Dale sindsygehus

Tekst: Erling Jensen
Dale sindsygehus var et psykiatrisk sykehus på Dale. Stedet var bygget opp som en isolert liten by på østsiden av Gandsfjorden ca. åtte kilometer fra Sandnes sentrum. Sykehuset ble bygget i 1913 under navnet Dale asyl og var et felles sinnssykeasyl for Rogaland fylke og Stavanger by. I 1920 skiftet sykehuset navn til Dale sindssygehus.

Frem til 1913 var Dale preget av jordbruk og utmarksaktiviteter, og all bebyggelse og elementer i kulturlandskapet var landbruksrelatert. Forbindelse med omverdenen var via veifar over til nabo-bygdene eller via båt. I 1911 ble gården Dale kjøpt opp med formål å bygge et sykehus. Både Ekren og Daleholen inngikk som en del av sykehusområdet. Da anlegget sto ferdig i 1913 hadde det en kapasitet på 196 pasientplasser.

Hovedbygningen var opprinnelig delt i to like deler, en for menn og en for kvinner. I første etasje var det vaktavdeling, sovesaler og stue for pasientene. Det var også noen enerom, bad og toalett. Andre etasje var delt opp i en avdeling for rolige syke. Her var det to oppholdsrom og en avdeling for uro-lige syke, seks enerom og sovesal. I loftsetasjen var det rom for betjening og pleiepersonalet, kantine for funksjonærer, rom for underlege, magasiner, systue og skredderverksted. Etasjen inneholdt også arbeidsrom, samt et stort forsamlings- og leserom for de ansatte. Bygget var tegnet i jugendstil av arkitekt Sigurd Lunde.

Bildet ble tatt i 1924 og viser luftegården på kvinneavdelingen. Foto: Anna Reime.
Bildet ble tatt i 1924 og viser luftegården på kvinneavdelingen. Foto: Anna Reime.

Asylet ble etter hvert et nærmest selvforsynt samfunn med stort gårdsbruk, kraftstasjon, skole, for-samlingshus og ulike boliger for de ansatte. I tillegg var det små og store sykehusbygninger. Eien-dommen er på 4500 dekar, og opprinnelig ble det drevet gård hvor pasientene deltok i arbeidet som ledd i terapien.

Det var boplikt for dem som arbeidet ved sykehuset, så i 1920 ble det bygd en egen skole for barna til de ansatte. Sommeren 1925 sto en ny kvinneavdeling ferdig. Den nye avdelingen som ble kalt ABC-bygget hadde plass til 112 pasienter. Samme året ble det også bygd en vaskeribygning og et forsam-lingshus som senere ble brukt som kapell.

Hele artikkelen kan leses i e-boken Helter i hvitt som ble utgitt i 2024.

Til hovedsiden