Skolebekken

Bildet ble tatt i 2012. Foto: Erling Jensen.
Bildet ble tatt i 2012. Foto: Erling Jensen.

Skolebekken lå i Stavanger. Den gikk fra Breiavatnet til Østervåg og rant ut i sjøen mellom Bispebryggen og Jorenholmen. 

Bekken fikk i andre halvdel av 1800-tallet betydelig redusert vannføring, da Mosvatnet fikk et kunstig avløp til Hillevåg og ble tatt i bruk som drikkevannskilde. I middelalderkilder omtales den bare som bekken eller elva, så navnet Skolebekken er yngre. Navnet har trolig sin for-klaring i Stavanger skole som lå i bakken opp mot Domkirkeplassen øst for Stavanger dom-kirke. Skolen ble revet i 1839, og en ny ble bygd på samme sted.

På 1600- og 1700-tallet var det to dammer knyttet til Skolebekken. Utenfor Myhregården, omtrent der det står en skulptur av et par sauer, var det også anlagt en dam. Folkene som bodde i nærheten, ble kalt dammafolket. Dammen kan ha vært brukt både for bleking av klær og som kverndam, mens dammene i Byparken var fiskedammer. Skolebekken har også vært brukt til vasking og skylling av klær. I sin tid var det også ålefiske i bekken. Ved kjøpet av Bispegården i 1810 fikk Det Stavangerske Klubselskab ålerettighetene i Skolebekken.

Ved en ren Hændelse
kom en interessant, gammel Gravsten forleden for Lyset i Stavanger. En Mand kom kjørende bortover Ladegaardsveien, da pludselig det ene Hjul sank dypt nedi. Ved Undersøgelse viste det sig, at det var en gammel Dæksten over Skolebækken, der var knækket, og da Stykkerne blev tat op, fandt man Inskriptioner paa dem. Det var en Gravskrift fra 1620 over Stavangers sjette Biskop Laurentzius Nicolai Scavenius.

(Dagbladet 8. mai 1899).

Hovedinnfartstedet til byen var tidlig på 1600-tallet ved steinbrua over Skolebekken ved By-parken. Her lå den såkalte konsumpsjonsboden, der det måtte betales avgift for varer som ble ført inn til byen. Denne avgiften ble opphevet i 1827. Det var videre en bru over Skole-bekken ved krysset Hospitalgata/Klubbgata. På 1800-tallet var det også en del industri og håndverksvirksomhet langs bekken, blant annet fargerier. Skolebekken var fram til 1849 øst-grensen for byen Stavanger. I dag er restene av Skolebekken lagt i rør i hovedsak under Klubbgata. Omtrent der hvor reketrålerne ligger ved Jorenholmen, kan man se utløpet fra skolebekken.

I forbindelse med arbeidet med den nye sentrumsplanen ble en rekke forslag og ideer presentert i desember 2013. En av dem var å ta i bruk skolebekken og lage en åpen kanal gjennom Klubbgata.

Foto: LINK Arkitektur AS og Alliance arkitekter AS.
Foto: LINK Arkitektur AS og Alliance arkitekter AS.