Johannes skole

Johannes skole. Foto: Erling Jensen.
Johannes skole. Foto: Erling Jensen.

Johannes skole ligger i Stavanger og har adresse Bratteberggata 18. Opprinnelig lå den i skråningen bak Stavanger domkirkes to tårn. Den ble påbegynt i 1841, men ble innviet 15. mars 1843 og fikk navnet Domkirkens Almueskole.

Etter byutvidelsen i 1848 fikk Stavanger en ny bydel i sterk vekst. Det ble stor misnøye blant beboerne i Strømsteinen og Lervig fordi barna deres hadde lang vei til skolen. De måtte gå like til St. Petri skole på Nytorget. Kravet om en ny skole i østre bydel ble da reist. Det viste seg at byens myndigheter ikke var så helt uvillige til å imøtekomme et slikt krav. Man kom frem til at det ville være en god tanke å flytte Domkirkens Almueskole til østre bydel. Det hadde nemlig vist seg at denne skolen lå svært ulagelig til, like ved kirkegården som omga Stavanger domkirke. Skolebarna brukte derfor kirkegården til leke-plass, dessuten var det så kort vei ned til havnen at de også sprang dit og klatret i riggen til seil-skutene.

Til flytting av skolen trengte man penger, nemlig 13 800 kroner. På den tiden var kommunekassen tem-melig slunken. Saken ble løst ved at Stavanger Brændevinssamlag bidro med 2000 kroner og Stavan-ger Sparebank med 5000 kroner. Resten kom fra private bidragsytere og Stavanger kommune. Dermed ble Domkirkens Almueskole revet med stor forsiktighet og flyttet til østre bydel hvor man hadde kjøpt en skoletomt på Nymansmarken.

Flyttingen startet i 1878, og året etter sto skolen ferdig til bruk og kunne ta 614 elever fordelt på 20 klas-ser. I 1892 fikk skolen en ny fløy med en fasade som var temmelig lik den gamle skolebygningen, og fikk derved sitt nåværende utseende. Den ble lenge kalt Østre skole. Først i 1890 fikk den det offisielle nav-net Johannes skole. Dette hadde sammenheng med at St. Johannes menighet ble opprettet i 1884. Den første skolebestyrer var Abraham Tønnesen. Johannes skolekorps ble stiftet 4. september 1926.

I 1908 ble det gjennomført en stor skoleundersøkelse for å kartlegge barns tannhelse. Da framkom det at nesten halvparten av elevene på Johannes skole hadde svært dårlige tenner. Dette var det verste resultatet i landet. Undersøkelsen førte til at det ble opprettet skoletannlegetjeneste. Også andre gan-ger ble det framlagt dystre tilstandsrapporter fra Johannes skole. Dette resulterte blant annet til at det ble satt i gang med skolebespisning. Men innen friidrett, og særlig innen svømming, utmerket elevene fra Johannes skole seg. Årsaken til dette var nok at elevene ved skolen ofte svømte i Badedammen

Som følge av synkende barnetall i den gamle Johannes krets, ble det bestemt å legge ned skolen og overføre elevene til Nylund og Storhaug skoler. Dette skjedde i 1970. Deretter ble skolebygget brukt av den nye Rogaland Distriktshøgskole. Så ble det skole og dagsenter for psykisk utviklingshemmede fram til 1986. Da ble det etablert et undervisningstilbud til fremmedspråklige elever på Johannes. Fra 1992 fikk vi Johannes Læringssenter, som hadde tilbud både til norske og fremmedspråklige voksne elever.

Eiendommen som er eid av Stavanger kommune, inngår i kulturminneplanen for Stavanger og omfattes av reguleringsplan 1901 Spilderhaug. I mars 2014 begynte rehabilitering og ombygging av gamle Johan-nes skole for Lenden skole og Ressurssenter, som nå er skolens navn.

Jeg gikk selv på Johannes skole i 1. klasse i 1963, men flyttet til Sauda før skoleåret var ferdig og er der-for ikke med på bildet. Bildet under viser denne klassen.

Bildet er utlånt av Gjertrud Ingebrigtsen (Køningsberg).
Bildet er utlånt av Gjertrud Ingebrigtsen (Køningsberg).

Her er mesteparten av navnene:
Fra venstre: Anne Karin Odgård, Bente Dalheim, Anne Lise, Leif Ådne Bygland, Marianne Skaar, Odd Stangeland, Torill Torsnes, Charles Jan Ramsey (Bassen), Torhild Faafeng, Brit Hansen, Leif Kvitrud, Åse Asbjørnsen, Harald Abrahamsen, Gjertrud Køningsberg, Odd Helge Hamre, Stein Jensen, Bodil Skjæve-land, Brit Karin Ahlquist, Anne Brit Osvold, Mette Isachsen, Marianne Aleksandersen, Louis Salomonsen og Olaf Berentsen.

Til hovedsiden