Stavangers historie 800 f. Kr.–1799

Kart fra 1742.
Kart fra 1742.

Det har trolig bodd folk i nåværende Stavanger kommune nesten siden området ble isfritt for ca.
12 000 år siden. Men de første jegerne og samlerne har ikke etterlatt seg mange spor. Befolkningen i steinalderen (før 1800 f.Kr.) var liten og streifet i begynnelsen rundt mellom midlertidige boplasser. Steinalderfolket gjorde heller ikke store inngrep i landskapet. Rester etter noen boplasser og noen løsfunn av pilspisser, steinøkser osv. forteller likevel litt om de første siddisene. Mer berømte stein-alderfunn er gjort i Stavangers nabokommuner, særlig i Vistehola på Randaberg. 

Det tok mange tusen år fra de første menneskene kom til Stavanger-området før selve Stavanger by begynte å ta form. Og de første sju hundreårene var byen ikke mer enn en liten husklynge rundt en stor katedral.
(Kilde: Stavanger kommune - Kultur og byutvikling).

800 f. Kr.
Breiavatnet ble ferskvann. Tidligere var det en fjordarm.

1030
Steinkorset over Erling Skjalgsson ble reist ved landeveien øst for Breiavatnet.

1125
Stavanger ble bispesete. Under den første biskop Reinalds tid begynte man å reise Stavanger domkirke.

1135
Stavangers første biskop, Reinald, måtte bøte med livet i galgen. Under striden mellom Magnus Blinde og Harald Gille nektet Reinald å bøye seg for pengeutpressing fra kong Haralds side; han ville heller sette livet på spill enn å forarme bispestolen sa han, hvoretter kongen lot ham henge i Bjørgvin 18. januar.

1150
St. Olavs-klosteret ble reist i Kleivå.

1152
Stavangerbispen, Jon Birgersson, ble landets første erkebiskop.

1163
Eirik Ivarson ble biskop i Stavanger. Han var biskop i perioden 1163–1188.

1164
Stavanger Bispestol fikk gavebrev på byen av kong Magnus Erlingsson.

1226
Hirdprest Åskjell Jonsson blir biskop i Stavanger.

1272
Bybrann. Stavanger domkirke ble sterkt skadet.

1275
Biskop Torgils bygde Hospitalet på Pedersgjerde. Almisse- og pleiested for fattige og syke.

1276
Stavanger domkirkes kor ble gjenreist i utvidet form og i gotisk stil, flankert av to firkantede tårn, av biskop Arne.

1297
Kongsgård ble omtalt for første gang. Opprinnelig kanskje kongsgård for Magnus Lagabøter.

1300
Katedralskolen (latinerskolen) ble bygd nordøst for Stavanger domkirke. Bygningen ble revet i 1842.

1303
Biskop Arne døde.

1322
Et stykke jord sør for Breiavatnet, Kannik, ble gitt som gave fra Bård Petersson (av Spånheimætten i Ulvik i Hardanger) til korsbrødrene.

1349
Svartedauden rammet Stavanger. Befolkningen ble redusert fra ca. 500 til ca. 150–200 innbyggere.

1388
Ogmund Finnson ble gravlagt i Stavanger domkirke.

1425
Stavanger fikk fulle kjøpstadsrettigheter.
Kong Erik av Pommern innskjerpet byens privilegier tilknyttet lokalt handelsmonopol.

1455
Hanseatene ranet tre skattekister i Stavanger domkirke.

1529
Biskop Hoskold av Stavanger uttaler til Eske Bille at han av all makt vil knekke det lutherske kjetteri.

1536
Reformasjonen. Stavanger domkirkes arkiv ble brent. St. Svithun's skrin forsvant. Alt bispegods ble lagt under kronen.

1540
Jon Guttormsson ble biskop (superintendent).

1557
Jen Riber ble biskop (superintendent).

1558
Stavanger domkirkes fem klokker ble sendt til Danmark. Sagnet sier at skipet forliste ved Håstein.

1565
Mariakirken ble overlatt til Stavanger borgerskap og almue i Stavanger lagsogn til rådhus og laug-tinghus.

1568
Stavanger len opprettes. Byen ble et administrativt senter (kommune).

1571
Dansken Jørgen Erikssøn (1535–1604) ble biskop (superintendent). Han regnes som den dyktigste og mest nidkjære av de lutherske biskoper i reformasjonsårhundret og ble kalt Norges Luther. Han hadde embetet i 33 år, og gjenreiste kirkelig makt og innflytelse. Det var Jørgen Erikssøn som fikk dødsstraff for signeri inn i trolldomsloven. Loven fra 1584 gjaldt først bare for Bergenhus og Stavan-ger len, men i 1593 gjaldt den for hele Norge. 

