Litle Stokkavatn

Litle Stokkavatn ligger ca. to kilometer vest for Stavanger sentrum og utgjør sammen med om-rådene rundt Store Stokkavatn et sammenhengene grøntområde.

Navnet Stokka kommer av stokkar, veldige trestammer fra eldre/tørrere periode. Nord for Litle Stokkavatn er det en del berg med lauvskog, beitemark og gamle enger. På øst- og sørsiden er det jordbrukslandskap med gamle gårdstun, eikelunder og steingarder. Her er også et rikt fugleliv, spe-sielt i våtmarksområdene. Det er også observert dvergbåndflaggermus ved Litle Stokkavatn.

Det er turvei med lys på nordsiden av Litle Stokkavatn. Området rundt Stokkavatnene er kjerneom-råde for rådyrstammen i Stavanger, og turgåere får ofte se rådyr på nært hold her.

Litle Stokkavatn har vært nyttet som magasin for mølledrift. Møllebekken, bekken mellom Litle og Store Stokkavatn, er gravd ut som kanal. Ved Store Stokkavatn er møllen gjenreist.

Til hovedsiden