Tananger kapell

Tananger kapell. Bildet ble tatt i mai 2024. Foto: Erling Jensen.
Tananger kapell. Bildet ble tatt i mai 2024. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen - september 2023
Tananger kapell ble bygget i 1879 og ligger i tettstedet Tananger i Sola kommune.

Det var losoldermann Gabriel Monsen som var den drivende kraft i arbeidet for å få reist kapellet. Planleggingen begynte allerede i 1874, og man gikk straks i gang med tegning av frivillige bidrag. 50 bidragsytere ga omtrent 200 spesiedaler. Enkemadam Doretha Olsen bidro med 1000 spesiedaler, noe som satte fart i byggeplanene. 10. desember 1874 ga 50 bidragsytere 200 spesiedaler. Det var allikevel ikke nok, så Tananger søkte Heradstyret om økonomisk støtte. 4. juni 1878 bevilget Stor-tinget 1600 kroner, og Heradstyret godkjente dermed oppførelse av kapellet. Tanangerbuen viste stor offervilje, og betalte ekstra kirkeskatt til drift av kapellet fram til 1915. Da overtok Håland kom-mune ansvaret med å betale utgiftene til driften.

Tananger kapell fra baksiden. Bildet ble tatt i mai 2024. Foto: Erling Jensen.
Tananger kapell fra baksiden. Bildet ble tatt i mai 2024. Foto: Erling Jensen.

Ved kongelig resolusjon av 27. juli 1878 ble det bestemt:

1. At det tillates at opføre en kapellkirke for Tanager krets i Sole hovedsogn av Haalands prestegjæld under Jærens prosti i Kristiansands stift paa den dertil utsette tomt paa gaarden Melings grunn.

2. At der til kapellet henlegges 6 gudstjenester aarlig, likesom der ved samme tillates anlagt en begravelsesplass.

I byggekomiteen satt losoldermann Gabriel Monsen, lærer Thorbjørn Trøiel, bonde E. Fallentinsen og bonde A. Sæbbe. Grunnarbeidet ble gjort vinteren 1878/79 på dugnad, med ledelse av Gabriel I. Haga. Steinarbeidet ble foretatt av Gabriel Ivarsen, og Lars L. Sunde sto for oppførelse og innredning. Byggekostnadene ble beregnet til 8000 kroner. Kapellet er et typisk kirkebygg tegnet av arkitekt Hans Ditlev Franciscus von Linstow som det fra 1850–1900 ble bygget tusenvis av i Norge.

Grunn til kapell og kirkegård ble gitt av Palle Olsen Meling. Han satt i Formannskapet i daværende Håland Kommune som besto av Sola og Madla i perioden 1891–1907. Han var også en av grunn-leggerne av Håland Sparebank. 22.august 1890 ble han valgt som ordfører i forstanderskapet. Palle Olsen Meling satt ti år som ordfører og deretter 19 år som medlem av direksjonen. 12.oktober 1898 fikk Tananger egen kirketilsyn. Det var sokneprest Nils Aalvik, lærer Thorbjørn Trøiel og bonde Palle Olsen Meling som kom med i det første tilsynet.

Kapellet ble vigslet onsdag 26. november 1879 av sokneprest Iversen, på vegne av biskopen som hadde forfall. Losoldermann Gabriel Monsen ga altersølvet til vigslingen, og enkefru Marie Meling ga lysekroner og lamper i 1905.

I 1901 fikk kapellet et pipeorgel, men det ble etter hvert dårlig og ble erstattet av et Hammondorgel i 1953. Nytt orgel på elleve stemmer ble montert i 1974.

Kapellet fikk elektrisk lys i 1921, og elektrisk varme i 1939. Samme året fikk kapellet ny alterduk, sydd av kvinner i Tananger. i 1959 ble kapellet oppusset, og fikk samtidig et tilbygg. I 1969 ble ny kirke-klokke montert. I 1999 ble kapellet restaurert for rundt 900 000 kroner, og driften på den tiden lå på rundt 80-90 000 kroner årlig.

3. september 2023 skrev NRK-Rogaland:
Sola kirkelige fellesråd har ikke penger til å vedlikeholde den gamle kirken i Tananger og vil rive den.

Det er flere i Tananger som mener at kapellet ikke bør rives, men heller utredes for alternativt bruk. Kapellet og dens historie bør vernes for fremtidige generasjoner.

I 2023 opprettet regjeringen et fond for bevaring og vedlikehold av norske kirker. Det er 961 kirker som blir omfattet av bevaringsfondet. 48 av dem ligger i Rogaland, blant andre Tananger kapell.

Kilder: Diverse aviser og publikasjoner fra Nasjonalbiblioteket. Ove Lie.

Til hovedsiden