnefjellvika. Foto: Erling Jensen.

Rennesøy kommune er en del av det unike øyriket i Ryfylke. De åtte bebodde øyene i kommunen ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike indre Ryfylke.

Rennesøy (40,7 km2), Mosterøy (12,0 km2), Bru (3,0 km2), Fjøløy (2,1 km2), Klosterøy (1,7 km2), Sokn (1,5 km2) Brimse (1,2 km2) og vestre del av Åmøy (1,9 km2 i Rennesøys del) er på totalt 64,1 km2. Disse er dominert av kaledonske berg-arter. Etter at Rennfast åpnet i 1992, er alle øyene unntatt Brimse knyttet sammen med bruer og undersjøiske tunneler. Åmøy er delt i to, Vestre Åmøy tilhører Rennesøy kommune mens Austre Åmøy tilhører Stavanger kommune. Befolknin-gen pr. 2016 var 4849 innbyggere. 1. januar 2020 blir Rennesøy slått sammen med Stavanger kommune.

Rennesøy kommune fikk sine nåværende grenser i 1965 da de tidligere kommunene Mosterøy og Rennesøy ble slått sammen. Det største tettstedet er Vikevåg som i 2009 hadde 555 innbyggere. I Vikevåg ligger også kommuneadmini-strasjonen. Næringslivet består av servicenæringer, landbruk og havbruk. 62 % av landarealet er jordbruksareal.

Rennesøy har mange fornminner. Noen er datert til eldre steinalder. I kommunen ligger Utstein Kloster som har en lang og spennende historie som kongsgård, kloster, herregård og nasjonal kulturminneskatt. Galta som ligger nord på øya, er kjent for funnet av steinalderboplasser fra rundt 10 000 år f. Kr. Av kulturminner kan nevnes gamle bosettinger, gravhau-ger, helleristninger, bygdeborger, steinkors, bautasteiner, rester etter vikingnaust og klebersteinsbrudd. Sørbø kirke og Utstein kloster er nok de mest kjente. Klosteret ble egentlig etablert som kongsgård for Harald Hårfagre på slutten av det 9. århundre. Kommunen har lange tradisjoner i bruk av stein som byggemateriale. Alle steinkonstruksjonene er noe som særpreger kommunen.

Kulturlandskapet på Rennesøy er formet gjennom mange tusen år. Klimaet er maritimt, mildt og fuktig. Det gunstige klimaet og mangfoldet av naturtyper gir variasjon i dyre- og plantelivet. Øyene i dette området er grønne mesteparten av året. Derfor kalles de ofte de grønne øyene. Dyrelivet er rikt både når det gjelder dyregrupper og antall.

Motivet til kommunevåpenet i Rennesøy er to sølvfargete krumstaver på blå bakgrunn. Kunstneren Svein Magnus Håvarstein hentet motivet fra Utstein Kloster som ligger på Klosterøy. Abbeden var den øverste lederen ved klosteret, og krumstaven var et symbol på embetsmakten hans. Kulturstyret i Rennesøy ønsket å bruke et motiv fra Utstein Kloster i kommunevåpenet, og Riksantikvaren foreslo da å velge krumstaven. Kommunevåpenet ble godkjent i Kgl. Statsråd i 1981.

Brimse
Brimse ligger sør-øst av Rennesøy. Øya er en av de minste som er bebodd i Ryfylke. Navnet Brimse kommer av betydningen sjø som bryter mot land. På Brimse er det funnet redskaper og rester av tun som viser bosetninger fra vikingtiden. På nordre del er det steinformasjoner fra et gammelt naust. Også gravplasser fra middelalderen er lokal-isert. I en periode på 1600 og 1700-tallet var det munker fra Utstein Kloster som drev gården på Brimse. De drev med kyr, geiter og hogde ved. 

Brimse. Foto: Erling Jensen.
Brimse. Foto: Erling Jensen.

Bru
Den østlige delen av Bru er veldyrket med fruktbar jord, mens den vestlige delen består av lyngheier. Bosetningen er konsentrert til østsiden av øya. Det finnes mange gravhauger her, og det finnes også rester etter en gammel kirke. Navnet Bru kommer av norrønt brún, 'kant' og sikter til at øya ender bratt mot vest. Øyas høyeste punkt er Brufjellet (92 moh.). På Bru finnes en kultursti som gir opplevelser både når det gjelder kunst og natur.

De fleste bøndene på Bru driver med sauehold og dyrking av mark, ellers så er det lite næringsvirksomhet. Bru har egen barnehage, et skolekorps og et bedehus som fungerer som øyas forsamlingshus. Etter at bomstasjonen på Sokn ble nedlagt har Bru blitt et ettertraktet boligområde, dette har ført til kraftig utbygging og en stor økning i folketallet