Nilia Sæveraas

Nilia Sæveraas. Foto: Ukjent.
Nilia Sæveraas. Foto: Ukjent.

Nilia Sæveraas var ansatt som lærerinne da hun ble gravid. Stavanger kommune ville ha henne fjer-net da de mente at en synlig gravid kvinne krenket bluferdigheten ved å stå framfor en skoleklasse. Men Nilia tok opp kampen...

Hun ble født 23. februar 1866 på Nesodden utenfor Christiania, og døpenavnet var Nilia Nielsen. Fami-lien flyttet til Rogaland da faren gjorde tjeneste ved Tungenes fyr.

I 1889, da hun var 23 år gammel, framstilte hun seg til lærerinneeksamen av høyeste grad. Samme år ble hun ansatt som lærerinne på Finnøy i Rogaland. Året etter trådte hun inn i tilsvarende post på Buøens skolehus i Stavanger kommune.

Nilia giftet seg i 1893 med den to år yngre lærerkollegaen Nils Olsen Sæveraas fra Lindås i Hordaland. Han var ansatt ved folkeskolen på Hundvåg. Nilia fortsatte som lærerinne, noe som forarget folk. Da hun fortsatte på skolen etter å ha født sin første datter i 1894, var folk sjokkert. Mindre enn to år senere ven-tet de sitt andre barn. Da syntes tilsynsutvalget i skolekretsen på Buøy at det var på høy tid å reagere.

Omkring århundreskiftet var det uvanlig at en lærerinne fortsatte i yrkeslivet etter inngått ekteskap. Det var også uhørt at hun skulle tilbake i arbeid etter å ha fått barn. Det borgerlige kvinneidealet styrte sam-funnets allmenne holdning og kvinnenes personlige valg. Om det ikke var tvingende nødvendig, skulle en kvinne vie all sin tid og all omtanke til hus og hjem, mann og barn. Her måtte det handles! Den lokale skolenemnda, med sognepresten som formann, samlet seg til møte for å diskutere den alvorlige saken. Det tok ikke lang tid å komme til enighet. Nemndas medlemmer, både byggmesteren, sognepresten, gårdbrukeren og de to fiskerne var skjønt enige: Skoleinspektøren måtte gjøres oppmerksom på at Nilia Sæveraas for nærværende er uskikket for skolen paa grund af at hun er høist fruktsommelig...

Sommeren 1896 fikk hun avskjed fra sin post med henvisning til skolelovens paragraf 34, annen passus. Loven skulle beskytte barna mot folk som var uskikkede til forsvarligt at røgte sin Lærergjerning. Om ikke Nilia sluttet frivillig, var nemnda innstilt på å bringe saken for retten. Der ville man begrunne opp-sigelsen med at hun ventelig på grund af svangerskab og barselseng vilde være hindret fra ved leilig-hed at komme paa skolen... Og om ikke dette skulle holde i retten, ville kommunens sakfører hevde at en synlig gravid kvinne krenket bluferdigheten ved å stå framfor en skoleklasse.

Nilia var ikke den som avfant seg med å bli sagt opp fra jobben uten å ta til motmæle. Hun kontaktet Stavanger Kvindesagsforening og ba om hjelp. Men selv om formannen i den lokale kvinnesaksforen-ingen, Anna Gjøstein, kunne vise til at det i Danmark var mange kommunalt ansatte gifte Lærerinder - med adskillige Børn..., gjorde ikke dette nevneverdig inntrykk i Stavanger byrett.

Nilias avskjed ble først opprettholdt av Stavanger byrett, før en høyesterettsdom i 1906 ga henne med-hold og oppreisning. Fravær på grunn av svangerskap ga ikke hjemmel for oppsigelse, og Stavanger kommune ble dømt til å betale Nilia to og et halvt års lønn. Bare fem dager etter at dommen var kunn-gjort, var Nilia tilbake som fast ansatt lærerinne i folkeskolen.

Først i 1939 ble det i Norge slått fast i lovs form at kvinner ikke kunne avskjediges dersom de inngikk ekteskap. Fram til da var det forventet at kvinner som giftet seg, frivillig sluttet å arbeide - eller de risikerte oppsigelse.

Til hovedsiden