Stavanger Arbeidsskole for Gutter

Tekst: Erling Jensen
Skolen lå i Stavanger og åpnet 8. januar 1880. De fire første årene holdt den til i Imslandssalen i St. Hansgate 8, men i 1883 flyttet skolen til nybygget i Nedre Dalgate 72. Skolen lå i Storhaug kom-munedel og ble populært kalt Abba.

Arbeidsskolen ble anlagt etter svensk mønster etter grev Lewenhaupt arbeidsskole på Claestorp i nærheten av Cathrineholm i Sverige. Formålet var å lære barn og ungdom praktiske fag. Den drivende kraft ved starten var lærer Christian Oftedal, som også ble skolens første bestyrer. I ved-tektenes §1 sto det:
Skolens formaal er at bibringe elevernes haandfærdighed og vække deres lyst til legemligt arbeide. Den vil derved virke opdragende paa dem og udvikle deres sans for orden og skjønne former. Den vil dessuden sætte dem i stand til at anvende ledige stunder til husflidarbeide.

I 1881 meldte ca. 350 gutter sin interesse, men skolen hadde kun plass til 44 elever. Det ble dermed behov for en større bygning. I 1883 ble bygningen i Dalgata oppført. Den kostet rundt 8000 kroner inkludert tomt. Den ble reist med økonomisk støtte fra bl. a. Stavanger Brændevinssamlag og Sta-vanger Sparekasse. Staten bidro med 200 kroner. En kvinneforening arrangerte basarer og arbeidet for å skaffe skolen midler. Skolen fikk også støtte hos flere af vor bys rigmænd, navnlig dhrr. grosse-rere Lars Berentsen, Ths. Falck, E. Rønneberg, H. Svendsen og K. Knudsen. Tomten ble kjøpt for 913 kroner av Carl Petter Nyman. Den nye skolen hadde plass til 200 elever.

Annonse i 1886.
Annonse i 1886.

Det er få undervisningsanstalter i Stavanger som har oppnådd så stor popularitet som denne skolen. Dens bredde i undervisningen var imponerende. På arbeidsskolen var det avdelinger for snekkere, skomakere, bokbindere og malere. Det var mulig å få opplæring i mekaniske fag, smiing, svarving, pappsløyd og andre former for husflid. Videre var der en sjømannsstue hvor det ble undervist i mari-time fag og dessuten i praktiske ferdigheter som spleising og knobing. Man fikk også en arbeidsstue for tegning, olje- og rosemaling. Og dette åpnet adgangen for jenter til arbeidsskolen.

Fra 1907 ble den Kortvarige Haandværksskolen etablert som en yrkesskole for både unge og voksne håndverkere. Denne var i drift fram til 1920, da Stavanger forskoler og fagskoler for håndverk og industri ble satt i gang. 17. januar 1921 ble bygningen overdratt til Stavanger Håndverk- og Industri-forening. Senere ble driften overtatt og bekostet av kommunen.

I 1940 ble det vedtatt å samle all yrkesutdanning i lokalene til Stavanger Tekniske Aftenskole i Vaisen-husgata 50. Og fra da av ble arbeidsskolen hovedsakelig brukt til mer hobbybetont håndverksopp-læring på kveldstid for elever i folkeskolen. Denne virksomheten ble drevet fram til 1991.

Lokalene ble senere leid av Johannes Voksenopplæringssenter. Deretter brukte St. Svithun skole lokalene i 2005–2007 mens skolen ble pusset opp. I kjelleren er det en utstilling om blikkenslager-yrket. Bygningen er vernet, men sto i noen år og forfalt. I 2017 ble endelig bygningen renovert av Stavanger kommune.

Jeg gikk selv på "abba" i 1960-årene. Det var et flott tiltak som lærte oss både ulike håndverk og samarbeid. 

Kilde: Diverse aviser fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden