Kampen skole

Bildet ble tatt 11. oktober 1976. Foto: Stavanger byarkiv.
Bildet ble tatt 11. oktober 1976. Foto: Stavanger byarkiv.

Tekst: Erling Jensen
Kampen skole ble påbegynt i 1918, men ble ikke ferdig oppført før i 1926. Folkeskolen ligger i veste bydel i Stavanger.

I oktober 1916 rettet skoleinspektør Einar Li en inntrengende henstilling til skolestyret om at man snarest mulig måtte få nedsatt en komite for bygging av ny skole i byens nordvestre del.
Naar tomt er ervervet, maa arbeidet med den nye skole igangsættes straks. Her har været mangel paa skolerum for folkeskolen allerede i flere aar. Nu er stillingen snart fortvilet. Alle skolerene er optat for- og eftermiddag.

31. januar 1917 vedtok bystyret å kjøpe 19800 alen av fabrikkeier Thor Egelands eiendom ved Randa-bergveien til ny skoletomt.

I 1918 var tegninger og planer til Kampen skole ferdig. Grunnarbeidet ble foretatt av rundt 30 mann, noen av disse var nødsarbeidere. Murerarbeidet var kommet i gang, men økonomiske nedgangstider satte en foreløpig stopper for fullføring av skolen. I 1922 ble byggingsarbeidet gjenopptatt, og klasse-værelsene begynte å ta form. De ble rommelig innredet og fikk en gulvflate på 55 kvadratmeter,

17. august 1925 skrev avisen 1ste Mai:
Kampen skole innviet idag. Den ferdige del koster 1,4 million og fullførelsen av den gjenværende del ca. 150,000 kroner. Den del som er ferdig omfatter 14 klasseværelser, bestyrerkontor, 2 skolekjøk-kener, tegnesal, sangværelse, 2 håndgjerningsrum, gymnastikk og sløidrum og pedelbolig. Under-visningen begynner imorgen.

Kampen skole ble endelig fullført i 1926. Den ble tegnet av stadsarkitekt Erling Willi Nielsen. Stadsarki-tekt Westbye hadde i sine opprinnelige tegninger fra 1918 lagt opp til et like gedigent byggverk som han tidligere hadde gjort for St. Svithun skole. Også denne gang var det planlagt natursteinfasade, tårn, karnapper, kompliserte takkonstruksjoner og diverse dekorative innslag. Den nytilsatte stads-arkitekt Erling Nielsen foreslo høsten 1920 murpuss på en sterkt forenklet fasade, et nesten flatt tak og sløyfing av vaktmesterbygningen. Våren 1922 ble fasaden forenklet ytterligere, bl.a. ble et par enkle sidetårn og en slags mesanin fjernet. Prisen på bygningen ble 1,57 millioner kroner.

Under 2. verdenskrig ble skolen okkupert av tyskerne.

I skoleåret 1956/1957 var det 1480 elever fordelt på 56 klasser ved skolen. I skoleåret 1989/1990 var det 190 elever fordelt på 11 klasser.

I år 2000 ble skolen pusset opp for omtrent 45 millioner kroner. Dette året hadde skolen 300 elever.

Skolen har adresse Kampensgt. 33, 4024 Stavanger.

Kilde: Diverse aviser fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden