Stavangers historie 1800-tallet

Modell av Stavanger anno 1810. Laget for Stavanger Museum av Reza Ghoumi, Arkeologisk museum.
Modell av Stavanger anno 1810. Laget for Stavanger Museum av Reza Ghoumi, Arkeologisk museum.

1800
Det ble anlagt en brønn på en kilde som var kjent tilbake til middelalderen. Den fikk navnet Groom-brønnen, etter et engelsk firma som eide den. Vannet i brønnen var av utmerket kvalitet og ble blant annet benyttet mye av seilskuter som lå i Vågen. Brønnen ligger rett over gaten for Nedre Strand-gate 17.

1801
Byen hadde 2466 innbyggere.

1802
Herregårdsboligen Ledaal sto ferdig og ble tatt i bruk året etter. Byggherre var Gabriel Schanche Kielland. I dag er bygget museum, kongebolig og Stavanger kommunes representasjonsbolig.

1803
Havnefogd Thomas Natvig ble født. Han døde i 1890.

1804
Jens Bloch (1763–1830) ble biskop i Stavanger.

1805
Erik Berentsen ble født. Han var kjøpmann som startet et stort firma i Stavanger, en manufaktur- og isenkram (jernvare) -forretning i forbindelse med skipsrederi og sildehandel.
Johan Michael Keyser (1749–1810) ble biskop i Stavanger.

1806
Johann Hinrich Steinkopf bosatte seg i Stavanger.

1808
Store sildemengder kom til kysten etter å ha vært vekke i 25 år. Dette fortsatte hvert år frem til 1870 og ble en formidabel velstandskilde.

1809
282 familier fikk understøttelse fra det offentlige kornmagasin.

1810
5. juni kjøpte Det Stavangerske Klubselskab Bispegården. De fikk samtidig ålerettighetene i Skole-bekken.

1811
Christian Sørenssen (1765–1845) ble biskop i Stavanger.
Ole Sangesand, også kjent som Pilt-Ola, fikk borgerbrev i Stavanger. 

1812
Stavanger Byes Søndagsskole begynte sin virksomhet 10. oktober.

1813
Rosenkildehuset sto ferdig. Huset i Nedre Strandgate 11 var byens største privatbolig og tilhørte Peder Valentin Rosenkilde.

1814
Peder Valentin Rosenkilde representerte Stavanger ved riksforsamlingen på Eidsvoll.

1815
Stavanger hadde 2513 innbyggere.

1816
Carl Petter Nyman ble født.
Johan Adam Köhler anla et reparasjonsverksted for skuter i Østervåg.

1817
Cand. theol. Ole Blix ble født.

1818
Hoffagent Gabriel Schanche Kielland kjøpte en del av den gamle Fattigkirkegården som han lot inn-hegne som familiegravsted for sine foreldre, seg selv og sine etterkommere.
Byen fikk en kvekermenighet (Vennenes Samfunn). De holdt møtene sine i forsamlingslokaler i Rosen-kildehagen og i Hospitalgata 12. Dette var landets første kvekermenighet.

1819
Andreas Cederbergh startet byggingen av det såkalte Cederbergh-huset i Sølvbergata 2, eller hus nummer 271 på Arneageren som det het på den tiden. Her skulle Cederbergh drive hotell, gjestgiveri og skjenkestue. I 1823 tok han borgerskap som eneherbergerer, gjæstgiver og tracteur. Hotelldriften ble nedlagt i 1836, men huset fungerte videre som et slags kulturhus. Les mer i boken Skaal Stavanger!

1820
Foreningen for trængende Søfolk etc. ble stiftet 8. juli.

1821
Kvekergravstedet på Våland ble opprettet.
Eiler Hagerup Schiøtz arvet Store og Lille Kvitsøy i byens havnebasseng og tinglyste at de heretter skulle hete Sølyst og Græsholmen. Lyststed ble oppført i 1822.

1822
Herheimhuset fra Sauda ble oppført (bit for bit) i Bergsmauet i Gamle Stavanger. Bebyggelsen spredte seg da videre til Mellomstraen.

1824
Kongsgård ble skole og ble tatt i bruk. 

1825
4. juli - De første emigranter fra Norge til Amerika forlot Stavanger på sluppen Restauration. Det var 53 mennesker ombord, og dette var opptakten til norsk utvandring til Amerika. Lederen var Cleng Peerson (Klein Pedersen Hesthammer). Skipet ankom etter 96 døgn.
Vennenes Skole (Kvekersamfunnet) ble startet opp av Elias Tastad. Skolen ble nedlagt i 1912.

