Hotel du Nord

Foto: Stavanger byarkiv.
Foto: Stavanger byarkiv.

Tekst: Erling Jensen
Hotel du Nord lå i Bispegården som ble oppført rundt 1633 ved Domkirkeplassen i Stavanger. 
Tidligere lå her en bygning som tilhørte St. Annas gård. Den hadde vært bolig for kannikerne, og senere embetsbolig for de lutherske biskopene. 

I en periode bodde sognepresten i Bispegården. Senere tilhørte den lagmann Hans Knoph som i 1787 solgte den til lagmann Jacob Hveding. Det Stavangerske Klubselskab kjøpte eiendommen av ham i 1810. 

I 1841 ble bygningen ombygd til hotell og fikk et tilbygg på to etasjer mot Kirkegata og Kongsgata. De store rokokkosalene ble gjort om til hotellrom. I bispens og sogneprestens tidligere gård ble det inn-redet restaurasjonslokaler og teatersal. Beliggenheten var sentral ved det såkalte Hestetorvet. I et av tilbyggene ble det innredet kafé for byens bedre folk, mens allmuen eller den gemene hop fikk sitt spisested i det gamle husets kjeller.
 Den store Johnsasalen i 2. etasje ble utleid som selskapslokale og brukt til konserter og teaterforestillinger. Den ble brukt som teatersal fram til byens nye teaterbyg-ning sto ferdig i 1883, det som i dag er Rogaland Teater.

Hotellet ble etablert av Samuel Olsen som drev det til 1862. Det ble da avertert til salg på grunn av hans svekkede helse. Johannes Olsen fra Sauda overtok hotellet i mars 1862 for 7800 spd. Samuel Olsen døde i 1866.
 I 1875 overtok den 57 år gamle skipper Johannes Wisnæs hotellet. I mars 1877 kjøpte Andreas Wesnes eiendommen for 84 000 kroner, men fire år senere averterte han eiendom-men for salg.


Hotel du Nord ble i 1882 kjøpt av Stavanger Brændevinssamlag som igjen solgte eiendommen til Stavanger kommune for 30 000 kroner mot at byens brannvakt fikk tilhold her. Bygningen rommet også lokaler for politi, byingeniør, formannskap, kemner og fattigforstander i noen år. Bygningen ble revet i juni 1957 og tomten ble opparbeidet til Domkirkeplassen.

Kilde: Skaal Stavanger! Erling Jensen. Allmennforlaget 2019.

Til hovedsiden