1577
St. Olavs klosteret med kirke ble revet.

1584
En mann ble stevnet for retten fordi han hadde skåret fem blodige kors på en kvinnes kropp for å helbrede hennes sykdom.

1592
Mariakirken ved Stavanger domkirke ble rådhus. Bygningen ble revet i 1883. Den ble brukt som brannstasjon de siste 18 årene.

1594
De første byvedtektene ble stadfestet. Kirkelige plikter og økonomiske krav ble innskjerpet.

1598
De første tre brannmenn ble ansatt i byen.

1605
Claus Scavenius ble ordinert til superintendant. Han sørget blant annet for at det ble tegnet et kart over eget bispedømme, det første i sitt slag, og utarbeidet jordebok over kirkegodset i Stavanger bispedømme, Grågås, fullført i 1626, samme år som Scavenius døde.

1607
Egenes ble gitt til Stavanger av kong Kristian IV til ekserserplass for byens borgerskap, deretter som-merbeite for byens kveg frem til 1771.

1612
Reglene for Stavanger hospital ble fastlagt.

1615
I Kiellandshagen ble et lite hus oppført av sokneprest Jonas Jenssøn. Dette huset skulle senere bli Radesykehuset i Stavanger.

1620
Byen fikk borgervæpning. Borgerne fikk pålegg om å bygge defensjonskipet Stavanger Galei.

1622
Første heksebrenning i Sandvigå. Barbro Bjelland ble dømt for trolldom og kontakt med djevelen.
Stavanger domkirke fikk orgel.

1627
Thomas Cortssøn Wegner ble utnevnt til superintendant i Stavanger. Han underviste personlig disip-lene i katedralskolens øverste lektie i hebraisk. Han sørget for å forandre Stavanger stifts grenser som hadde bestått i 500 år.

1633
20. september la en voldsom brann halve byen i aske. Skadelidte innbyggere fikk skattefritak i tre år.

1642
Byens fort ble satt opp på Skansen, og sto ferdig i 1647.

1650
Gapestokk ble satt opp på Torget.
Postportoen ble fastsatt. Forsendelsen av et brev fra Christiania til Stavanger kostet 10 skilling (høyeste takst).
Stavanger fikk sitt første apotek. Det lå i Kirkegata 21.

1652
Byen fikk for første gang postsamband. (Kristiania-Bergen-Stavanger.)

1655
Cornelius Cruys ble født 14. juni. Han var kjent som admiral i den russiske flåte. Hans egentlige navn var Niels Olsen. Han døde i St. Petersburg, Russland 14. juni 1727. En statue av ham står ved Bispe-bryggen.

1658
Andrew Smith, den skotske billedhugger og maler etablerte seg i byen. Han laget prekestolen til Stavanger domkirke.
Det første Valbergtårnet ble satt opp. Det var bygget i tre og ble brukt som branntårn.

1664
Siste heksebrenning. Trog-Astri og Bergitte Tolleivsdatter ble ved brand henrettet.

1680
Stavanger domkirkes kor ble kalket.

1682
Christian V bestemte at bispesetet skulle flyttes til Kristiansand.

1684
4. november - Storbrann rundt Vågen, 149 hus av ca. 350 brant ned. Byen hadde 1446 innbyggere før bybrannen.

1686
Stavanger by mistet byrettighetene sine 15. juni og var nå kun et ladested og alle kjøpstadsrettigheter i stiftet ble samlet i Kristiansand.

1690
1. mars - Stavanger fikk byrettighetene sine tilbake.

1695
Det store dødsåret, da minst hver syvende av byens innbyggere døde av en pestaktig sykdom som antakelig var en flekktyfus.
Fattigkirkegården i Kleivå ble tatt i bruk.

1700
Ca. 1700 får Stavanger eget vekterkorps. Det bestod av seks vektere, derav to tårnvektere og fire gatevektere. De skulle holde utkikk etter brann, varsle med tårnklokken, holde ro og orden, varsle om tid og vind og synge vekterviser.

