Fattigkirkegården

Fattigkirkegården. Foto: Statsarkivet i Stavanger.
Fattigkirkegården. Foto: Statsarkivet i Stavanger.

Fattigkirkegården i Stavanger ble også kalt Olafs Kirkegaard og Klevens Kirkegaard. Den ble tatt i bruk 15. juli 1698. Flere epidemier hadde tatt så mange menneskeliv at kirkegården ved Stavanger domkirke var overfylt. Fattigkirkegården lå i enden av dagens Haakon VII's gate mot Olavskleiva.

I begynnelsen av 1800-tallet ble Fattigkirkegården bare benyttet til fattiglig. Men da Domkirkegården ble beskåret på forskjellig vis, tok en Fattigkirkegården i bruk for vanlige agtverdige folk. På gravplas-sens nordre side langs Kirkegårdstredet, fant man amtmann Erichstrups jordiske levninger gjemt og forlatt under en rusten malmplate. Graven ble da flyttet til Lagård gravlund og satt i ordentlig stand.

Da Gabriel Skanke Kiellands hustru, Johanne Margrethe Bull, døde i 1818, ble også hun gravlagt på Fattigkirkegården. Kielland søkte ved den anledning stiftsdireksjonen om å få feste et større gravsted for seg og sin familie. Søknaden ble innvilget og arkitekt von der Lippe fikk i oppdrag å bygge en verdig inngjerding omkring gravstedet. Kiellandsfamilien brukte gravplassen i en årrekke. Den siste gravleggelsen fant sted da Jacob Kielland døde i 1863.

Fattigkirkegården ble sløyfet som vanlig gravplass i 1834 da Lagård gravlund ble tatt i bruk. Men Kiel-lands gravsted ble liggende som et taust minne like til 1937. Da ble gravrestene og gravsteinene flyt-tet til Ledaal, og gravplassen jevnet. I 1843 ble det funnet rester etter en av grunnmurene på en byg-ning man antar kan være en del av Olavsklosteret.

Gravstøtte på Ledaal. Foto: Erling Jensen.
Gravstøtte på Ledaal. Foto: Erling Jensen.

I 1863 var kirkegården nedlagt og bortleid. I april kom der en streng advarsel i pressen:
Det bekjendtgjøres herved, at da jeg har leiet Fattigkirkegaarden under Kleven, agter jeg at drage den eller dem, der fremdeles uden min Tilladelse maatte gaa over Kirkegaarden eller paa anden Maade gjøre Brug af samme, til Ansvar efter Loven. Smed P. Telnes.

Til hovedsiden