1826
Brødremenigheten ble etablert 5. desember dette året, og en ledende skikkelse var fogd Søren Daniel Schiøtz.

1828
Kjøtt- og pølseforretningen A. Idsøe som er Stavangers eldste firma ble etablert i 1828 av Thore Thorsen Idsøe som kom fra øya Idse i Ryfylke.
Mariakirken ble påbygd med 2. etasje.
Stavanger Bibelforening ble stiftet 9. februar.
Tungenes fyr ble etablert av Stavanger Havnekommisjon. I dag er fyrstasjonen blitt en idyllisk kystperle med museumsdrift, kunstgalleri og naturopplevelser.

1830
Lars Hertervig ble født.
Johan Adam Köhler døde, 49 år gammel.
Stavanger hadde 4000 innbyggere.

1831
Fiskeren Ole Jensen Holm ble født.

1832
Johan Storm Munch (1778–1840) ble biskop i Stavanger. Senere dette året overtok Mathias Sigwardt (1770–1840).

1833
7. februar brant det på Holmen og 29 hus og 31 sjøboder ble rasert. De to tårnvekterne i Valbergtårnet som skulle varsle brann var sovnet på vakt.
Stavanger fikk sin første avis: Stavanger Adresseavis. Redaktør var Lauritz Christian Kielland.

1834
Stavanger Sparebank ble etablert som byens første bank.
Blåsenborg skole startet i et lite hus på Øvre Blåsenborg 2. Det var den første offentlige skolen i den gamle Hetland kommune. Skolen ble senere omtalt som Fattigskolen på Blåsenborg og Skrapå.
Josephinestiftelsen ble stiftet 10. juni og holdt til i Kongsgata 48. Formål var å oppdra foreldreløse fattige pikebarn, eller slike som måtte tas bort fra hjem, til gode tjenestepiker. Nå holder Kirkens bymisjon til i huset.
Lagård gravlund ble tatt i bruk. Den ble utvidet i 1869 og 1882.
Fattigkirkegården i Kleivå ble lagt ned.

1835
Kjøbmand Boye Petersens Brænderie startet sin virksomhet i april. Det var en liten bedrift som sysselsatte en Mester og en Daglønner. I de åtte måneder brenneriet var i drift ble det produsert
54 000 potter 7-gradigt Brændeviin.

1836
Skipsreder Mons Gabriel Monsen ble født.
Politimester, byfogd og hermetikkgründer Henrik Finne ble født 14. desember.
Stavanger Maadeholdsselskab ble stiftet 12. april og var det første organiserte avholdsarbeidet i Norge.
Vindmøllen på Møllehaugen ble bygd. En slepebane brakte kornsekkene fra sjøen og opp til mølla. Frem til 1951 da den ble revet, var møllen et karakteristisk symbol for området.

1837
Forslag til Stavanger bystyre om bruk av gatebelysning ble avslått.
Kongsgata 68 ble bygd, og var hjemmet til bl.a. tollinspektør Claudius Jacob Schive.

1838
Lars Berentsen ble født. Han var kjøpmann, reder og borgermester i Stavanger.
Lars Oftedal ble født. Han var prest, pressemann og politiker.
Almueskolen ble opprettet.

1840
Den kombinerede Indretning ble oppført. Den fungerte som hospital for 100 pasienter, asyl for psykisk svekkede, tvangsarbeidsanstalt for 50 kvinner og menn, gamlehjem, badeanstalt, vaskehus, kjøkken, likhus og steinhoggeri.
Det ble eksportert ca. 120 000 levende hummer pr. år fra Stavanger.
Rosenkildeverven ble etablert. Skipsverftet tilhørte handelshuset P. V. Rosenkilde & Søn, og lå ved Fiskepiren. Verftet ble etablert i 1840, og fram til 1875 ble det bygd 14 skip.
Stavanger Toldbod i Nedre Strandgate 51 ble tatt i bruk.

1841
Hotel du Nord åpnet.
Jacop von der Lippe (1797–1878) ble biskop i Stavanger.
Spetalsbakkane lå i den vestvendte skråningen nedenfor nåværende St. Petri kirke. I 1841 foregikk den siste offentlige kakstryking, eller pisking her. To forbrytere ble bundet til en stolpe og pisket.
Ti prosent av byens innbyggere fikk fattigunderstøttelse.
Verksgata 34 ble oppført.

