Lagård gravlund

Mer enn 2000 mennesker møtte opp da Lagård gravlund ble innviet 5. september 1834. Det var et imponerende antall da Stavanger kun hadde 4857 innbyggere. Gravlunden har frem-deles samme struktur og utforming som da den var ny. Den har en variert samling gravminner, representative for hele perioden den har vært i bruk.

I 1868 ble gravlunden utvidet sørover til Kirkegårdsveien, og i 1882 videre sørover fra Kirkegårds-veien mot Paradis og Hillevågsvatnet. Lagård gravlund dekker et areal på 45 000 m2. På grav-lunden står det en driftsbygning fra 1980 og et kapell fra 1984. Kapellet er bygd i tre og betong, og har 155 sitteplasser. Orgelet ble bygd i 1987 av Jehmlich Orgelbau i Dresden, og har åtte stemmer. Gravlundens første kapell ble revet i 1983, og var et skolehus som ble flyttet fra Köhlereiendom-men i Hillevåg i 1884. En tunnel som ble gravd ut trolig under 2. verdenskrig går fra baksiden av kapellet og til St. Svithun skole. Mer om denne tunnelen kan man lese om i romanen Charles.

Lagård kapell. Foto: Erling Jensen.
Lagård kapell. Foto: Erling Jensen.

Mange kjente personer er gravlagt på Lagård gravlund, blant annet forfatteren Alexander L. Kiel-land, maleren Lars Hertervig, eidsvollsmennene Jens Erichstrup og Peder Valentin Rosenkilde, maleren Jacob Sømme, arbeidslederen John Tanke Sviland, forfatteren Theodor Dahl, Henrik Finne, Per Gjemre og Sverre Ivan. Familien Bergesen, avistegneren Henry Imsland, billedhugge-ren Magnus Vigrestad, musikeren Karl Franz Dørr, og redaktør av avisen 1ste Mai og stortings-mann Børge Olsen-Hagen. 340 gravsteder er registrert som verneverdige.

Lagård gravlund sies å være den best bevarte rammekirkegården i Norge. Det er gjort en betyde-lig registrering av bevaringsverdige graver og gravminner. Den har en vakker og frodig vegeta-sjon med mange store vintergrønne trær som barlind, thuja og sypresser.

Stavanger kirkelige fellesråd, Stavanger kommune og Byhistorisk forening har samarbeidet om å utarbeide en kultur-historisk skilting på Lagård gravlund. Skiltingen er lagt opp som en historisk vandring gjennom gravlunden. Det er i tillegg utarbeidet en egen brosjyre med informasjon om gravene til personer som har satt spor etter seg lokalt og nasjonalt.