Skolebekken

Bildet ble tatt i 2012. Foto: Erling Jensen.
Bildet ble tatt i 2012. Foto: Erling Jensen.

Skolebekken lå i Stavanger. Den gikk fra Breiavatnet til Østervåg og rant ut i sjøen mellom Bispebryggen og Jorenholmen. 

Bekken fikk i andre halvdel av 1800-tallet betydelig redusert vannføring, da Mosvatnet fikk et kun-stig avløp til Hillevåg og ble tatt i bruk som drikkevannskilde. I middelalderkilder omtales den bare som bekken eller elva, så navnet Skolebekken er yngre. Navnet har trolig sin forklaring i Stavan-ger skole som lå i bakken opp mot Domkirkeplassen øst for Stavanger domkirke. Skolen ble revet i 1839, og en ny ble bygd på samme sted.

På 1600- og 1700-tallet var det to dammer knyttet til Skolebekken. På plassen utenfor Myhregår-den, omtrent der det i dag står en skulptur av et par sauer, var det også anlagt en dam. Folkene som bodde i nærheten, ble kalt dammafolket. Dammen kan ha vært brukt både for bleking av klær og som kverndam, mens dammene i Byparken var fiskedammer. Skolebekken har også vært brukt til vasking og skylling av klær. I sin tid var det også ålefiske i bekken. Ved kjøpet av Bispe-gården i 1810 fikk Det Stavangerske Klubselskab ålerettighetene i Skolebekken.

Hovedinnfartstedet til byen var tidlig på 1600-tallet ved steinbroa over Skolebekken ved Bypar-ken. Her lå den såkalte konsumpsjonsboden, der det måtte betales avgift for varer som ble ført inn til byen. Denne avgiften ble opphevet i 1827. Det var videre en bro over Skolebekken ved krysset Hospitalgata/Klubbgata. På 1800-tallet var det også en del industri og håndverksvirksom-het langs bekken, blant annet fargerier. Skolebekken var fram til 1849 østgrensen for byen Stav-anger. I dag er restene av Skolebekken lagt i rør i hovedsak under Klubbgata. Omtrent der hvor reketrålerne ligger ved Jorenholmen, kan man se utløpet fra skolebekken.

I forbindelse med arbeidet med den nye sentrumsplanen ble en rekke forslag og ideer presentert i desember 2013. En av dem var å ta i bruk skolebekken og lage en åpen kanal gjennom Klubb-gata.

Foto: LINK Arkitektur AS og Alliance arkitekter AS.
Foto: LINK Arkitektur AS og Alliance arkitekter AS.