1842
Anna Spafford ble født.
Det Norske Misjonsselskap ble stiftet.
Driften ved Radesykehuset opphørte og huset ble solgt til konsul Jakob Kielland.

1843
Amtssykehuset sto ferdig på Pedersgjerde.
Elias Tastads forsamlingshus i Rosenkildehagen ble reist. Det er det eldste bedehuset vi kjenner til i Norge.
Domkirkens Almueskole ble ferdig bygd.
Kitty (Christine) Lange Kielland ble født 8. oktober i Stavanger. Hun ble en av Norges første kvinne-lige malere og er fremdeles blant de mest betydningsfulle.

1844
Den gamle kirkegården på Egenes, nedre del ble innkjøpt, den øvre i 1854.
Det Norske Afholdenhedsselskab, ble stiftet i Stavanger.
Jacob Jacobsen Helvig ble født.
Landets første søndagsskole ble åpnet i Stavanger.
Stavanger femdalers pensionsindretning ble stiftet, som yder pension til enker og ældre, ugifte kvinder.

1845
Foreningen Afholdenheds Selskabet i Vennesamfundet ble stiftet av byens kvekere.

1846
Haugianernes forsamlingshus i Nygata 11 ble tatt i bruk palmesøndag dette året.
Dreyer Grafiske Anstalt ble startet av Paul Terchelsen Dreyer.

1847
Christian Ludvig Floor startet bokhandel på Holmen. Han overlot bokhandelen til sin bror Johannes i 1853.
Håndverkernes forening ble stiftet under navnet Stavanger Haandværkerforening. Den var for hånd-verkere med borgerskap.
Skobutikken Ommund Olsen ble etablert.

1848
Den første byutvidelsen ble besluttet ved lov den 12. juli 1848. Med virkning fra 1. januar 1849 ble for-stedene Konventgrunnene, Pedersgjerdet, Blåsenborg, Verket, Rosenkildehagen, Bergeland, Kannik og en mindre del av Bispeladegård overført fra Hetland kommune. Les mer i boken Verket.
Hetland sogn (Frue sogn) ble skilt fra Stavanger by.
Jekten Anna af Sand ble sjøsatt.
Koleraepidemi brøt ut. 

1849
18. februar. Forfatteren Alexander Lange Kielland ble født i Kiellandhuset ved Breiavatnet.
Pr. juni var 92 personer smittet av kolera, hvorav 41 døde. De døde ble gravlagt på Egenes kirke-gaard som også ble kalt kolerakirkegården.

1850
Det bebygde arealet i Stavanger var 273 mål fordelt på 9200 innbyggere.
Stavanger Sparekasse ble stiftet som Stavanger Arbeiderforenings Spare- og Låneindretning. Autorisert som sparebank i 1878 og fikk da navnet Stavanger Sparekasse.
Stavanger Søemandsforening ble stiftet 12. desember.
Stavangers skipsflåte besto av 300 skip. Stavanger var blitt en av landets ledende sjøfartsbyer, og ble dominert av en rekke rike handelshus. Stavanger eksporterte ca 240 000 tønner saltet vårsild.

1851
Ingeniør Carl Brun anla et verksted med smie på Roaldsøy utenfor Stavanger. Dette ble grunnlaget for Stavanger Støberi & Dok som i en periode var Stavangers største arbeidsplass. Les mer i eboken Dokken.
Stavanger Arbeideres Understøttelsesforening ble stiftet.

Stavanger i 1851.
Stavanger i 1851.

1852
Fregatten Souverain ble bygget av firmaet O. Helliesen & Co. Skipet ble sjøsatt 16. juni fra Sandvigen og var det største skipet som hadde blitt bygget i byen. 
Thorstein Bryne ble født 14. juli. I midten av 1870-årene overtok han farens forretning og utvidet denne til en stor virksomhet. Les mer i eboken Dokken.
Norges Bank opprettet avdelingskontor i Stavanger.

1853
Tasta skole ble etablert i Hetland kommune i 1853 som Tastad skole. Skolehuset ble revet og erstattet med nybygg i 1917.
Thore Vølstad ble født. Han var politiker, misjonsmann og bonde fra Stavanger.
Kvekeren Asbjørn Kloster stiftet Norges første totalavholdsforening. Les mer i boken Skaal Stavanger!
Valbergtårnet ble bygd som utkikkstårn for byens vektere. Det erstattet et nesten 200 år gammelt falleferdig tretårn.

