Nedre Strandgate

Nedre Strandgate i 1912. Foto: Ukjent.
Nedre Strandgate i 1912. Foto: Ukjent.

Nedre Strandgate i Stavanger starter som blindvei ved Rosenkildehuset og går i nordlig retning til Uelands gate. Fram til saneringen av Kleiva-området omkring 1950, startet gateløpet fra Torget. 

Husene og bygårdene som i middelalderen og ned gjennom århundrene ble oppført vest for linjen Kongsgård - Vågen, ble liggende langs to gateløp som gikk under navnet Algaderne, Almandsga-derne, eller Almindingsgaderne. Den nederste løp nede langs Vågens vestside, den andre løp paral-lelt med den lenger oppe i skråningen.

Etter hvert som Straen ble bebygd, forsvant disse navnene, og gatene opptrer i kildene med de navn de har i dag. Nedre Strandgate ser ut til å være relativt tett bebygd allerede før 1700-tallet. Begge sider av gaten var bebygd. Innerst mot Torget lå en rekke av byens største kjøpmannsgårder, og ut-over på gatens sjøside lå sjøhusene til redere og kjøpmenn side ved side. På gatens vestside bodde ytterst ute styrmenn, matroser, daglønnere, fiskere og loser.

Nedre Strandgate 74, 76, 78 og 80. Bildet ble tatt i 1965. Foto: Jacob Kvæstad/Stavanger byarkiv.
Nedre Strandgate 74, 76, 78 og 80. Bildet ble tatt i 1965. Foto: Jacob Kvæstad/Stavanger byarkiv.

Når man tar det store antall kjøpmannsgårder innerst mot Torget i betraktning, så var dette gjennom mange generasjoner Stavangers fornemste gate.

Mange hus i gaten er revet for å gi plass for nybygg. Likevel er både kjøpmannsgårder, sjøhus og en variert småhusbebyggelse bevart langs hele Vågens vestside. Boligbebyggelsen fra 1830 til 1860 i strekningen fra Rosenkildehuset til Dahlalmenningen er vernet. Denne inngår i boligområdet Gamle Stavanger.

Relatert lenke: Nedre Strandgate 15.

Kilde: Hans Eyvind Næss: Gamle Stavanger, Foreningen Gamle Stavanger 1998.