Jelsapresten Poul Knudsen

Foto: Erling Jensen.
Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Poul Knudsen var sogneprest til Jelsa fra 1800 til sin død i 1837 og prost over Ryfylke prosti fra 1803 til 1835. Han ble født i Kvitseid i Telemark 14. mai 1764. Han døde 21. februar 1837 i Jelsa.

Foreldrene var prokurator Johannes Knudsen og Anna Kirstine Paus, datter til skriveren i Telemark. Johannes Knudsen ble født i 1732 i Roskilde i Danmark. Anna Kirstine ble født i 1733 i Lårdal i Tele-mark. Hun døde i Kristiansand i 1789. Johannes og Anna Kirstine giftet seg i 1761.
(Prokurator er betegnelsen på en advokat fra tiden før innføringen av titlene overrettssakfører og advokat).

Poul Knudsen etterlot seg en bibel med egne opptegnelser:
Jeg, Poul Knudsen er født 14 Nov. i 1764 paa Næs Gaard i Hvidesøe Præstegjeld. Min Faer var Pro-küratør Johannes Knudsen. Min Moder Anna Kirstine Paus.

1781
1 Sept blev jeg demitteret fra Roskilde latinske Skole af Justitsraad og Rector Chr. Saxtorph. Samme aar 12 Sept erholdt jeg Examen Artium med Karakteren: Laudabilis.

1782
7 Julii erholdt jeg Examen Philosophicum med Karakteren: Laudabilis.

1783
5 Dec. erholdt jeg Examen Philologicum med Karakteren: Laudabilis.

1784
Lille Julaften blev jeg ved Professor og Rector Søren Monrads Forslag af Hr. Biskop Eiler Hagerup be-skikket til Lærer i Christiansand Latinskole.

1789
17 og 28 April erholdt jeg skriftlig og mundtlig Examen Theologicum under Professorerne Horneman, Molden, Zaver Mynter og Assesorerne Adler og Hansen. Samme Aar 2 Juni prædikede jeg i Augus-tinerkirken. Jeg erholdt Karaktererne Haud Illaudabilis.

1790
19 Febr. erholdt jeg kongelig allernaadigst Kaldsbrev at være Residerende Kapellan for Stod Præste-gjeld i Trondhiem Stift og blev til samme Kald av Biskop Tybring ordineret den 7 Mai. Samme Dag egteviet til min elskværdige Kone Dorthe Magrethe Arendrup af Stiftsprovst Storsfladt. 27 Junii holdt jeg min Indtrædelsesprædiken i Førr Kirke.

1791
29 Januari Aftenen Kl. 8. blev min Kone lykkelig forløst med en Søn der blev kaldet Hans Kristian. Han er 1814 / da jeg skriver dette / Stabskapitain i det Norske Jæger-Korps. Ombemeldte var 7 Marts i sin Daab confirmeret i Egge Kirke i Stod Præstegjeld.

1792
1 Novbr blev min kjære Kone atter lykkelig forløst med en Søn, der blev kaldet Lauritz Arendrup. Han døde af Tæring 20 Okt. 1812 i Stavanger, hvor han var Fuldmægtig hos Hr. Sorenskriver Bing.

1793
11 Novbr. blev min Kone atter forløst med en Datter, der blev kaldet Bergithe Sofie. Hun døde 28 April 1810.

1794
20 Novbr. Eftermiddagen Kl. 5. blev min kjære Kone atter forløst med en Datter. Hun ble kaldet Else Bolette. 22 Decbr døbt i Førr Kirke.

1796
14 Decbr. Middagen Kl. 1. blev min kjære Kone atter forløst med en Søn, der blev døbt i Førr Kirke og kaldet Carl Frederik. Han er nu Second-Leutenant i det Vesterlenske Infanteri Regiment.

1799
16 Maji Morgenen Kl 61/2 blev min kjære Kone forløst med en Datter døbt i Førr Kirke i Stods Præste-gjeld og kaldet Hanna Christine.

1800
4 April erholdt jeg kongelig allernaadigst Kaldsbrev at være Sogneperst for Jelsøe Sognekald i Christiansand Stift. 1ste og 2den Juni holdt jeg Afskiedsprædiken i Stoeds Præstegjeld. 28 Sept blev jeg af Hr. Provst Dybdahl offentlig indsat som Sognepræst for Jelsøe Præstegjeld.

1801
22 Okt. blev min kjære Kone forløst med en Datter, døbt i Jelsøe Kirke og kaldet Ingeborg Marie. Hun døde 17 Okt. 1803.

1803
1 Januarii blev min kjære Kone forløst med en Datter, døbt i Jelsøe Kirke og kaldet Dortha Magreta.

1807
17 April blev min kjære Kone forløst med en Datter kaldet Pauline, om Middagen Kl. 121/2.

1808
21 Dec erholdt jeg kongelig allernaadigst Kaldsbrev at være Sogneprest for Tønsberg Menighed i Aggerhus Stift. - Men Krigen som nu nylig var udbrudt aarsagede tilligmed min Kones dødelige Syg-dom, at jer allerunderdanigst frabad mig dette Kald.

1809
2 Febr blev min kjære Kone forløst med en Søn der blev kaldet Johannes Christian. Han døde 3die Julii 1810.

1810
7 Maji maatte min elskelige Hustru Dorte Maggrethe Arendrup bukke under for den Græsselige Tæring, hun i mange Aar havde baaret paa og indgik i de veige fredens Boliger. Gud gav mig af sin Naade og Miskundhed.

1811
17 Aug atter en kjær Kone og trofast Livsledsagerinde i Johanna Magretha Hagerup som er mine vogsne Børns hulde Veninde og den ømmeste Moder for de Smaa, - født i Christian-sand 1778 29 Julii.

1812
25 Aug blev denne min elskelige forløst med en Datter der blev kaldet Edvardine Johanne, født Kl 83/4 om Aftenen.

Dette skrev Poul Knudsens andre kone etter hans død i 1837:
Den 21 Februari 1837 var det høyeste Væsens Villie at bortkalde min retskafne af mig altid uforglem-melige Mand Poul Knudsen Provst og Sognepræst for Jelsøe Kald. - Vi vandrede Livets Vei 26 Aar med hverandre. Modgang og Medgang vekslede uafbrudt; jeg staar nu ene. Den Evige som styrer vort Lod give mig Held, Kraft og Mod at søge og finde min Lykke i prunkløs Virksomhed og at jeg kunne anvende mit Liv til Gavn og Daad, Flittighed og Stræbsomhed. Det vilde skjænke mig den Rigdom, Verdens Herlighed ikke formaar.
     Jelsøe Prestegaard 1827. Johanne Margrethe Knudsen.


Poul Knudsen er min tipp tipp tippoldefar, og hans første kone Dorthe Magrethe Arendrup er min tipp tipp tippoldemor.

Deres datter Dorthe Magrethe Knudsdatter som ble født i 1804 er min tipp tippoldemor. Hun fikk sønnen Christopher Olai Ommundsen i 1829, som er min tippoldefar. I 1878 fikk han datteren Kristofa Margrethe Ommundsen som er min oldemor. Hun fikk sønnen Einar Jensen i 1911 som er min farfar. I 1934 ble min far Einar jr. Jensen født. Jeg ble født i 1956.

Kilde: Årshefte, Rogaland ættesogelag 1945.

Relatert lenke: Jelsa kirke.

Til hovedsiden