1854
Frue kirke ble innviet 18. oktober.
Vennenes samfunn gravlund som også blir kalt kvekergravstedet ble tatt i bruk.

1855
Aksjeselskapet Tou ble startet. Det het da Interessentskabet Tou. Bedriften omfattet bryggeri, mineralvannfabrikk, handelsmølle og hermetikkfabrikk. Drivende kraft var Børre Rosenkilde.
Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) ble stiftet 12. februar for å drive lokal rutefart med hjul-damperen Ryfylke.
Fregattskipet Jacob Kielland ble bygd i Stavanger.
Frida Hansen ble født 8. mars.

1856
Bolette Wiese og søsteren Johanne startet en pikeskole i Laugmannsgata. Skolen ble nedlagt i 1899.
Briggen Dacapo ble sjøsatt ved Strømstenens Verft.
Det første fotografiet av Stavanger ble tatt av fotografen Mathias Hansen 19. juli.

1857
Kornelius Olsen ble født 15. oktober. Han drev først med grossistvirksomhet og fabrikasjon. Senere kjøpte han skipsparter og disponerte flere mindre seilskip. Les mer i eboken Dokken.
Malde teglverk ble etablert.
Petri skole ble tatt i bruk.
Stavangers første telegrafstasjon ble åpnet.

1858
Christian Bjelland ble født. Han var kjøpmann, reder og en av de største innen hermetikkindustrien i Stavanger og Norge.
Ole Olsen Sangesand, også kjent som Pilt-Ola, døde som en fattig mann. Sine siste år tilbrakte han på Den Kombinerede Indretning

1859
Misjonsskolen ble grunnlagt.
Sandviken skole ble etablert i Løkkeveien 128.
Stavanger Politimesterembete ble opprettet 7. mai.
Stavanger yngre Afholdenhedsforening mod brugen af alle berusende Drikke, ble stiftet av kvekeren Asbjørn Kloster 29. desember i hans eget skolelokale i Pedersbakken 1. To år senere skiftet forenin-gen navn til Stavanger Totalavholdsforening. 
Tina Magnesen ble født 4. august.

1860
Stavanger hadde 14 000 innbyggere.
Holmenbrannen, eller storebrannen. 210 hus brant ned og 2000 mennesker ble husløse. Brannen startet i Østervåg og bredte seg nord og vestover til Valberget og Holmen. Les mer her.
Leo Aanonsen veske- og lærbutikk ble etablert.
Mariakirken ble brannvakt.
Martha Mortensen Persen ble født 22. august.

1861
Stavanger Turnforening ble stiftet. De første årene ble øvelsene praktisert i Kongsgård gymnastik-lokale ved Breiavatnet.
Frøknene Rings pikeskole startet opp. Det var sju søstre som sto for driften, fire var lærere. De holdt til i over 30 år i Kongsgata 49 ved Breiavatnet. Fra 1897 fikk også gutter adgang til skolen. I 1899 flyttet skolen opp til nyoppførte lokaler i Birkelandsgata 2-4. Driften ble overtatt i 1901 av I. M. S. Platou. Da var det 352 elever, 14 lærerinner og fire lærere ved skolen.

1863
Berge Sigval Nathanael Bergesen ble født. Les mer i eboken Dokken.
Byggingen av kombinert rådhus og fengsel på Torget, Kongsgata 2 ble påbegynt. Kjelleren hadde celler for fyllearrestanter.
Stavanger Søforsikringsselskab ble opprettet med en kapital på 400 000 kroner.

1864
Misjonsmuseet ble etablert av Det Norske Misjonsselskap.
Kvindeforeningen for trængende søgutter, ble stiftet. Den skulle udruste fattige gutter, der ikke har understøttelse af fattigvæsenet, med de nødvendigste klæder til deres første reise.
Pleiestiftelsen for smaabarn ble opprettet etter initiativ av Dina Jonasen. I 1868 kjøpe stiftelsen Kleve-gaten 6 som ble brukt som hjem for 20-30 barn.