1701
Stavanger hadde 1385 innbyggere.

1704
Kongssteinen fikk sitt navn etter at den ble besøkt av kong Fredrik IV.

1709
Byen fikk sin første industribedrift. Et salpeterverk i nåværende Verksgata.

1710
Stavanger fikk sin første skorsteinsfeier.

1716
28. mai, 89 hus i Østervåg brant ned.

1720
Blidensol i Gamle Stavanger ble oppført ca. 1720.

1735
Byprivilegiene ble tilbakeført. Borgernes hovedkrav om at handelen forebeholdes dem ble innvilget.

1736
Den kirkelige konfirmasjon ble innført.

1739
Katedralskolen ble dansk kristendomsskole.

1740
Byen hadde 425 hus.

1741
246 døde, de fleste av barnekopper.

1742
155 døde, de fleste av barnekopper.

1749
137 døde, de fleste av barnekopper.

1750
Jacob Kielland bosatte seg i Stavanger.

1760
Gabriel Schanche Kielland ble født i Stavanger 4. mars. Han døde 5. mars 1821. Han var forretnings-mann og konsul. Han arvet en betydelig formue og fortsatte farens handelshus under navnet Jacob Kielland & Søn. Han var sjef for Stavangers borgervæpning i 1784 og formann for byens eligerede menn i perioden 1786–1821. I 1799 igangsatte han byggingen av Ledaal til sommerbolig.

1761
Jens Zetlitz ble født 26. januar. Han døde 14. januar 1821. Jens Zetlitz var dikter og luthersk prest fra Stavanger. Han var også kjent for sine selskapssanger og drikkeviser.

1766
1. september - 40 hus ble lagt i aske på Straen.

1768
18. desember - 53 hus på Straen brant ned nord for brannstrøket fra 1766.

1769
Den første pålitelige bytelling. Stavanger hadde 3 337 innbyggere.
Det første kommunale legat ble stiftet av justitsraad Gabriel Hilmand.

1772
Peder Valentin Rosenkilde ble født 6. august 1772 i Stavanger. Han døde 10. juni 1836. Rosenkilde var kjøpmann, reder, konsul, stadshauptmann, politiker og utsending til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Våren 1813 sto det som i dag blir kalt for Rosenkildehuset ferdig oppført.

1773
2. mai ble Henrik Steffens født i Nedre Strandgate 19. Han døde 13. februar 1845 i Berlin. Han studerte til å begynne med mineralogi og geologi og ble professor i naturvitenskap ved universitetet Halle i Tyskland i 1804 og var professor i Breslau mellom 1811 og 1832.
29. november - Huset til sokneprest Jonas Jenssøn ble solgt til Stavanger Amt som opprettet Stavanger Amts Sykehus. Dette sykehuset ble kalt Radesykehuset og lå der Kiellandhagen er i dag.

1782
Briggen Henricha Maria gikk av stabelen fra Kjeringholmen.

1784
Det Stavangerske Klubselskab ble stiftet 15. november. Man antar at det først holdt til hos madam Dochedal i Skagen 24 ved Felthusalmenningen. Fra 1795 leide de lokaler der hvor det gamle apoteket i Kirkegata 21 lå. Les mer om Det Stavangerske Klubselskab i boken Skaal Stavanger!
Silda forsvant fra Rogalandskysten.

1785
Holme-Egenes ble bygget som landsted for Gabriel Kielland. Byggherren var Kiellands enke, Birgitte Nyrup Kielland, født von Fyhren.
Stavanger Reperbane ble anlagt av repslagermester Erik Tollefsen Berge. Ble overtatt av Andreas Cederbergh i 1835. Reperbanen var i drift til 1909.

1788
50 hus brant ned på Straen.

1791
Gabriel Schanche Kielland ga 1000 riksdaler til byen. Pengene ble benyttet til å bygge et arbeidshus, Spinnhuset, for byens kvinnelige tiggere.

1792
Andreas Cederbergh ble født i Egersund 29. desember. Han var stortingsrepresentant for Stavanger i 1833, 1836 og på det overordentlige Storting i 1836–1837. Les mer om Andreas Cederbergh i boken Skaal Stavanger!

1793
16 hus på Jorenholmen gikk opp i flammer.

1795
17. juni - Brann i strøket Østervåg, Skolebekkgaten og Forstaden tok med seg 26 større hus.
Stavanger hadde 2 478 innbyggere og 46 hoved- og tverrgater.

Til hovedsiden