1865
Anna Othilie Tonning ble født 4. januar på Lindøy.
Berentsens Reperbane ble anlagt på Spilderhaug av kjøpmann Erik Berentsen d.e. og hans sviger-sønn Charles Racine. Det var den siste reperbane i bruk av i alt ti, og den var i drift til 1917.
Byen fikk gatebelysning. 150 gasslykter ble satt opp. De ble tent for hånd ved mørkets frembrudd og slukket om morgenen.
Det var 121 kvekere og 15 mormoner i byen.
Hetland skole åpnet på Kyviksmarka. Skolen var i virksomhet frem til 1910, og ble senere framhalds-skole til et stykke ut i mellomkrigsårene.
Leseselskapet Athenæum ble opprettet.
Revheim kirke ble innviet 20. september av prosten på Jæren, John Moses. Les mer her.
Stavanger hadde 16 600 innbyggere, og antall bebodde hus var ved utgangen av året 1490.
Stavanger Gasværk i Sandvigå ble anlagt.
Stavanger Kunstforening ble stiftet.

1866
Stavanger tok i bruk sitt nye vannverk på nyåret. Vannledningen ble lagt fra Mosvatnet til Kongsgata, Laugmannsgata, Skagen og Torget + sideledninger til 86 brannkummer.
Stavanger Forbruksforening eksisterte til 1869. Denne foreningen hadde butikkutsalg både i St. Pedersdalen (Persdalen) og St. Hansvollen. Dessuten var det utsalg på Straen.
Egenesløkkene ble innlemmet i byen.
St. Petri kirke sto ferdig. Kirken ble tegnet av arkitekt Conrad Frederik von der Lippe.
Sigbjørn Obstfelder ble født 21. november.
Skonnerten Alkana ble sjøsatt. Dette var det siste skipet som ble bygd ved Jorenholmsverven.
Stavanger musikalske Selskab ble grunnlagt 1. september. Virksomheten ble innstilt i 1881.
Svaneapoteket ble åpnet på Torget av Hans Schierven Knoph (f. 1821).

1867
Det ble satt rekord i innførsel av brennevin med 394 752 potter. Byen hadde ti skjenkesteder for brennevin og 39 for vin og øl. Les mer i boken Skaal Stavanger!
Domkirken ble hensynsløst restaurert. Veldig mye inventar ble på denne tiden fjernet og ødelagt. Det nye ble murt opp med murstein fra Malde Teglverk.
Skarpskytterkorpset ble stiftet med det Formaal at optræde i Krigstilfælde som Lokalværn samt skaffe Medlemmerne praktisk, militær Uddannelse.
Stiftelsen for ældre ugifte Kvinder ble etablert 30. oktober.

1868
Skipperforeningen ble opprettet. Med det formaal at understøtte trængende medlemmer og deres efterladte.
Skonnerten Progress ble bygd i Stavanger.

1869
Kommunen oppførte vaskeanstalten i Kannik.
Kvaleberg skole ble tatt i bruk.

1870
Bebyggelsen krøp oppover høydedragene fra Breiavatnet, mot Bergeland og Storhaug, Kannik og Våland.
Firmaet C. Houge Thiis ble grunnlagt av Carl Schreiner, Gustav Nielsen og C. Houge Thiis.

1871
Bladet Bibelbudet ble startet av Lars Oftedal.
Dampskipet Primus ble sjøsatt ved Strømstenens Verft.
Den frivillige fattigpleie ble opprettet.
Domkirkens asyl begynte sin virksomhet etter initiativ av Dina Jonasen. De holdt til i Henrik Steffens-gate. 
Joh. Rasmussen & Racine ble etablert.
Sjøforsikringsselskapet Alliance ble stiftet. Det ble oppløst i 1892.

1872
Avisen Stavangeren ble grunnlagt. Den opphørte i 1899, men ble gjenåpnet i 1916.
Hundvåg skole ble tatt i bruk.

1873
Holdt & Isachsen ble etablert 1. september av Hans Christian Weibye Holdt og Isach Schjelbred Isachsen. Firmaet hadde sine kontorer i Nedre Strandgate 5 i Stavanger. Les mer i eboken Dokken.
Hustvedt & Co. AS ble etablert.
Stavangers første hermetikkfabrikk, Stavanger Preserving Co. ble etablert.
Stavanger Kjemiske fabrikk ble opprettet.
Skansekaien ble påbegynt.

1874
Barneavholdsforeningen Haabet ble stiftet 25. august.
Birkemo Kostyme og hobbybutikk ble etablert.
Jørgen Moe (1813–1882) ble biskop i Stavanger.
Metodistmenigheten i Stavanger ble stiftet 8. november. Les mer her.
Oppfinneren Hans Sundt Berggraf ble født.

1875
Barken Rosenberg ble sjøsatt fra Brødrene Berners verft i Sandvigå. Det var da det største skipet som var bygd i Stavanger.
Betania, byens største forsamlingslokale ble åpnet av presten Lars Oftedal i januar dette året, men ble utvidet allerede året etter og ble innviet 24. februar 1876 med over 3000 mennesker til stede. Nå i bruk som revyscenen Stavangeren.
Frue Meieri ble grunnlagt under navnet Stavanger Meieri.
Stavanger Brændevinssamlag ble etablert. Det ble ofte omtalt som Bolaget eller Brændevinssam-laget. Samlaget var en slags forløper til Vinmonopolet. Les mer i boken Skaal Stavanger!
Stavanger hadde ca. 20 000 innbyggere, antall bebodde hus var 1760.

1876
18. januar døde Asbjørn Kloster.
Brødrene Pedersen glassmagasin ble etablert.
Briggen Semiramis på 1018 nettotonn ble sjøsatt ved Strømstenens Verft. Det var da det største skip som noen gang var bygd i Stavanger.
Fregattskipet Imperator ble sjøsatt fra Kjeringholmen verft.
Halvor Knudsen Øgreid etablerte seg som trelasthandler. Les mer i boken Verket.
Køhlerlåven i Hillevåg ble oppført.
N.B. Sørensens Dampskibsexpedition ble etablert av Nils Birkrem Sørensen.
Stavanger Brandforsikringsselskab ble etablert. Selskapet ble oppløst 1. juni 1900.
Stavanger var Norges nest største sjøfartsby.
Stavanger amts forening til dyrenes beskyttelse ble etablert.
Stavanger Indremission ble stiftet 11. november.
Stavanger Jagtklub ble stiftet.
Stavanger Lithografiske Anstalt ble etablert.
Sylvia Pernille Krag ble født i Stavanger 11. mai. 

1877
Carl O. Olsen og Fredrik Kleppe etablerte en av byens første hermetikkfabrikker i Verksgata 76 og 78.
Stavanger Museum ble stiftet.
16. januar ble Bethania Waisenhus åpnet.

1878
Børsbygningen i Kirkegata ble oppført.
Jorenholmen Bad ble opprettet. 
Jæderbanen til Egersund ble offisielt åpnet 27. februar. Stasjonsbygningen ble bygd på Kannik-åkeren ved Breiavatnet.
Mauritzens såpe og lysfabrikk ble startet av Svend Mauritzen. Utvidelsen av virksomheten skjedde etter 1905 da hans sønner overtok ledelsen. Fabrikkbygningen brant ned i 1979.

1879
Børsen i Kirkegata sto ferdig.
Domkirkens almueskole ble revet og flyttet til Nymansmarken hvor skolehuset ble bygd opp igjen og fikk navnet Johannes skole.
Sjømannshjemmet ble oppført i Øvre Strandgate 92. Det ble bygd i sveitserstil av arkitekt Henrik Nis-sen fra Kristiania. Bygget ble oppført med bidrag fra Stavanger Søemandsforening og besto opprin-nelig av 24 familieleiligheter.
Stavanger Arbeidsskole for Gutter ble opprettet.

1880
Barnelosjen Templarnes haap ble stiftet 16. januar.
Brannbåten Nøk ble satt i drift.
Hermetikkfabrikken Jakob Helvig ble etablert i Verksgata 31. (1880–1906). Les mer i boken Verket.
Stavanger by hadde 30 industrielle bedrifter med en samlet sysselsetting på 488 arbeidere. Rundt 200 av dem arbeidet ved Stavanger Støberi & Dok.
Stavanger var landets nest største skipsfartsby. Byens samlede tonnasje var 160 000 tonn, fordelt på 371 skip over 50 tonn.

1881
Borgervæbningen ble oppløst.
St. Johannes barneasyl åpnet 5. mai.
Stavanger Telefonforretning ble etablert av Emil Egenæs og J. T. S. Greve.
Storms skole ble etablert av premierløytnant Fredrik Storm i Vaisenhusgata 50. Skolens offisielle navn var Stavanger Private Middelskole. Fra 1895 åpnet den for jenter, og fra 1900 fikk den navnet Storms skole. Skolen ble lagt ned når St. Svithun skole startet opp i 1918/19.

1882
Breidablikk ble tatt i bruk.
Byens første fagforening, Haandværkssvendenes Forening ble stiftet.
Lars Hovland Lende ble født.
Jørgen Johan Tandberg (1816–1884) ble biskop i Stavanger.

1883
Alexander L. Kielland skrev romanen Gift.
Christian Bjelland startet med hermetikk.
C. Houge Thiis ble etablert i Jorenholmen 25. (1883–1937). Les mer i boken Verket.
D/S Kong Olaf ble levert fra Stavanger Støberi & Dok.
Mariakirken ble revet etter også å ha gjort tjeneste som rådstue og brannstasjon.
Stavanger Aktie Garveri ble etablert av Axel Sømme.
Stavanger Theater sitt nybygg ble innviet.
Th. Thormodsen Jr. A/S lampebutikk ble etablert.

1884
Apoteket Hjorten ble åpnet 30. mai i Pedersgata 18. Det var Peder Hals (f. 1841) som fikk bevilling til å åpne byens tredje apotek.
St. Petri menighet ble delt i to og vi fikk St. Johannes menighet, men St. Petri kirke tjente som sogne-kirke frem til St. Johannes kirke sto ferdig i 1909.
Urmaker Nic. Svensen ble etablert.

1885
Jacob Sverdrup Smitt (1835–1889) ble biskop i Stavanger.
Dampskipet Oscar II ble levert fra Stavanger Støberi & Dok.
Stavanger bibliotek ble etablert 1. september.
Stavanger hadde 204 gasslykter.
Tjensvoll skole ble tatt i bruk.

1886
Barneavholdsforeningen Fremad ble stiftet 14. mai.
Journalisten og forfatteren Theodor Dahl ble født 4. november.
Stavanger Dampbakeri ble etablert. Det ble overtatt av Stavanger Kneippbrødfabrikk 1 juli 1918.

1887
Komponisten Fartein Valen ble født 25. august.
Lars Oftedal kjøpte Lindøy og opprettet Lindøen Oppdragelsesanstalt for Vanartede og Forvillede gutter. 
Stavanger Smørfabrik ble etablert 2. juni.
Stavanger Turistforening blir stiftet.
Urmaker Karl Skjæveland ble etablert.

1888
Grand Hotel åpnet 25. juni som et førsteklasses hotell etter initiativ fra blant andre Stavanger Turist-forening. Les mer i boken Skaal Stavanger!
Madsen & Jespersen var et rederi som ble etablert da skipsfører Hakon Madsen, som på den tiden disponerte dampskipet Franco, gikk i kompaniskap med J. Jespersen. De etablerte seg i Valberggata 5 i Stavanger. Les mer i eboken Dokken.
Skomakernes forening ble stiftet.
Stavanger Handelsstands Understøttelsesforening ble stiftet 1. mai.
Stavanger Huslflidsforening ble stiftet.

1889
Et kommunalt slakteanlegg ble bygd på Fiskepiren. Les mer i boken Verket.
Johan Christian Heuch (1838–1904) ble biskop i Stavanger.
Læsehjemmet i Sandvigå ble opprettet av lærer Lura.
Santhalmissionen ble opprettet.
Stavanger Forsvarsforening ble stiftet 13. desember.

1890
Postkontoret flyttet inn i Øvre Holmegate 20.
Smørfabrikken Victoria på Jorenholmen ble etablert av Kornelius Olsen.
Stavanger kjøpmannsforening ble stiftet 23. januar.

1891
Stavanger Maskinistskole ble opprettet.
Ved folketellingen dette året hadde Stavanger 23 899 innbyggere.

1892
28. mars ble Stavanger Turnhall tatt i bruk.
Dampskipet Sjøgutten ble sjøsatt ved Strømstenens Verft.
Risvold & Løviks Mineralvandfabrik ble etablert av Knud Risvold og Gunnar Løvik.

1893
M/S Reform ble bygd ved Stavanger Støberi & Dok. Skipet var Norges- og verdens første havgående seilskute som hadde installert motor. Les mer i eboken Dokken.
Stavanger Aftenblad ble første gang utgitt av Centraltrykkeriets Aktieselskab som ble stiftet 14. mai. Det første styret besto av Lars Oftedal, fabrikkeier Johannes Conradsen og kjøpmann Thorvald Kleiberg.
Stavanger Museum ble ferdig bygd.

1894
Chr. Bjelland & Co AS startet produksjon av sardiner i fabrikk nr. 1 på Skagenkaien. Firmaet vokste hurtig og etablerte fabrikker over hele landet.
Kunstneren Erik Haugland ble født.
St. Svithun katolske menighet ble etablert.
Stavanger Blikkenslagerforening ble stiftet.
Stavanger Fredsforening ble stiftet i november, og Thorstein Bryne ble foreningens første formann.
Stavanger Roklub ble stiftet 9. april.

1895
Heimly soldathjem ble etablert av Emma Nielsen-Øgreid. Det var Norges første soldathjem.
Stavanger Arbeiderforening ble stiftet.
Stavanger hadde 4528 skolepliktige barn.
Vålandstårnet, slik det fremstår i dag, ble oppført.

1896
Braadlands Hermetikfabrik AS ble etablert i Nedre Strandgate 31 og 33.
Bygningsloven ble innført og satte visse bestemmelser for avstand mellom husene, subsidiert brann-vegg.
C. Houge Thiis hermetiske Fabrik ble bygd.
Den første blikkemballasjefabrikken startet opp - Stavanger Blikemballagefabrik AS.
Klesbutikken Joh. Mæhle & Co. AS ble etablert.
Koch Parfymeri ble etablert.
St. Franciskus-Hospitalet ble innviet 13. mars.
Stavanger Brændevinssamlag ble nedlagt.
Stavanger Stuertskole ble etablert 1. oktober.
Steinkarkaien ble bygd.

1897
1. mai fikk Madla sin egen private telefonsentral.
C. Middelthons murgård sto ferdig på Skansekaien.
Første hurtigbåt gikk mellom Stavanger og Bergen.
Hermetikkfabrikken AS Preserving Cann. Fram ble etablert i Verksgata 31. (1897–1903).
Hillevaag Jodfabrik ble etablert.
Holen skole ble oppført i Schanceholen. Den ble nedlagt i 1907 og flyttet til Kvalaberg hvor bygnin-gen fremdeles står.
Stavanger Brændevinssamlag opphørte 1. januar. Les mer i boken Skaal Stavanger!
Stavanger Cementvarefabrik ble etablert.
Stavanger Handelsskole begynte sin virksomhet 11. oktober.
Stavanger Løsarbeiderforening ble stiftet.
Stavanger Sanitetsforening ble stiftet.
Stavanger Sykehus ble tatt i bruk i slutten av august på Skjævelandstykket. Byggesummen var
228 000 kroner. I 1900 hadde sykehuset 783 pasienter, og 295 operasjoner ble utført.
Stavanger Traadstiftfabrik ble grunnlagt.
Vassøy skole ble tatt i bruk.

1898
Den første norske losje ble etablert i Stavanger.
Den første store speilglassrute ble satt inn nederst i Søregata.
Fyrlykten på Gressholmen ble tent.
Hermetikfabrikanternes Forening blir stiftet i Stavanger.
Max Drechsler & Co Lithografiske Kunstanstalt ble etablert. Fra 1900 var navnet Vestlandske Litho-grafiske Kunstanstalt. Ble nedlagt i 1929.
Stavanger Cementvarefabrik ble etablert i Lervig.
Stavanger Handels- og Industribank ble opprettet.
Verksgata 53 ble oppført av smedmester Tobias O. Garpestad.

Stavanger i 1898.
Stavanger i 1898.

1899
Avisen 1ste Mai ble stiftet 30. november som et partiorgan for Arbeiderpartiet. Avisen som i dag er kjent som Rogalands Avis hadde tilhold i Verksgata 11 fra 1908 til 1968. De flyttet da til eget nybygg i Hillevågsveien 104. Les mer i boken Verket.
Alfred Delin Fredriksen startet bakeri i Normannsgata 38. Fredriks har i alle disse år holdt til der, men la ned driften i 2019. Alfred Delin Fredriksen døde i 1936.
Havannamagasinet ble etablert.
I Martin Egeland Auksjonsforretning i Verksgata 14 ble idrætslaget Viking stiftet 10. august. Viking var først med fotball i byen, men de drev vel så mye med friidrett, sykling, boksing, turn og roing. Viking var et elendig fotballag, blant annet spilte de åtte år uten å vinne en eneste kamp.
Kommunalt slakteanlegg ble bygget på Fiskepiren.
Lindøens Opdragelsesanstalt ble kjøpt av Stavanger kommune.
Solvang skole ble tatt i bruk 17. april.
Stavanger Aktiebryggeri ble anlagt i Lervigsveien. Dette ble slått sammen med Tou Bryggeri i 1908.
Stavanger Jernstøberi ble etablert. Enkelte har hevdet at det var gnistene fra støperiets ovner som var årsaken til at dette området fikk betegnelsen Varmen.
Stavanger Kaiarbeiderforening ble stiftet 14. mai.
Stavanger kommunale tvangsskole ble tatt i bruk.